Till innehåll på sidan

Onsdag den 25 april 2018

Kammarens föredragningslistor 2017/18:104

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2017/18:104

Onsdagen den 25 april 2018

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

1

2017/18:494 av Lotta Finstorp (M)
Tjänsteföretagens kompetensförsörjning

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

2

RiR 2018:9 Nekad sjuk- och aktivitetsersättning – effekter på inkomst och hälsa

SfU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

3

2017/18:242 En ny ordning för redovisningstillsyn

FiU

 

Skrivelse

 

4

2017/18:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2013-2017

FiU

 

EU-dokument

 

5

COM(2018) 173 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 15 juni 2018

MJU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Utrikesutskottets betänkande

 

6

Bet. 2017/18:UU14 Mellanöstern och Nordafrika

19 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Civilutskottets betänkande

 

7

Bet. 2017/18:CU30 Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon

 

 

Socialutskottets betänkanden

 

8

Bet. 2017/18:SoU8 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

5 res. (S, SD, MP, V)

9

Bet. 2017/18:SoU15 Folkhälsofrågor

8 res. (SD, V, L, KD)

10

Bet. 2017/18:SoU33 Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning

 

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Kulturutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2017/18:KrU3 Civila samhället inklusive trossamfund

11 res. (M, SD, C, V, L, KD)

12

Bet. 2017/18:KrU7 Kulturarvsfrågor

9 res. (M, SD, C, L, KD)

 

Utrikesutskottets betänkanden

 

13

Bet. 2017/18:UU16 Interparlamentariska unionen (IPU)

 

14

Bet. 2017/18:UU17 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Trafikutskottets betänkande

 

15

Bet. 2017/18:TU12 EU:s dataskyddsförordning och lagstiftningen inom Näringsdepartementets ansvarsområden

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2017/18:FiU39 Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning

 

17

Bet. 2017/18:FiU23 Riksbankens förvaltning 2017

 

18

Bet. 2017/18:FiU27 Riksrevisionens årsredovisning för 2017

 

19

Bet. 2017/18:FiU37 Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen

 

20

Bet. 2017/18:FiU41 Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

21

Bet. 2017/18:SfU21 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet

2 res. (SD, V)

22

Bet. 2017/18:SfU20 Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn

1 res. (KD)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

23

Bet. 2017/18:JuU13 Polisfrågor

40 res. (M, SD, C, V, L, KD, -)

24

Bet. 2017/18:JuU15 Processrättsliga frågor

17 res. (M, SD, C, L, KD, -)

25

Bet. 2017/18:JuU25 Elektronisk övervakning av kontaktförbud

8 res. (M, SD, C, V, L, KD, -)

26

Bet. 2017/18:JuU27 Ordförandeskapet i domstol vid kollegial handläggning

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

27

Bet. 2017/18:MJU15 Avfall och kretslopp

19 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

28

Bet. 2017/18:MJU21 Bemyndigande i terrängkörningslagen

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

29

Bet. 2017/18:AU9 Arbetsrätt

24 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.