En svensk strategi för hållbar utveckling -ekonomisk, social och miljömässig

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2004/05:MJU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 november 2004

Beslut

Revidering av den svenska strategin för hållbar utveckling (MJU3)

Regeringen har lämnat den första revideringen av den svenska strategin för hållbar utveckling från år 2002 (se 2001/02:MJU16 ). Revideringen sker främst med utgångspunkt från resultaten av världstoppmötet i Johannesburg år 2002. Men den tar också hänsyn till andra händelser sedan den första strategin lades, bland annat inom EU:s strategi för hållbar utveckling och den så kallade Lissabonprocessen. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen avslog också motioner från främst allmänna motionstiderna 2002, 2003 och 2004. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Riksdagen gjorde också ett uttalande om naturvårdsavtal. En större andel av avsättningarna för levande skogar bör ske genom frivilliga åtaganden. Skyddsformen naturvårdsavtal, där staten och markägaren tar ett gemensamt ansvar för naturvården, bör därför utnyttjas i betydligt större utsträckning än i dag. Ställningstagandet gjordes med anledning av en reservation av de borgerliga partierna och Miljöpartiet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 89 under punkt 62 och dels i övrigt bifallit utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

85 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-10-14
Justering: 2004-10-28
Betänkande publicerat: 2004-11-10
Trycklov: 2004-11-09
Reservationer 106
Betänkande 2004/05:MJU3

Alla beredningar i utskottet

2004-10-14, 2004-09-16

Revidering av den svenska strategin för hållbar utveckling (MJU3)

Regeringen har lämnat den första revideringen av den svenska strategin för hållbar utveckling från år 2002 (se 2001/02:MJU16). Revideringen sker främst med utgångspunkt från resultaten av världstoppmötet i Johannesburg år 2002. Men den tar också hänsyn till andra händelser sedan den första strategin lades, bland annat inom EU:s strategi för hållbar utveckling och den så kallade Lissabonprocessen. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer. Utskottet föreslår också attt riksdagen avslår motioner från främst allmänna motionstiderna 2002, 2003 och 2004. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. De borgerliga partierna och Miljöpartiet har lämnat en reservation om naturvårdsavtal. Partierna anser att en större andel av avsättningarna för levande skogar bör ske genom frivilliga åtaganden. Riksdagen bör därför göra ett uttalande om att skyddsformen naturvårdsavtal, där staten och markägaren tar ett gemensamt ansvar för naturvården, bör utnyttjas i betydligt större utsträckning än i dag. Utskottets majoritet anser att skyddsarbetet behöver utvecklas ytterligare och vill vänta in regeringen proposition om miljökvalitetsmålen som kommer våren 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-11-17
4

Beslut

Beslut: 2004-11-17
81 förslagspunkter, 79 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förbättrad integration av hållbar utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ64 av Gunnar Goude m.fl. (mp) och
2003/04:MJ67 av Jan Andersson m.fl. (c) yrkande 1.

Reservation 1 (c)
Reservation 2 (mp)

2. Hållbarhetskommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ66 av Lennart Fremling m.fl. (fp) yrkande 1,
2004/05:U226 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 27,
2004/05:MJ369 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 2 och
2004/05:MJ371 av Åsa Domeij och Sverker Thorén (mp, fp) yrkande 4.

Reservation 3 (fp, mp)

3. WTO:s kompetens i miljöfrågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (c, fp, kd)

4. Enprocentsmålet i biståndspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 3 i denna del och
2003/04:MJ66 av Lennart Fremling m.fl. (fp) yrkande 4 i denna del.

5. EU:s biståndspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 3 i denna del.

Reservation 5 (fp, kd)

6. Mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 4,
2003/04:MJ65 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 1 i denna del och
2003/04:MJ66 av Lennart Fremling m.fl. (fp) yrkande 4 i denna del.

Reservation 6 (fp, kd)
Reservation 7 (m)

7. IT-investeringar i de fattigaste länderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 5.

Reservation 8 (kd)

8. Skuldavskrivning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 6 och 7 samt
2003/04:MJ65 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 1 i denna del.

Reservation 9 (fp, kd, mp)
Reservation 10 (m)

9. Bekämpning av hiv/aids m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 8,
2003/04:MJ65 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 1 i denna del och
2003/04:MJ67 av Jan Andersson m.fl. (c) yrkande 4.

Reservation 11 (m)
Reservation 12 (c, kd)

10. Hållbar utveckling m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 9,
2003/04:MJ66 av Lennart Fremling m.fl. (fp) yrkande 2,
2003/04:MJ67 av Jan Andersson m.fl. (c) yrkande 5 och
2003/04:MJ451 av Johan Andersson m.fl. (s).

