Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2018

Beslut

Ändrade stöd till personer med funktionsnedsättning (SfU23)

Det införs två nya förmåner i socialförsäkringen, det är omvårdnadsbidrag till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning samt merkostnadsersättning till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Merkostnadsersättningen ersätter kostnader som beror på funktionsnedsättningen. När det gäller barn som har funktionsnedsättning betalas ersättningen ut till föräldrarna. De nuvarande förmånerna vårdbidrag och handikappersättning avskaffas.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i stort. Riksdagen beslutade samtidigt om en ändring i regeringens förslag på så sätt att blinda och gravt hörselskadade alltid ska ha rätt till merkostnadsersättning på en viss nivå.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2019.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall prop. 190. Bifall prop. 224 och motionerna 2017/18:4088 och 4127. Övriga motioner avslag.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-05-29
Justering: 2018-06-07
Trycklov: 2018-06-07
Reservationer 6
Betänkande 2017/18:SfU23

Alla beredningar i utskottet

2018-05-29, 2018-04-24, 2018-04-19

Ändrade stöd till personer med funktionsnedsättning (SfU23)

Det ska införas två nya förmåner i socialförsäkringen, det är omvårdnadsbidrag till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning samt merkostnadsersättning till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Merkostnadsersättningen ska ersätta kostnader som beror på funktionsnedsättningen. När det gäller barn som har funktionsnedsättning betalas ersättningen ut till föräldrarna. De nuvarande förmånerna vårdbidrag och handikappersättning avskaffas. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i stort.

Socialförsäkringsutskottet föreslår samtidigt en ändring i regeringens förslag på så sätt att blinda och gravt hörselskadade alltid ska ha rätt till merkostnadsersättning på en viss nivå.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-11
Debatt i kammaren: 2018-06-12
4

Beslut

Beslut: 2018-06-13
5 förslagspunkter, 1 acklamation, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4089 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 8
SD 36 0 0 6
MP 21 0 0 4
C 21 0 0 1
V 0 20 0 1
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 5 0 0 3
Totalt 291 20 0 38


2. Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken, med den ändringen att 48 kap. 2 §, 50 kap. 1, 2, 4, 5 och 12 §§ och 110 kap. 30 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
2. lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584),
3. lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift,
4. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
5. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
6. lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken,
7. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2017/18:190 punkterna 2-7 och 2017/18:224 punkt 2.2 och motionerna

2017/18:4088 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) och

2017/18:4127 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 2 och

bifaller delvis proposition 2017/18:190 punkt 1.

3. Ersättning för hjälpbehov och samordning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:4089 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkandena 2 och 3 samt

2017/18:4122 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L) yrkandena 1 och 3.

Reservation 2 (V)
Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 8
SD 36 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 21 0 0 1
V 1 0 19 1
L 0 17 0 2
KD 13 0 0 3
- 5 0 0 3
Totalt 276 17 19 37


4. Handikappersättning för vuxna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4127 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1 och 3-6.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 8
SD 0 36 0 6
MP 22 0 0 3
C 21 0 0 1
V 4 0 16 1
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 0 5 0 3
Totalt 255 41 16 37


5. Åldersgränsen för merkostnadsersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:4122 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L) yrkande 2 och

2017/18:4127 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 74 0 0 9
SD 0 36 0 6
MP 21 0 0 4
C 21 0 0 1
V 2 0 18 1
L 0 1 16 2
KD 13 0 0 3
- 0 5 0 3
Totalt 234 42 34 39