Dokument & lagar (813 träffar)

Riksdagens protokoll 1894:15

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 15. Onsdagen den 7 mars. Kl. 7 e. m. 1- Fortsattes behandling af statsutskottets utlåtande n:o 5, angående regleringen af utgifterna under riksstatens fjerde hufvudtitel, omfattande anslagen till landtförsvaret. Dervid förekom först i ordningen Punkten 20, som bifölls.

1894-07-01

Riksdagens protokoll 1894:15 (pdf, 2053 kB)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDS-KONTORET utfårdadt vid slutet af 1894 års riksdag. Bill. till Riksd. Vrot. 1894. 10 Sami. 1 Afd. 2 Vand. Rikag.koutorets reglementeInnehålls-förteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 2 och 3. fordringar för utbetalda lån 4 och 5. återstående utgifter till följd af beslut vid föregående

1894-05-12

Svensk författningssamling (pdf, 5307 kB)

Proposition 1894:riksstat

Hör till Riksdagens Skrifvelse 1894, N:o 116. RIKSSTAT ÅR 1895. Bih. till Jtiksd. Prat. 18.94. 10 Sami. 1 Afd. 2 Band. 1 2 Tillgångar och inkomster. öfverskott å statsregleringarna för föregående år Statsverkets inkomster:Bil. litt. A. Ordinarie inkomster 19,416,000:Bevillningar 74,973,000:Riksbankens vinst för år 1893

1894-05-12

Proposition 1894:riksstat (pdf, 2492 kB)

Framställning / redogörelse 1894:Kmsvar

Kongl. Maj:ts svar å rikssalen. 1 Kongl. Maj:ts svar i anledning af de utaf innevarande års Riksdag antagna grundlagsändringar gifvet Stockholms Slott ä rikssalen den 12 maj 1894. Gode Herrar och Svenske Män Uti underdånig skrifvelse den 7 sistlidne mars hafven I anmält, att I, vid företagen pröfning af till slutligt

1894-05-12

Framställning / redogörelse 1894:Kmsvar (pdf, 125 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:133

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 133. o Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående val af deputerade att deltaga i invigningen af norra stambanan mellan Vännäs och■Boden. Till Konungen. Sedan Eders Kongl. Maj:t den 1 innevarande månad förordnat,

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:133 (pdf, 223 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:132

4 Riksdagens Skrifvelse N:o 132. o UiZ. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, om upphäfvande af bestämmelser, hvarigenom tillträde till tekniska högskolan eller tillstånd att undergå prof för erhållande af rättighet att antaga medhjelparetjenst

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:132 (pdf, 181 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:131

Riksdagens Skrifvelse N:o 131. 3 V:Vit. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående ändring af inträdesfordringarne till allmänna läroverkets lägsta klass. Första Kammarens tillfälliga utskotts n:o 2 utlåtande n:o 3.Andra Kammarens tillfälliga

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:131 (pdf, 128 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:130

Riksdagens Skrifvelse N:o 130. 1 iV:o SO. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående upphäfvande af cirkuläret den 14 juni 1820 om förhud mot skådespels uppförande å vissa dagar. Första Kammarens tillfälliga utskotts n:o 2 utlåtande u:o

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:130 (pdf, 172 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:129

Riksdagens Skrifvelse N:o 129. 1 N:o 129. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående beräkningen af statsverkets inkomster. Statsutskottets utlåtande n:o 69, bevillningsutskottets betänkande n:o 32 och bankoutskottets memorial n:o 7.Till

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:129 (pdf, 537 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:128

Riksdagens Skrifvelse N:o 128. 1 tf:o 128. j i.r r if Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren den 11 V1Tv i 11 1Vi ri v Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kong/Maj:ts proposition med förslag till ny förordning angående stämpelafgift en. Bevillningsutskottets betänkande

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:128 (pdf, 3479 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:127

16 Riksdagens Skrifvelse N:o 127. N:o 127. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition n:o 4J med föslag till förordning om ändrad lydelse af vissa paragrafer i grufvestadgan den 16 maj 1884. Lagutskottets utlåtande

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:127 (pdf, 237 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:126

Riksdagens Skrifvelse N:o 126. 13 N:o 126. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition n:o 44 med förslag till lag angående ändrad lydelse af 9 kap. 4 ärfdabalken, lag angående värdering af död mans bo och lag

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:126 (pdf, 209 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:125

10 Riksdagens Skrifvelse N:o 125. N:o 125. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckta motioner ej mindre om ändring af dels vissa paragrafer i 17 kap. rättegångsbalken, dels 2 i 23 kap. rättegångsbalken, dels 2 i 1 kap. rättegångsbalken

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:125 (pdf, 211 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:124

8 Riksdagens Skrifvelse N:o 124. N:o 124. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående tullbevillningen. Bevillningsutskottets betänkande n:o 3 och memorial n:o 7.Till Konungen. Sedan Riksdagen öfversett och granskat bestämmelserna i gällande

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:124 (pdf, 180 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:123

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 123. N:o 123. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med begäran om utredning angående ändamålsenligheten af grunderna för nu gällande lagstiftning om beskattning af hvitbetssockertillverkningen. Bevillningsutskottets

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:123 (pdf, 193 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:122

Riksdagens Skrifvelse N:o 122. 1 N:o 122. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen angående bevillning af fast egendom samt af inkomst. Bevillningsutskottets betänkanden n:is 6 och 33 samt memorial n:o 24.Till Konungen. Sedan Riksdagen öfversett och

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:122 (pdf, 346 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:121

Riksdagens Skrifvelse N:o 131. 17 N:o 121. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till vissa ändringar i förordningen angående niantalspenningars utgörande den 24 april 1863. Statsutskottets

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:121 (pdf, 194 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:120

Riksdagens Skrifvelse N:o ISO. 15 N:o 120. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj ds proposition angående tillgodogörande af den kronan tillkommande jordegareandel i grufva. Statsutskottets utlåtande n:o 78.Till Konungen.

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:120 (pdf, 153 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:119

Riksdagens Skrifvelse N:o 119. 11 N:o 119. v Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen om utredning rörande bolags förvärf af jordegendomar i vissa delar af landet m. m. Första kamarens tillf, utskotts n:o 3 uti. n:o 7 Andra n:o 3 n:o 17 Till Konungen.

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:119 (pdf, 268 kB)