Reservation 13 (fp)
Reservation 14 (kd)
Reservation 15 (c)

11. Naturvården och biologisk mångfald

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 11,
2003/04:MJ65 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 2,
2003/04:MJ472 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 17 och
2004/05:MJ369 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 24.

Reservation 16 (m)
Reservation 17 (kd, mp)
Reservation 18 (fp)

12. Äganderättens betydelse för ett hållbart nyttjande av havsresursen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ65 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 3 och
2003/04:MJ438 av Jan Emanuel Johansson och Mikael Damberg (båda s).

Reservation 19 (m, c, fp, kd)

13. Översyn av lagar och konventioner på havsmiljöområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2003/04:MJ472 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 9.

Reservation 20 (fp, mp)

14. Havsmiljökommissionens förslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2003/04:MJ434 av Åsa Domeij m.fl. (mp) yrkande 1.

Reservation 21 (mp)

15. Revidering av Helsingforskonventionen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ243 av Tuve Skånberg (kd) yrkandena 1 och 2,
2003/04:MJ408 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 13,
2004/05:MJ342 av Tuve Skånberg (kd) yrkandena 1 och 2 samt
2004/05:MJ500 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 17.

Reservation 22 (kd)

16. Östersjön som särskilt skyddat havsområde, PSSA

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ334 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkandena 7 och 8,
2003/04:MJ408 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 10 och
2003/04:MJ472 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 10.

17. Gemensam förvaltning för Östersjön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ66 av Lennart Fremling m.fl. (fp) yrkande 9,
2003/04:MJ408 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 2,
2004/05:MJ371 av Åsa Domeij och Sverker Thorén (mp, fp) yrkande 1 och
2004/05:MJ500 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 3.

Reservation 23 (fp, kd, mp)

18. Miljödomstol för Östersjön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 15 och
2003/04:MJ334 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 3.

Reservation 24 (kd)
Reservation 25 (c)

19. Enkelskroviga fartyg och avskaffande av bekvämlighetsflagg m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 17 och 18 samt
2003/04:MJ65 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 4.

Reservation 26 (kd, mp)

20. Katalysatorer på fartyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 19.

Reservation 27 (kd)

21. Mottagning av spillolja m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:Ju263 av Annelie Enochson (kd) yrkande 3,
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 16,
2003/04:MJ225 av Erling Wälivaara (kd),
2003/04:MJ408 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 3 och
2004/05:MJ443 av Erling Wälivaara (kd).

Reservation 28 (c, fp, kd, mp)

22. Miljöbrott mot Östersjöns ekosystem m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ334 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 4 och
2003/04:MJ437 av Jan Emanuel Johansson (s).

Reservation 29 (c, fp)

23. Strandstädning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 21,
2003/04:MJ284 av Rosita Runegrund (kd) yrkande 2,
2003/04:MJ408 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 7 och
2004/05:MJ500 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 12.

Reservation 30 (kd)

24. Naturvårdsverkets ansvarsområde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ339 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v) och
2003/04:MJ434 av Åsa Domeij m.fl. (mp) yrkande 2.

Reservation 31 (v)
Reservation 32 (mp)

25. Åtgärder mot försurning och övergödning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 13,
2003/04:MJ243 av Tuve Skånberg (kd) yrkande 3,
2003/04:MJ370 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 11,
2003/04:MJ386 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m),
2003/04:MJ408 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 1,
2003/04:MJ434 av Åsa Domeij m.fl. (mp) yrkande 6,
2003/04:MJ472 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkandena 19 och 21,
2004/05:MJ342 av Tuve Skånberg (kd) yrkande 3,
2004/05:MJ369 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkandena 21 och 25,
2004/05:MJ371 av Åsa Domeij och Sverker Thorén (mp, fp) yrkande 20 och
2004/05:MJ500 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 1.

Reservation 33 (fp)
Reservation 34 (kd)
Reservation 35 (mp)

26. Skydd av havsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 23,
2003/04:MJ408 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 12,
2003/04:MJ472 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 6,
2004/05:MJ369 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 20,
2004/05:MJ371 av Åsa Domeij och Sverker Thorén (mp, fp) yrkande 11 och
2004/05:MJ500 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 16.

Reservation 36 (fp, v, mp)
Reservation 37 (kd)

27. Samverkan mellan länsstyrelse, kommun, fiskenäringen och forskare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ334 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 9 och
2004/05:MJ507 av Jan Andersson m.fl. (c) yrkande 19.

