Stärkt sekretesskydd för hotade personer och snabbare handläggning av vissa hyrestvister

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2020

Beslut

Bättre sekretesskydd för hotade och snabbare handläggning av hyrestvister (JuU15)

Regeringen har föreslagit ändringar i offentlighets- och sekretesslagen som ska förbättra skyddet för parter i hyres- och arrendenämnder som lever under hot samt göra att vissa hyrestvister kan avgöras snabbare:

  • Sekretessen för uppgifter om hotade och förföljda personer ska även gälla fastighetsbeteckningar i en hyres- och arrendenämnd eller en domstol om en nämnds beslut överklagas.
  • En parts möjlighet att åberopa omständigheter eller bevis som inte har lagts fram i hyresnämnden begränsas när hovrätten handlägger mål som gäller ändringar av hyresvillkor.
  • Konkursfrihet blir ett behörighetskrav för ledamöter i hyres- och arrendenämnderna.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 juli 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-04-02
Justering: 2020-04-16
Trycklov: 2020-04-16
bet 2019/20:JuU15

Bättre sekretesskydd för hotade och snabbare handläggning av hyrestvister (JuU15)

Regeringen har föreslagit ändringar i offentlighets- och sekretesslagen som ska förbättra skyddet för parter i hyres- och arrendenämnder som lever under hot samt göra att vissa hyrestvister kan avgöras snabbare:

  • Sekretessen för uppgifter om hotade och förföljda personer ska även gälla fastighetsbeteckningar i en hyres- och arrendenämnd eller en domstol om en nämnds beslut överklagas.
  • En parts möjlighet att åberopa omständigheter eller bevis som inte har lagts fram i hyresnämnden begränsas när hovrätten handlägger mål som gäller ändringar av hyresvillkor.
  • Konkursfrihet blir ett behörighetskrav för ledamöter i hyres- och arrendenämnderna.

De nya bestämmelserna ska börja gälla den 1 juli 2020. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-28
Debatt i kammaren: 2020-04-29
4

Beslut

Beslut: 2020-04-29
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Stärkt sekretesskydd för hotade personer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder,
2. lag om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt,
3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:95 punkterna 1-3.