Riksrevisionens rapport om styrning av ämneslärarutbildningen vid Högskolan i Gävle, Linnéuniversitetet och Stockholms universitet

Utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU21

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 17 juni 2021

Nästa händelse: Beslut 17 juni 2021

Utskottets förslag

Styrningen av ämneslärarutbildningen vid vissa lärosäten har granskats (UbU21)

Riksrevisionen har granskat hur styrningen av ämneslärarutbildningen vid Högskolan i Gävle, Linnéuniversitetet och Stockholms universitet fungerar. Riksrevisionens slutsats är att styrningen fungerar olika väl på lärosätena. För att öka kvaliteten i ämneslärarprogrammen rekommenderar revisionen därför att lärosätena i olika grad bland annat tydliggör ansvarsfördelningen och förbättrar samordningen.

Utbildningsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens rapport. Precis som regeringen välkomnar utskottet rapporten och förutsätter att de berörda lärosätena tar del av revisionens rekommendationer.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionen.

Ärendets gång

Styrningen av ämneslärarutbildningen vid vissa lärosäten har granskats (UbU21)

Riksrevisionen har granskat hur styrningen av ämneslärarutbildningen vid Högskolan i Gävle, Linnéuniversitetet och Stockholms universitet fungerar. Riksrevisionens slutsats är att styrningen fungerar olika väl på lärosätena. För att öka kvaliteten i ämneslärarprogrammen rekommenderar revisionen därför att lärosätena i olika grad bland annat tydliggör ansvarsfördelningen och förbättrar samordningen.

Utbildningsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens rapport. Precis som regeringen välkomnar utskottet rapporten och förutsätter att de berörda lärosätena tar del av revisionens rekommendationer.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Förslagspunkter

1. Styrning av ämneslärarutbildningen vid Högskolan i Gävle, Linnéuniversitetet och Stockholms universitet

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2020/21:61 till handlingarna.


2. Kompletterande pedagogisk utbildning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion

2020/21:3819 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
yrkande 1-4


Reservation 1 (M)