Förenta nationerna m.m.

Utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 november 2020

Beslut

Nej till motioner om FN (UU8)

Riksdagen sa nej till 13 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 och 2020 om Förenta nationerna (FN) och FN-systemet. I samband med detta lyfte riksdagen att FN är ryggraden i det internationella systemet och underströk FN:s roll i hanteringen av internationella kriser och konflikter. Riksdagen ansåg vidare att ytterligare åtgärder behövs för att reformera säkerhetsrådet och att det är angeläget att kringskära vetorätten.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår att riksdagen avstyrker samtliga yrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-10-15, 2020-11-03

Nej till motioner om FN (UU8)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 13 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 och 2020 om Förenta nationerna (FN) och FN-systemet. I samband med detta lyfter utskottet att FN är ryggraden i det internationella systemet och understryker FN:s roll i hanteringen av internationella kriser och konflikter. Utskottet anser vidare att ytterligare åtgärder behövs för att reformera säkerhetsrådet och att det är angeläget att kringskära vetorätten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.