Reservation 38 (c, kd)

28. Identifiering och sanering av källor till kadmium och PCB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 14 och
2004/05:MJ500 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 5.

29. EU:s kemikaliestrategi (REACH) m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 29,
2003/04:MJ65 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 5,
2003/04:MJ278 av Barbro Feltzing (mp) yrkande 2,
2003/04:MJ334 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 11,
2003/04:MJ474 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 14,
2004/05:MJ498 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkande 17 och
2004/05:MJ507 av Jan Andersson m.fl. (c) yrkande 13.

Reservation 39 (kd, mp)
Reservation 40 (c)

30. Miljögarantin m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2003/04:MJ365 av Åsa Domeij m.fl. (mp) yrkandena 1, 2 och 5.

Reservation 41 (mp)

31. Information om kemikalieanvändningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2003/04:MJ365 av Åsa Domeij m.fl. (mp) yrkande 7.

Reservation 42 (mp)

32. Bromerade flamskyddsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 30,
2003/04:MJ258 av Barbro Feltzing och Helena Hillar Rosenqvist (båda mp) yrkandena 3 och 4,
2003/04:MJ400 av Alf Svensson m.fl. (kd) yrkande 15,
2003/04:MJ474 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 15,
2004/05:MJ361 av Barbro Feltzing m.fl. (mp) yrkandena 3 och 4 samt
2004/05:MJ498 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkande 21.

Reservation 43 (c, kd, mp)

33. Trifenylfosfat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ258 av Barbro Feltzing och Helena Hillar Rosenqvist (båda mp) yrkande 2 och
2004/05:MJ361 av Barbro Feltzing m.fl. (mp) yrkande 2.

Reservation 44 (mp)

34. Bromerade flamskyddsmedel och försiktighetsprincipen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ258 av Barbro Feltzing och Helena Hillar Rosenqvist (båda mp) yrkande 1 och
2004/05:MJ361 av Barbro Feltzing m.fl. (mp) yrkande 1.

Reservation 45 (v, mp)

35. Läkemedels miljöpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 31,
2003/04:MJ278 av Barbro Feltzing (mp) yrkande 3,
2003/04:MJ334 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 14,
2003/04:MJ400 av Alf Svensson m.fl. (kd) yrkandena 17 och 18,
2003/04:MJ410 av Ulla Hoffmann m.fl. (v) yrkande 3 och
2003/04:MJ472 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 31.

Reservation 46 (fp, kd)
Reservation 47 (v)
Reservation 48 (c)
Reservation 49 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 47 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m48007
c10165
fp10425
kd02265
v02406
mp00143
-0000
Totalt181269844

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

36. AH-oljor i bildäck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 32,
2003/04:MJ379 av Kerstin Lundgren (c) yrkande 1 och
2003/04:MJ400 av Alf Svensson m.fl. (kd) yrkande 19.

Reservation 50 (kd, mp)

37. Mål för klimat- och energipolitiken m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 33 och 34,
2003/04:MJ66 av Lennart Fremling m.fl. (fp) yrkande 7,
2003/04:MJ474 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkandena 6, 7 och 10 samt
2004/05:MJ498 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkande 3.

Reservation 51 (fp, mp)
Reservation 52 (kd)
Reservation 53 (c)

38. Handel med utsläppsrätter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ370 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 9,
2003/04:MJ401 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 1 och
2003/04:MJ474 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 8.

Reservation 54 (c)
Reservation 55 (mp)

39. Avvecklande av de lokala investeringsprogrammen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2003/04:MJ65 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 22.

Reservation 56 (m, fp)

40. Nya bränslen och ny teknik m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:T304 av Barbro Feltzing (mp),
2003/04:T563 av Lars Gustafsson m.fl. (kd) yrkande 5,
2003/04:T564 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 23,
2003/04:MJ257 av Gunilla Tjernberg (kd),
2003/04:MJ380 av Åsa Domeij och Ingegerd Saarinen (båda mp),
2003/04:MJ401 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 5,
2003/04:MJ410 av Ulla Hoffmann m.fl. (v) yrkandena 1 och 2 samt
2004/05:MJ229 av Barbro Feltzing (mp).

Reservation 57 (v)
Reservation 58 (c)
Reservation 59 (mp)

41. Ökad användning av fordonsgas m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ407 av Sven Gunnar Persson (kd) yrkande 1,
2003/04:MJ436 av Berndt Sköldestig och Johan Löfstrand (båda s),
2003/04:MJ474 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 9,
2004/05:MJ290 av Christin Hagberg och Michael Hagberg (båda s) yrkande 1 och
2004/05:MJ407 av Sven Gunnar Persson (kd).

