Dokument & lagar (776 träffar)

Riksdagsskrivelse 1891:70

Riksdagens Skrifvelse N:o 70. 1 N:o 70. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 maj 1891. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj ds proposition angående disposition af en del af indragna fanjunkarebostället Refvinge n:is 3 och 10 i Malmöhus län. Statsutskottets utlåtande

1891-05-18

Riksdagsskrivelse 1891:70 (pdf, 340 kB)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLD S-KONTORET, utfärdadt vid slutet af 1891 års riksdag. Innehålls-förteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 2d. fordringar för utbetalda lån 59. återstående utgifter till följd af beslut vid föregående riksdagar 10-15. utbetalningar, anvisade vid innevarande riksdag, 1620. Med statsregleringen

1891-05-15

Svensk författningssamling (pdf, 5284 kB)

Proposition 1891:riksstat

Hör till Riksdagens Skrifvelse 1891. N:o 108. RIKSSTAT FÖR ÅR 1892. Bill. till lliksd. Prot. 1891. 10 Sami. 1 Afd. 2 Band. 1 2 Riksstat Tillgångar och inkomster. Öfverskott å statsregleringarne för år 1889 och föregående år Statsverkets inkomster:Bil. litt. A. Ordinarie inkomster.Bevillningar.Af riksbankens vinst

1891-05-15

Proposition 1891:riksstat (pdf, 2346 kB)

Framställning / redogörelse 1891:Kmsvar

Kongl. Maj:ts svar å rikssalen. 1 KongMaj:ts svar i anledning af de utaf innevarande riksdag antagna ändringar i riksdagsordningen gifvet Stockholms slott å rikssalen den 15 maj 1891. Gode herrar och svenske män Uti skrifvelse af den 12 sistlidne mars hafven I hos KongMaj:t med begäran orn godkännande anmält de från

1891-05-15

Framställning / redogörelse 1891:Kmsvar (pdf, 170 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:108

16 Riksdagens Skrifvelse N:o 108. N:o 108. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1891. Andra Kammaren 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med ny riksstat. Statsutskottets memorial nås 69 och 71.Till Konungen. Riksstat, att gälla för år 1892 och intill dess ny statsreglering vidtager, får Riksdagen härmed

1891-05-14

Riksdagsskrivelse 1891:108 (pdf, 94 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:107

Riksdagens Skrifvelse N:o 107. 15 N:o 107. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1891. Andra Kammaren 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående upprättadt nytt reglemente för riksgäldskontor et. Statsutskottets memorial n:o 70.Till Konungen. Då det freglemente för riksgäldskontoret, hvilket vid innevarande

1891-05-14

Riksdagsskrivelse 1891:107 (pdf, 95 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:106

Riksdagens Skrifvelse N:o 106. 11 N:o 106. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1891. Andra Kammaren 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående statsreglering en för år 1892 och sättet för anvisande af vissa anslag sb dopp. Statsutskottets memorial n:o 69.Till Konungen. l:o. I propositionen angående

1891-05-14

Riksdagsskrivelse 1891:106 (pdf, 284 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:105

Riksdagens Skrifvelse N:ö 105. 9 N:o 105. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1891. Andra Kammaren 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af KongMaj:ts proposition angående förbud för barn att nattetid idka viss försäljning rn. rn. Lagutskottets utlåtande n:o 49.Till Konungen. Uti proposition

1891-05-14

Riksdagsskrivelse 1891:105 (pdf, 175 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:104

6 Riksdagens skrifvelse N:o 104. N:o 104. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1891. Andra Kammaren 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående utredning rörande möjlighet för mindre bemedlade att bilda egna jordbruk. Första Kammarens tillfälliga utskotts n:o 2 utlåtanden n:is 1 och 15.Andra Kammarens

1891-05-14

Riksdagsskrivelse 1891:104 (pdf, 225 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:103

