Lag om försäkringsmedicinska utredningar

Socialförsäkringsutskottets bet 2017/18:SfU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2018

Beslut

Ja till ny lag om försäkringsmedicinska utredningar (SfU22)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till lag om försäkringsmedicinska utredningar. Denna typ av utredningar görs när Försäkringskassan behöver en mer fördjupad beskrivning av en försäkrads funktionstillstånd och förmåga till aktivitet. Detta för att kunna bedöma en försäkrads rätt till ersättning eller andra förmåner enligt socialförsäkringsbalken.

Syftet med lagen är att skapa en sammanhållen lagstiftning om försäkringsmedicinska utredningar och att stärka de försäkrades integritet och säkerhet. Enligt dagens regler får landstingen välja om de vill göra de försäkringsmedicinska utredningarna själva eller om de vill upphandla tjänsten. Enligt den nya lagen får landstingen också sluta avtal med ett annat landsting att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för. I lagen anges bland annat att försäkringsmedicinska utredningar ska utföras av legitimerad läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal hos vårdgivaren samt att ett landsting har rätt till ersättning från staten för kostnader för utförda utredningar.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-03
Justering: 2018-05-24
Trycklov: 2018-05-28
Reservationer 1
bet 2017/18:SfU22

Ja till ny lag om försäkringsmedicinska utredningar (SfU22)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till lag om försäkringsmedicinska utredningar. Denna typ av utredningar görs när Försäkringskassan behöver en mer fördjupad beskrivning av en försäkrads funktionstillstånd och förmåga till aktivitet. Detta för att kunna bedöma en försäkrads rätt till ersättning eller andra förmåner enligt socialförsäkringsbalken.

Syftet med lagen är att skapa en sammanhållen lagstiftning om försäkringsmedicinska utredningar och att stärka de försäkrades integritet och säkerhet. Enligt dagens regler får landstingen välja om de vill göra de försäkringsmedicinska utredningarna själva eller om de vill upphandla tjänsten. Enligt den nya lagen får landstingen också sluta avtal med ett annat landsting att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för. I lagen anges bland annat att försäkringsmedicinska utredningar ska utföras av legitimerad läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal hos vårdgivaren samt att ett landsting har rätt till ersättning från staten för kostnader för utförda utredningar.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-30
Debatt i kammaren: 2018-05-31
4

Beslut

Beslut: 2018-05-31
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 31 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kostnader för läkarundersökning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godtar det utskottet anför om regeringens förslag till ändring i socialförsäkringsbalken i de delar det avser 110 kap. 22 och 30 §§.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:224 punkt 2.1 i denna del.

2. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om försäkringsmedicinska utredningar med den ändringen att en ingress ska införas med lydelse "Härigenom föreskrivs följande",
2. lag om ändring i socialförsäkringsbalken i de delar som inte omfattas av utskottets förslag ovan, 
3. lag om ändring i patientskadelagen (1996:799),
4. lag om ändring i patientdatalagen (2008:355),
5. lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:224 punkterna 1, 2.1 i denna del och 3-5.

3. Utvärdering och resurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4140 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 71 0 0 12
SD 0 30 0 12
MP 20 0 0 5
C 18 0 0 4
V 17 0 0 4
L 14 0 0 5
KD 14 0 0 2
- 0 5 0 3
Totalt 252 35 0 62