Författningsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 april 2016

Beslut

KU vill att EU-arbetet i riksdagen utreds (KU16)

Sveriges medlemskap i EU innebär att riksdagen överlåtit en del av sin beslutanderätt till EU:s institutioner. Regeringen företräder Sverige i EU men måste informera och förankra sitt agerande i EU hos riksdagen. Tanken är att riksdagen ska ha inflytande i de ståndpunkter som Sverige ska ha i EU.

Konstitutionsutskottet, KU, anser att formerna för riksdagens arbete med EU-frågor kontinuerligt bör utvärderas. Riksdagen riktade därför ett tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppgift att utreda riksdagens arbete med EU-frågor.

Riksdagen sa samtidigt nej till motionsförslag som behandlades samtidigt. Bland annat på grund av pågående arbete och att en del frågor nyligen utretts. Motionsförslagen handlade bland annat om statsskicket, medborgarinitiativ och nationella folkomröstningar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2015-03-10, 2015-03-17, 2015-03-19, 2016-03-10, 2016-03-15, 2016-04-05, 2016-04-07

KU vill att riksdagens EU-arbete utreds

Sveriges medlemskap i EU innebär att riksdagen överlåtit en del av sin beslutanderätt till EU:s institutioner. Regeringen företräder Sverige i EU men måste informera och förankra sitt agerande i EU hos riksdagen. Tanken är att riksdagen ska ha inflytande i de ståndpunkter som Sverige ska ha i EU.

Konstitutionsutskottet anser att formerna för riksdagens arbete med EU-frågor kontinuerligt bör utvärderas. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppgift att utreda riksdagens arbete med EU-frågor.

Konstitutionsutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till motionsförslag som har behandlats samtidigt. Bland annat på grund av pågående arbete och att en del frågor nyligen utretts. Motionsförslagen handlar bland annat om statsskicket, medborgarinitiativ och nationella folkomröstningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.