Reservation 60 (kd)
Reservation 61 (c)

42. Miljöklassning av fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:T564 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 20 och
2003/04:MJ394 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp).

Reservation 62 (c)
Reservation 63 (mp)

43. Skrotningspremie för äldre tvåtaktsmotorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 20,
2003/04:MJ408 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 6,
2004/05:MJ371 av Åsa Domeij och Sverker Thorén (mp, fp) yrkande 19 och
2004/05:MJ500 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 11.

Reservation 64 (kd)

44. Handlingsplan för sanering av källor till dioxinutsläpp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2003/04:MJ410 av Ulla Hoffmann m.fl. (v) yrkande 11.

Reservation 65 (v, mp)

45. Valfrihet inom barnomsorgen och barnomsorgens betydelse för lek och omsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 35 och 36.

Reservation 66 (kd)

46. Hållbara trygghetssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2003/04:MJ65 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 7.

Reservation 67 (m)

47. En sammanhållen yrkeshögskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 50.

Reservation 68 (kd)

48. Tydligare målformulering i läroplanen/kursplanen om kunskap om hållbar utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2003/04:MJ67 av Jan Andersson m.fl. (c) yrkande 3.

Reservation 69 (c, kd)

49. Forskning inom jordbrukets område m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2002/03:MJ263 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. (v) yrkande 3,
2002/03:MJ435 av Sven Bergström (c) yrkande 3,
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 51 och 52,
2003/04:MJ334 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 15 och
2003/04:MJ401 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 11.

Reservation 70 (c)

50. Forskning inom fiskets område

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2002/03:MJ426 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 16,
2003/04:MJ408 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 15 och
2004/05:MJ500 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 39.

Reservation 71 (kd)

51. Miljöforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2002/03:MJ428 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkandena 30 och 47,
2002/03:MJ492 av Mona Jönsson m.fl. (mp) yrkande 3,
2003/04:MJ235 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. (v) yrkande 6 och
2003/04:MJ400 av Alf Svensson m.fl. (kd) yrkandena 13 och 16.

Reservation 72 (kd)
Reservation 73 (v)
Reservation 74 (c)
Reservation 75 (mp)

52. Åtgärder för att förbättra företagsklimatet för småföretagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 45 och
2003/04:MJ65 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkandena 12 och 13.

Reservation 76 (m)
Reservation 77 (kd)

53. Skattereduktion för hushållstjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 48.

Reservation 78 (m, c, fp, kd)

54. Anpassning av miljöbalken till småföretagarnas situation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ227 av Nils Fredrik Aurelius (m) och
2003/04:N412 av Alf Svensson m.fl. (kd) yrkande 14.

Reservation 79 (m, c, kd)

55. Långsiktigt producentansvar och integrerad produktpolitik, IPP

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 53,
2003/04:MJ66 av Lennart Fremling m.fl. (fp) yrkande 15 och
2004/05:MJ528 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 3.

Reservation 80 (kd, mp)
Reservation 81 (fp)

56. Hållbart näringsliv och etiska och miljömässiga riktlinjer för statliga företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ65 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 14 och
2003/04:MJ67 av Jan Andersson m.fl. (c) yrkande 2.

Reservation 82 (m)
Reservation 83 (c, kd, mp)

57. Regional utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2003/04:MJ65 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 16.

Reservation 84 (m)

58. Översyn av skogspolitiken m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 12 och
2003/04:MJ65 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 17.

Reservation 85 (m)

59. Ersättningsfrågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ287 av Annika Qarlsson och Birgitta Carlsson (båda c) yrkandena 1 och 2,
2003/04:MJ384 av Kenneth Johansson (c) yrkande 1,
2003/04:MJ387 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) i denna del och
2003/04:MJ404 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkandena 4 och 9.

Reservation 86 (m)
Reservation 87 (c)

60. Konsekvensanalyser vid bildande av naturreservat m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ288 av Birgitta Carlsson och Margareta Andersson (båda c),
2003/04:MJ316 av Gunilla Tjernberg (kd),
2003/04:MJ349 av Åsa Torstensson (c) yrkande 2,
2003/04:MJ409 av Björn von der Esch m.fl. (kd) yrkande 6,
2003/04:MJ429 av Karl Gustav Abramsson och Sören Wibe (båda s) och
2003/04:MJ472 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 18.

Reservation 88 (fp)

61. Skötselavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ287 av Annika Qarlsson och Birgitta Carlsson (båda c) yrkande 3 och
2003/04:MJ349 av Åsa Torstensson (c) yrkande 1.

