Dokument & lagar (3 974 träffar)

Kommittédirektiv 2017:28

Modernare regler om faderskap och föräldraskap Innehåll Sammanfattning Behovet av en utredning Utredningsuppdraget Enklare och modernare regler om bekräftelse av faderskap och föräldraskap för ogifta En översyn av reglerna om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap Rättsgenetisk undersökning

2017-03-16

Kommittédirektiv 2017:27

Ökad samverkan kring praktiknära forskning för stärkt vetenskaplig grund i skolväsendet Innehåll Sammanfattning Utredaren ska Uppdraget att föreslå samverkansmodeller för praktiknära forskning i skolan Myndigheter bedriver redan i dag insatser kring praktiknära forskning Det finns exempel på samverkan

2017-03-09

Kommittédirektiv 2017:26

Återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld Innehåll Sammanfattning Våld ska förebyggas med fokus på våldsutövaren Kartlägga och följa upp verksamhet som erbjuder våldsutövande män tillfällig bostad samt överväga former Se över det sociala nätverkets roll i det våldsförebyggande

2017-03-09

Kommittédirektiv 2017:25

Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv Innehåll Sammanfattning Det behövs ytterligare åtgärder för att säkerställa ett starkt skydd mot barnäktenskap och tvångsäktenskap Ett starkare skydd mot barnäktenskap Utredaren ska därför Utredaren ska därför Ett effektivt

2017-03-09

Kommittédirektiv 2017:24

Samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården Innehåll Sammanfattning Bakgrund Primärvården har en central roll En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande Förslagen i Effektiv vård Remittering av betänkandet Andra kartläggningar

2017-03-02

Kommittédirektiv 2017:22

Genomgripande översyn av Boverkets byggregler m.m. Innehåll Sammanfattning Bakgrund Utredningsbehovet Standarders roll i byggregelverket behöver ses över Hållbara byggprocesser och materialval Uppdraget Moderna och förenklade föreskrifter Standarder och konkurrenskraft Kontrollsystemet Minskad

2017-02-23

Kommittédirektiv 2017:21

En väl anpassad vuxenutbildning Innehåll Sammanfattning Uppdraget att utreda möjligheter till alternativa urvalsgrunder för komvux Utredaren ska därför Utredaren ska därför Uppdraget att utreda en ny högskoleförberedande examen inom komvux Utredaren ska därför Uppdraget att utreda behovet av

2017-02-16

Kommittédirektiv 2017:20

Tilläggsdirektiv till Delegationen för unga till arbete (A 2014:06) Innehåll Utökning och förlängning av uppdraget Öka nyanländas möjligheter att etablera sig i arbetslivet Delegationen ska Uppdragets genomförande och redovisning Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017 Utökning och

2017-02-16

Kommittédirektiv 2017:19

Ökad internationalisering av universitet och högskolor Innehåll Sammanfattning Internationaliseringen av universitet och högskolor behöver underlättas och öka Internationalisering av universitet och högskolor har stor betydelse för andra delar av samhället Internationaliseringen behöver öka Uttryck

2017-02-16

Kommittédirektiv 2017:18 kommittébeteckning: Ju 2016:09

Tilläggsdirektiv till Frigivningsutredningen (Ju 2016:09) Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 31 mars 2016 direktiv till en särskild utredare med uppdrag att överväga och föreslå ändringar i systemet med villkorlig frigivning

2017-02-16

Kommittédirektiv 2017:17 kommittébeteckning: S 2015:02

Tilläggsdirektiv till Kommissionen för jämlik hälsa (S 2015:02) Innehåll Sammanfattning Hälsans ojämlika fördelning Kommissionens utåtriktade arbetet ska fortsätta Uppdragets genomförande och redovisning Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017 Sammanfattning Regeringen beslutade

2017-02-16

Kommittédirektiv 2017:16

Datalagring och EU-rätten Innehåll Sammanfattning Reglerna om datalagring och om vissa hemliga tvångsmedel behöver ses över Uppdraget att se över den svenska datalagringsregleringen i ljuset av EU-domstolens förhandsavgörande om datalagring Uppgifter som kan lagras Utredaren ska Tillgången till

2017-02-16

Kommittédirektiv 2017:15

En effektivare kommunal räddningstjänst Innehåll Sammanfattning Bakgrund Behovet av en utredning Riksdagens tillkännagivanden Uppdragens genomförande och omfattning Uppdraget att föreslå åtgärder för att effektivisera kommunernas organisering och styrning av den kommunala räddningstjänsten Utredaren

2017-02-16

Kommittédirektiv 2017:14

En översyn av den straffrättsliga terrorismlagstiftningen Innehåll Sammanfattning Nuvarande reglering Behovet av en översyn Uppdraget Särskilt allvarlig brottslighet Utredaren ska därför Straffskalornas utformning Utredaren ska därför Kvalifikationsgrunder vid grova brott Utredaren

2017-02-09

Kommittédirektiv 2017:13

Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen Innehåll Sammanfattning Bakgrund Statens ansvar för kommunernas förutsättningar Kommunerna står inför stora utmaningar Krav på strategisk kapacitet Uppdraget Identifiera kommunernas utmaningar och analysera konsekvenserna av dem

2017-02-09

Kommittédirektiv 2017:12

Kommunal planering för bostäder Innehåll Sammanfattning Bakgrund Alla kommuner ska bidra till bostadsbyggandet Uppdraget att föreslå hur det kommunala bostadsbyggnadsbehovet ska kvantifieras Utredaren ska därför Uppdraget att säkerställa att det kommunala bostadsbyggnadsbehovet kommer till uttryck

2017-02-09

Kommittédirektiv 2017:11 kommittébeteckning: S 2015:07

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården (S 2015:07) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 2 februari 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 3 december 2015 kommittédirektiv om ökad följsamhet

2017-02-02

Kommittédirektiv 2017:10 kommittébeteckning: Ju 2015:09

Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt ställning för hyresgäster (Ju 2015:09) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 2 februari 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 30 juli 2015 kommittédirektiv om stärkt ställning för hyresgäster (dir. 2015:83).

2017-02-02

Kommittédirektiv 2017:9

Åtgärder mot handel med hyreskontrakt Innehåll Sammanfattning Behovet av en utredning Gällande regler Handel med hyreskontrakt är ett utbrett problem Det behövs åtgärder för att motverka handel med hyreskontrakt Utredarens uppdrag Arbetets bedrivande och redovisning av uppdraget Beslut

2017-02-02

Kommittédirektiv 2017:8 kommittébeteckning: Fi 2016:01

Tilläggsdirektiv till Agenda 2030-delegationen (Fi 2016:01) Innehåll En justerad tidsplan Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017 En justerad tidsplan Regeringen beslutade den 10 mars 2016 att tillsätta en kommitté i form av en nationell delegation för att stödja och stimulera arbetet med

2017-01-26