Sjöfartsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2013/14:TU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 februari 2014

Beslut

Nej till motioner om sjöfartsfrågor (TU6)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om sjöfartsfrågor. Motionerna handlar bland annat om förutsättningar för svensk sjöfart, miljöfrågor, inlandssjöfart och sjösäkerhet inom fritidsbåtslivet.

Riksdagen konstaterar att regeringen har vidtagit flera åtgärder för att stärka sjöfartsnäringens konkurrenskraft. Det pågår också ett aktivt arbete i Sverige och internationellt för att förbättra miljö- och klimatutvecklingen inom sjöfarten. Regeringen har vidare för avsikt att presentera en maritim strategi.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2013-12-03, 2013-12-12

Nej till motioner om sjöfartsfrågor (TU6)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om sjöfartsfrågor. Motionerna handlar bland annat om förutsättningar för svensk sjöfart, miljöfrågor, inlandssjöfart och sjösäkerhet inom fritidsbåtslivet.

Utskottet konstaterar att regeringen har vidtagit flera åtgärder för att stärka sjöfartsnäringens konkurrenskraft. Det pågår också ett aktivt arbete i Sverige och internationellt för att förbättra miljö- och klimatutvecklingen inom sjöfarten. Regeringen har vidare för avsikt att presentera en maritim strategi.

Det är viktigt att Sverige har en konkurrenskraftig, inhemsk sjöfartsnäring, betonar utskottet. En väl fungerande sjöfart till och från svenska hamnar är därför avgörande för svensk industri och dess möjligheter att konkurrera på världsmarknaden. En stark svenskflaggad fartygsflotta innebär att Sverige kan påverka miljö- och säkerhetsfrågor i internationella forum. Den svenska sjöfarten bidrar dessutom till att skapa arbetstillfällen och med skatteintäkter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.