Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis

Socialförsäkringsutskottets bet 2017/18:SfU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 november 2017

Beslut

Föräldrar till barn som bor växelvis får rätt till nytt bidrag (SfU6)

Nytt bidrag för barn som bor växelvis hos föräldrarna

Föräldrar som inte bor ihop
och som har barn
som bor växelvis
hos båda föräldrarna
kan få ett nytt bidrag.

Båda föräldrarna
kan få rätt till bidraget.
Det spelar ingen roll
var barnet är folkbokfört.

Det här har riksdagen bestämt.

Föräldrar som inte lever ihop och har ett barn som bor växelvis hos båda kommer att kunna få ett nytt särskilt bidrag inom ramen för bostadsbidraget. I samband med det kommer underhållsstödet för växelvis boende att tas bort. Det är ett stöd som föräldrar kan få om de har låga inkomster och barnet bor växelvis hos båda. Riksdagen sa ja till regeringens förslag

I dagsläget är det bara den förälder som barnet är folkbokfört hos som kan få bostadsbidrag i form av ett särskilt bidrag för barn som bor hemma. Genom regeringens förslag spelar det inte någon roll var barnet är folkbokfört utan båda föräldrarna kan få rätt till det nya bidraget.

Riksdagen håller med regeringen om att det kan leda till att fördelningen av bostadsbidraget blir mer jämställt. För en del kan det innebära att de får ett lägre stöd än i dag och regeringen föreslår därför att underhållsstödet vid växelvis boende fasas ut successivt. Lagändringen börjar gälla den 1 mars 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-10-12
Justering: 2017-11-07
Trycklov: 2017-11-10
bet 2017/18:SfU6

Föräldrar till barn som bor växelvis får rätt till nytt bidrag (SfU6)

Föräldrar som inte lever ihop och har ett barn som bor växelvis hos båda kommer att kunna få ett nytt särskilt bidrag inom ramen för bostadsbidraget. I samband med det kommer underhållsstödet för växelvis boende att tas bort. Det är ett stöd som föräldrar kan få om de har låga inkomster och barnet bor växelvis hos båda. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

I dagsläget är det bara den förälder som barnet är folkbokfört hos som kan få bostadsbidrag i form av ett särskilt bidrag för barn som bor hemma. Genom regeringens förslag spelar det inte någon roll var barnet är folkbokfört utan båda föräldrarna kan få rätt till det nya bidraget.

Utskottet håller med regeringen om att det kan leda till att fördelningen av bostadsbidraget blir mer jämställt. För en del kan det innebära att de får ett lägre stöd än i dag och regeringen föreslår därför att underhållsstödet vid växelvis boende att fasas ut successivt. Lagändringen föreslås börja gälla den 1 mars 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-14
Debatt i kammaren: 2017-11-15
4

Beslut

Beslut: 2017-11-15
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken med den ändringen att i 97 kap. 22 § beteckningen 22 a § införs mellan första och andra styckena.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:6.