Riksrevisionens rapport om myndigheters service till enskilda som inte kan eller vill vara digitala

Konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU7

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 26 januari 2022

Nästa händelse: Behandling 26 januari 2022

Utskottets förslag

Granskning av myndigheters service i icke-digitala kanaler (KU7)

Konstitutionsutskottet har granskat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens granskning av myndigheters service i icke-digitala kanaler. 22 myndigheter ingick i granskningen av servicen till personer som inte kan eller vill använda digitala kanaler i sina kontakter med myndigheterna.

Utifrån granskningen bedömer Riksrevisionen att regeringen bör ställa tydligare krav på god service i myndigheternas icke-digitala kanaler. Riksrevisionen rekommenderar också myndigheterna att exempelvis korta kötiderna för service i telefon och vid fysiska kontor. Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och konstaterar att den är ett viktigt bidrag i regeringens pågående arbete med att utveckla och förbättra myndigheternas service och tillgänglighet.

Även Konstitutionsutskottet välkomnar granskningen och tycker att det är angeläget att regeringen utvecklar styrningen och uppföljningen av myndigheternas icke-digitala service. Frågan är viktig för att upprätthålla medborgarnas förtroende för de statliga myndigheterna. Åtgärder bör enligt utskottet ske inom ramen för regeringens löpande myndighetsstyrning. Det kan också finnas skäl för regeringen att göra en samlad uppföljning.

Med dessa slutsatser föreslår utskottet att riksdagen avslutar ärendet genom att lägga skrivelsen till handlingarna samt säger nej till förslag i motioner med anledning av skrivelsen.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-12-14, 2021-12-09, 2021-12-02, 2021-11-23

Granskning av myndigheters service i icke-digitala kanaler (KU7)

Konstitutionsutskottet har granskat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens granskning av myndigheters service i icke-digitala kanaler. 22 myndigheter ingick i granskningen av servicen till personer som inte kan eller vill använda digitala kanaler i sina kontakter med myndigheterna.

Utifrån granskningen bedömer Riksrevisionen att regeringen bör ställa tydligare krav på god service i myndigheternas icke-digitala kanaler. Riksrevisionen rekommenderar också myndigheterna att exempelvis korta kötiderna för service i telefon och vid fysiska kontor. Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och konstaterar att den är ett viktigt bidrag i regeringens pågående arbete med att utveckla och förbättra myndigheternas service och tillgänglighet.

Även Konstitutionsutskottet välkomnar granskningen och tycker att det är angeläget att regeringen utvecklar styrningen och uppföljningen av myndigheternas icke-digitala service. Frågan är viktig för att upprätthålla medborgarnas förtroende för de statliga myndigheterna. Åtgärder bör enligt utskottet ske inom ramen för regeringens löpande myndighetsstyrning. Det kan också finnas skäl för regeringen att göra en samlad uppföljning.

Med dessa slutsatser föreslår utskottet att riksdagen avslutar ärendet genom att lägga skrivelsen till handlingarna samt säger nej till förslag i motioner med anledning av skrivelsen.

Förslagspunkter

1. Riksrevisionens rapport om myndigheters service till enskilda som inte vill eller kan vara digitala

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:2864 av Betty Malmberg (M) yrkande 1,

2021/22:4250 av Tuve Skånberg m.fl. (KD),

2021/22:4251 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2021/22:4255 av Malin Björk m.fl. (C) yrkandena 1 och 2 samt

lägger skrivelse 2021/22:12 till handlingarna.