Processrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2020

Beslut

Nej till motioner om processrätt (JuU27)

Riksdagen sa nej till ett nittiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 inom området processrätt, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlade bland annat om kamerabevakning, hemliga tvångsmedel, tvångsmedel under förundersökning, häktning, domstolarnas självständighet, jourdomstolar och snabbare lagföring.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att det bör en översyn av reglerna om hemligatvångsmedel, utökade möjligheter att använda s.k. preventiva tvångsmedel, anpassning av reglerna om beslag och husrannsakan till modern teknik samt utökade möjligheter att beslagta dyra bilar, klockor och andra statussymboler från gängkriminella. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 7 under punkt 9, dels reservation 11 under punkt 12, dels reservation 19 under punkt 20, dels reservation 20 under 21 dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-03-05, 2020-03-26

Fyra uppmaningar till regeringen om tvångsmedel och beslag (JuU27)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska rikta fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen inom området processrätt. Regeringen bör

  • se över reglerna om hemliga tvångsmedel
  • utöka möjligheterna att använda så kallade preventiva tvångsmedel, som till exempel hemlig avlyssning eller kameraövervakning
  • anpassa reglerna om beslag och husrannsakan till modern teknik
  • utöka möjligheterna att beslagta dyra bilar, klockor och liknande från gängkriminella.

Förslagen om tillkännagivanden lades fram när justitieutskottet behandlade ett nittiotal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.