Dokument & lagar (377 träffar)

Utrikesutskottets verksamhet riksmötet 2019/20 Utskottets ämnesområden Utrikesutskottet bereder ärenden om rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, bistånd till andra länders utveckling samt utrikeshandel i övrigt och internationellt ekonomiskt samarbete allt i den

2020-01-01

(pdf, 381 kB)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2019/20 Utskottets ämnesområden Utrikes- och försvarsutskotten beslutade under 2019/20 års riksmöte om att bereda ärenden gemensamt genom deputerade i ett sammansatt utskott. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet har lämnat fem betänkanden som rör

2020-01-01

(pdf, 171 kB)

Utbildningsutskottets verksamhet riksmötet 2019/20 Utbildningsutskottets beredningsområde Utbildningsutskottet UbU bereder ärenden om skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet högre utbildning, forskning och rymdfrågor studiestöd anslag inom utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16

2020-01-01

(pdf, 307 kB)

Trafikutskottets verksamhet riksmötet 2019/20 Utskottets ämnesområden Trafikutskottet bereder ärenden om vägar och vägtrafik järnvägar och järnvägstrafik hamnar och sjöfart flygplatser och luftfart post elektroniska kommunikationer it-politik anslag inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. 1 2019/20:TU TRAFIKUTSKOTTETS

2020-01-01

(pdf, 246 kB)

Socialutskottets verksamhet riksmötet 2019/20 Utskottets ämnesområden Socialutskottet bereder ärenden om omsorger om barn och ungdom i den mån ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredning omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor alkoholpolitiska

2020-01-01

(pdf, 335 kB)

Skatteutskottets verksamhet riksmötet 2019/20 Utskottets ämnesområden Skatteutskottet bereder ärenden om statliga och kommunala skatter skatteförfarandet folkbokföring exekutionsväsendet anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution. 2019/20:SkU SKATTEUTSKOTTETS VERKSAMHET RIKSMÖTET 2019/20 Utskottets sammansättning

2020-01-01

(pdf, 640 kB)

Socialförsäkringsutskottets verksamhet riksmötet 2019/20 Utskottets ämnesområden Socialförsäkringsutskottet bereder ärenden om socialförsäkring med anslutande bidragssystem. Utskottet bereder också ärenden om svenskt medborgarskap samt asyl- och migrationsfrågor. Till utskottets beredningsområde hör ärenden som rör anslag

2020-01-01

(pdf, 319 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet 2019/20 Utskottets ämnesområden Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden om jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske vädertjänst naturvård miljövård i övrigt som inte tillhör ett annat utskotts beredningsområde anslag inom utgiftsområdena 20 Allmän

2020-01-01

(pdf, 295 kB)

Konstitutionsutskottets verksamhet riksmötet 2019/20 Konstitutionsutskottets beredningsområde Konstitutionsutskottet KU bereder ärenden om lagstiftning i konstitutionella och allmänt förvaltningsrättsliga ämnen lagstiftning om radio, television och film yttrandefrihet, opinionsbildning och religionsfrihet press- och

2020-01-01

(pdf, 640 kB)

Kulturutskottets verksamhet riksmötet 2019/20 Utskottets ämnesområden Kulturutskottet KrU bereder ärenden som rör allmänna kultur- och bildningsändamål, kulturarv, folkbildning, ungdomsverksamhet, internationellt kulturellt samarbete, idrotts- och friluftsverksamhet samt tillsyn och reglering av spelmarknaden. Utskottet

2020-01-01

(pdf, 203 kB)

Justitieutskottets verksamhet riksmötet 2019/20 Justitieutskottets ämnesområden Justitieutskottet bereder ärenden om domstolarna arrendenämnderna och hyresnämnderna åklagarväsendet polisväsendet rättsmedicinen kriminalvården brottsbalken, rättegångsbalken och lagar som ersätter eller har nära samband med föreskrifter

2020-01-01

(pdf, 322 kB)

Försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2019/20 Utskottets ämnesområden Försvarsutskottet bereder ärenden om totalförsvar samhällets räddningstjänst åtgärder för att minska samhällets sårbarhet kärnteknisk säkerhet och strålskydd sjö- och kustövervakning, allt i den mån ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredning

2020-01-01

(pdf, 318 kB)

Finansutskottets verksamhet riksmötet 2019/20 Utskottets ämnesområden Finansutskottet bereder ärenden om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt ärenden som rör Riksbankens verksamhet. Till utskottets uppgifter hör också att sammanställa statens budget och bereda ärenden om utgiftstak och ramar

2020-01-01

(pdf, 341 kB)

Civilutskottets verksamhet riksmötet 2019/20 Utskottets ämnesområden Civilutskottet bereder ärenden om äktenskaps-föräldra-ärvda-jorda-handels- och utsökningsbalkarna och lagar som ersätter eller har nära samband med föreskrifter i dessa balkar, i den mån ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredningsområde försäkringsavtalsrätt

2020-01-01

(pdf, 277 kB)

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2019/20 Utskottets ämnesområden Arbetsmarknadsutskottet bereder ärenden om arbetsmarknadspolitik med arbetslöshetsförsäkring arbetslivspolitik med arbetsrätt, arbetsmiljö och frågor som rör lönebildning integration åtgärder mot diskriminering i den mån ärendena inte tillhör

2020-01-01

(pdf, 238 kB)

Näringsutskottets verksamhet riksmötet 2019/20 Utskottets ämnesområden Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor industri och hantverk handel immaterialrätt energipolitik regional tillväxtpolitik statlig företagsamhet pris- och konkurrensförhållanden

2020-01-01

(pdf, 514 kB)

1001837 46990 2018/19 0 0 2018/19 STYLEREF 1 Utrikesutskottets verksamhet riksmötet 2018/19 Utrikesutskottets beredningsområde Utrikesutskottet bereder ärenden om rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, bistånd till andra länders utveckling samt utrikeshandel

2019-01-01

1001837 46990 DOCPROPERTY Dok beteckning MERGEFORMAT 2018/19 UFöU 0 0 DOCPROPERTY Dok beteckning MERGEFORMAT 2018/19 UFöU Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2018/19 Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2018/19 Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

2019-01-01

1001837 46990 2018/19 UbU 0 0 DOCPROPERTY Dokbeteckning MERGEFORMAT 2018/19 UbU Utbildningsutskottets verksamhet riksmötet 2018/19 Utbildningsutskottets verksamhet riksmötet 2018/19 Utbildningsutskottets beredningsområde Utbildningsutskottet UbU bereder ärenden om skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer

2019-01-01

1001837 46990 DOCPROPERTY Dokbeteckning MERGEFORMAT 2018/19 0 0 DOCPROPERTY Dokbeteckning MERGEFORMAT 2018/19 STYLEREF 1 Trafikutskottets verksamhet riksmötet 2018/19 Trafikutskottets beredningsområde Trafikutskottet TU bereder ärenden som rör vägar och vägtrafik, järnvägar och järnvägstrafik, hamnar och

2019-01-01