Straffrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2020

Beslut

Sex tillkännagivanden till regeringen om straffrättsliga frågor (JuU26)

Riksdagen riktade sex uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen.

I korthet handlar förslagen om följande frågor:

 • Regeringen bör skyndsamt återkomma till riksdagen med ett lagförslag som kriminaliserar att uppmana, instruera eller på annat sätt hjälpa någon att begå självmord.
 • Minimistraffet för våldtäkt av normalgraden bör höjas till fängelse i tre år.
 • Regeringen bör skyndsamt lämna ett förslag om en ny särskild brottsrubricering för inbrottsstöld med minimistraff fängelse i ett år.
 • Minimistraffet för grov stöld bör skärpas till fängelse i ett år.
 • Straffet för övergrepp i rättssak bör skärpas.
 • Som en åtgärd mot grov organiserad brottslighet bör regeringen återkomma med ett förslag om vistelseförbud.

Riksdagens tillkännagivanden kom i samband med behandlingen av cirka 190 motioner om straffrättsliga frågor från allmänna motionstiden 2019. Riksdagen sa nej övriga motioner, i första hand med hänvisning till pågående utrednings- och beredningsarbete.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att det bör införas kriminalisering av uppmaning till självmord, skärpt straff för våldtäkt av normalgraden, en särskild brottsrubricering och straffskala för inbrottsstöld, skärpt straff för grov stöld, skärpt straff för övergrepp i rättssak, vistelseförbud och förverkande av tillgångar från grovt kriminella. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 27 under punkt 32 dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-03-05, 2020-04-02

Sju tillkännagivanden till regeringen om straffrättsliga frågor (JuU26)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen riktar sju uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen.

I korthet handlar förslagen om följande frågor:

 • Regeringen bör skyndsamt återkomma till riksdagen med ett lagförslag som kriminaliserar att uppmana, instruera eller på annat sätt hjälpa någon att begå självmord.
 • Minimistraffet för våldtäkt av normalgraden bör höjas till fängelse i tre år.
 • Regeringen bör skyndsamt lämna ett förslag om en ny särskild brottsrubricering för inbrottsstöld med minimistraff fängelse i ett år.
 • Minimistraffet för grov stöld bör skärpas till fängelse i ett år.
 • Straffet för övergrepp i rättssak bör skärpas.
 • Som en åtgärd mot grov organiserad brottslighet bör regeringen återkomma med ett förslag om vistelseförbud.
 • Lagstiftningen behöver ses över så att det i större utsträckning blir möjligt att förverka egendom från grovt kriminella personer med skulder. Regeringen bör därför sätta i gång en utredning med uppdrag att göra en bred översyn av den här lagstiftningen med syfte att ge polisen större möjligheter att förverka tillgångar från kriminella.

Utskottets förslag om tillkännagivanden kom i samband med behandling av cirka 190 motionsyrkanden om straffrättsliga frågor från allmänna motionstiden 2019. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej övriga motionsyrkanden, i första hand med hänvisning till pågående utrednings- och beredningsarbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.