Riksdagens Skrifvelse N:o 103. 1 N:o 103, Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1891. Andra Kammaren 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående beräkningen af statsverkets inkomster. Statsutskottets utlåtande n:o 64, bevillningsutskottets betänkande n:o 22 och bankoutskottets memorial n:is 8 och 9.Till

1891-05-14

Riksdagsskrivelse 1891:103 (pdf, 332 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:102

Riksdagens Skrifvelse N:o 1015 N:o 102. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1891. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående hvitbetssockertillverkning saf giften. Bevillningsutskottets betänkande n:o 13.Till Konungen. Enligt Eders KongMaj:t.s nådiga förordning om beskattning af

1891-05-14

Riksdagsskrivelse 1891:102 (pdf, 159 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:101

Riksdagens Skrifvelse N:o 101. 11 N:o 101. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1891. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med begäran om ändring af 41 i gällande tidlstadga. Bevillningsutskottets betänkande n:o 6.Till Konungen. De uti 46 och 47 i Eders Kongl. Maj:ts tullstadga den

1891-05-14

Riksdagsskrivelse 1891:101 (pdf, 311 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:100

8 Riksdagens Skrifvelse N:o 100. N:o 100. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1891. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående stämpelafgiften. Bevillningsutskottets betänkande n:is 2 och 20 samt memorial n:o 18.Till Konungen. Uti den 10 sistlidne april till Riksdagen aflåten proposition

1891-05-14

Riksdagsskrivelse 1891:100 (pdf, 226 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:99

G Riksdagens Skrifvelse N:o 99, N:o 99. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1891. Andra Kammaren deri 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående bevillning af fast egendom samt af inkomst. Bevillningsutskottets betänkanden n:is 4 och 14 samt memorial n:o 23.Till Konungen. Sedan Riksdagen öfversett

1891-05-14

Riksdagsskrivelse 1891:99 (pdf, 170 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:98

9 Riksdagens Skrifvelse N:o 98. N:o 98. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1891. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående ändringar i kongl. kungörelsen den 11 maj 1883 angående vilkor en för tidningars och tidskrifters postbefordran. Bevillningsutskottets betänkande n:o 16 samt

1891-05-14

Riksdagsskrivelse 1891:98 (pdf, 274 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:97

Riksdagens Skrifvelse N:o 97, 1 N:o 97. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1891. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående upphörande af de enligt förordningen den 16 maj 1884 angående hevillningsafgifter för särskilda, förmåner och rättigheter

1891-05-14

Riksdagsskrivelse 1891:97 (pdf, 138 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:96

12 Riksdagens Skrifvelse N:o 96. N:o 16. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1891 Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående godtgörelse till fanjunkaren vidkongl. Vestqöta-Dals regemente 0. T. Bäfverfeldt och hans maka M. F. B. Bäfverfeldt,

1891-05-14

Riksdagsskrivelse 1891:96 (pdf, 176 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:95

Riksdagens Skrifvelse N:o 95. 9 t N:o 95. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1891. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående afskrifning af de å viss jord hyllande grundskatter in. m. Statsutskottets utlåtande n:o 54.Till Konungen. Eders

1891-05-14

Riksdagsskrivelse 1891:95 (pdf, 211 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:94

2 Riksdagens Skrifvelse N:o 94. N:o 94. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1891. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen i anledning af Kongl. Maj:ts propositioner angående höjning i anslaget till beväringsmanskapets vapenöfning är m. m.angående anslag under riksstatens femte liufvudtitel

1891-05-14

Riksdagsskrivelse 1891:94 (pdf, 454 kB)

Riksdagsskrivelse 1891:93

Riksdagens Skrifvelse N:o 93. 1 N:o 93. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1891. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående användandet af militiebo ställsfondens uppkomna återstående behållning. Statsutskottets utlåtande n:o 51.Till

1891-05-14

Riksdagsskrivelse 1891:93 (pdf, 104 kB)