Skatteregler för tjänstepensionsföretag

Skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 november 2019

Beslut

Tjänstepensionsföretag och livförsäkringsföretag ska beskattas på samma sätt (SkU5)

Nya skatteregler införs för tjänstepensionsföretag så att de beskattas på samma sätt som livförsäkringsbolag. Syftet är att skapa skatteneutralitet mellan parterna på tjänstepensionsområdet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Konkret innebär förändringen bland annat att tjänstepensionsföretagens inkomster från tillgångar och skulder eller inbetalda premier inte ska beskattas, i stället betalas en avkastningsskatt. Vidare ska de skatteregler som gäller för en pensionsförsäkring även gälla en försäkring som ett tjänstepensionsföretag erbjuder. De nya reglerna gäller även svenska europabolag och europakooperativ.

Lagändringarna innebär ett genomförande av EU:s nya direktiv om tjänstepensioner. De börjar gälla 15 december 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-10-10
Justering: 2019-10-22
Trycklov: 2019-11-14
Betänkande 2019/20:SkU5

Tjänstepensionsföretag och livförsäkringsföretag ska beskattas på samma sätt (SkU5)

Nya skatteregler införs för tjänstepensionsföretag så att de beskattas på samma sätt som livförsäkringsbolag. Syftet är att skapa skatteneutralitet mellan parterna på tjänstepensionsområdet. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Konkret innebär förändringen bland annat att tjänstepensionsföretagens inkomster från tillgångar och skulder eller inbetalda premier inte ska beskattas, i stället betalas en avkastningsskatt. Vidare ska de skatteregler som gäller för en pensionsförsäkring även gälla en försäkring som ett tjänstepensionsföretag erbjuder. De nya reglerna gäller även svenska europabolag och europakooperativ.

Lagändringarna innebär ett genomförande av EU:s nya direktiv om tjänstepensioner. De föreslås börja gälla 15 december 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-19
Debatt i kammaren: 2019-11-20
4

Beslut

Beslut: 2019-11-20
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skatteregler för tjänstepensionsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till 
1. lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.,
2. lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter,
3. lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt för pensionsmedel,
4. lag om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,
5. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:161 punkterna 1-5.