Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

Proposition 2017/18:190

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-03-19
Bordlagd
2018-03-20
Hänvisad
2018-03-21
Motionstid slutar
2018-04-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

Regeringens proposition 2017/18:190

Reformerade stöd till personer med

Prop.

funktionsnedsättning

2017/18:190

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Linköping den 15 mars 2018
Stefan Löfven
Lena Hallengren
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att det ska införas två nya socialförsäkrings- förmåner: merkostnadsersättning vid funktionsnedsättning hos barn och vuxna och omvårdnadsbidrag vid funktionsnedsättning hos barn. De nya förmånerna ska administreras av Försäkringskassan.
Socialförsäkringsförmånerna handikappersättning och vårdbidrag ska avskaffas.
Omvårdnadsbidraget föreslås kunna lämnas på fyra förmånsnivåer medan merkostnadsersättningen föreslås

Förslagspunkter (7)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU23
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU23
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU23
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU23
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU23
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU23
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU23
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.