62. Naturvårdsavtal

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 10,
2003/04:MJ384 av Kenneth Johansson (c) yrkande 2,
2003/04:MJ387 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) i denna del,
2004/05:MJ219 av Lars-Ivar Ericson (c) och
2004/05:MJ534 av Maud Olofsson (c) yrkande 2.

Reservation 89 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 89 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m04906
c01705
fp04305
kd02805
v24006
mp01403
-0000
Totalt149151049

Beslut: Kammaren biföll reservation 89

63. Statlig mark för naturvårdsändamål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ384 av Kenneth Johansson (c) yrkande 3 och
2003/04:N327 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 12.

64. Natura 2000

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ472 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 23 och
2004/05:MJ369 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 27.

Reservation 90 (fp, mp)

65. Tätortsnära natur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ472 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 24 och
2004/05:MJ369 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkandena 28 och 29.

Reservation 91 (fp)

66. Naturvårdsverket och Sveaskog AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2003/04:MJ66 av Lennart Fremling m.fl. (fp) yrkande 12.

67. Livsmedelsproduktionen och konkurrenskraften för svenskt jordbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2003/04:MJ65 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkandena 8 och 18.

Reservation 92 (m)

68. Ett långsiktigt hållbart jord- och skogsbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ66 av Lennart Fremling m.fl. (fp) yrkande 11 och
2003/04:MJ67 av Jan Andersson m.fl. (c) yrkande 6.

Reservation 93 (fp)

69. Reformering av EU:s jordbrukspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2003/04:MJ66 av Lennart Fremling m.fl. (fp) yrkande 3.

Reservation 94 (fp)

70. Översyn av EU:s fiskesubventioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 24 och 25 samt
2003/04:MJ66 av Lennart Fremling m.fl. (fp) yrkande 10.

Reservation 95 (fp)
Reservation 96 (kd)

71. Tumlare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 22 och
2004/05:MJ500 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 14.

Reservation 97 (kd)

72. Reglering av säl- och skarvbestånden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 26,
2004/05:MJ211 av Nils Fredrik Aurelius och Jeppe Johnsson (båda m) yrkandena 1 och 2,
2004/05:MJ225 av Niclas Lindberg och Britta Lejon (båda s),
2004/05:MJ286 av Ewa Björling (m),
2004/05:MJ298 av Yvonne Andersson och Anna Lindgren (kd, m) yrkandena 1 och 2,
2004/05:MJ318 av Kent Olsson och Inger René (båda m),
2004/05:MJ344 av Patrik Norinder (m) yrkande 1,
2004/05:MJ356 av Krister Örnfjäder (s),
2004/05:MJ369 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 23,
2004/05:MJ414 av Agneta Gille och Mats Berglind (båda s),
2004/05:MJ426 av Hans Stenberg och Göran Norlander (båda s),
2004/05:MJ433 av Eskil Erlandsson och Agne Hansson (båda c) yrkande 2,
2004/05:MJ486 av Krister Örnfjäder (s),
2004/05:MJ494 av Annelie Enochson och Per Landgren (båda kd) yrkande 2,
2004/05:MJ500 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 40,
2004/05:MJ503 av Björn von der Esch m.fl. (kd) yrkande 3,
2004/05:MJ536 av Kenth Högström (s) och
2004/05:MJ537 av Kenth Högström (s).

Reservation 98 (kd)

73. Spökgarn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 27 och
2004/05:MJ500 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 32.

Reservation 99 (kd)

74. Yrkesfiskaravdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 28.

Reservation 100 (kd)

75. En hållbar same- och rennäringspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2002/03:N304 av Mikael Odenberg m.fl. (m) yrkande 13 och
2003/04:MJ62 av Per Erik Granström (s).

Reservation 101 (m)

76. Styrmedel inom energisektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2003/04:MJ65 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 6.

Reservation 102 (m)

77. Mål för energipolitiken m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ65 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 19 och
2003/04:MJ370 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 12.

Reservation 103 (m, kd)

78. Effektiv energiteknik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2003/04:MJ65 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 20.

Reservation 104 (m)

79. Åtgärdsstrategi för minimerad användning av fossila bränslen inom energi- och transportsktorerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2003/04:MJ66 av Lennart Fremling m.fl. (fp) yrkande 8.

Reservation 105 (fp, kd)

80. Frivilliga åtaganden mellan myndigheter och företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2003/04:MJ65 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 21.

Reservation 106 (m)

81. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2003/04:129 till handlingarna.