EU:s dataskyddsförordning och lagstiftningen inom Näringsdepartementets ansvarsområden

Trafikutskottets bet 2017/18:TU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 april 2018

Beslut

Ändringar i lagar inom Näringsdepartementets område när dataskyddsförordningen börjar gälla (TU12)

Den 25 maj börjar EU:s dataskyddsförordning att gälla som lag i hela EU och i samband med det införs det en ny lag, dataskyddslagen, som gör att Personuppgiftslagen (PUL) upphör att gälla. I och med det har regeringen föreslagit ändringar i ett antal lagar som ligger inom Näringsdepartementets ansvarsområden. Det gäller bland annat lagen om behörighet för lokförare, lagen om elektronisk kommunikation samt lagen om djurskyddskontrollregister.

Ändringarna innebär framför allt att hänvisningar till PUL tas bort eller ersätts med hänvisningar till dataskyddsförordningen och dataskyddslagen samt att dubbelreglering tas bort.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 25 maj 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-27
Justering: 2018-04-17
Trycklov: 2018-04-20
bet 2017/18:TU12

Ändringar i lagar inom Näringsdepartementets område när dataskyddsförordningen börjar gälla (TU12)

Den 25 maj börjar EU:s dataskyddsförordning att gälla som lag i hela EU och i samband med det införs det en ny lag, dataskyddslagen, som gör att Personuppgiftslagen (PUL) upphör att gälla. I och med det har regeringen föreslagit ändringar i ett antal lagar som ligger inom Näringsdepartementets ansvarsområden. Det gäller bland annat lagen om behörighet för lokförare, lagen om elektronisk kommunikation samt lagen om djurskyddskontrollregister.

Ändringarna innebär framför allt att hänvisningar till PUL tas bort eller ersätts med hänvisningar till dataskyddsförordningen och dataskyddslagen samt att dubbelreglering tas bort.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 25 maj 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-24
Debatt i kammaren: 2018-04-25
4

Beslut

Beslut: 2018-04-25
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i rennäringslagen (1971:437),
2. lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429),
3. lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
4. lag om ändring i lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet,
5. lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter,
6. lag om ändring i lagen (2009:619) om djurskyddskontrollregister,
7. lag om ändring i postlagen (2010:1045),
8. lag om ändring i lagen (2011:725) om behörighet för lokförare,
9. lag om ändring i lagen (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter,
10. lag om ändring i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem,
11. lag om ändring i lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:122 punkterna 1-11.