Finansutskottet har behandlat en rapport från Riksrevisionen om Riksbankens tillgångsköp

Publicerad:

Finansutskottet har behandlat en redogörelse från Riksrevisionen om en granskning av Riksbankens omfattande tillgångsköp, köp av värdepapper, under perioden 2015–2021. Frågan som ligger till grund för granskningen är om tillgångsköpen har varit effektiva och transparenta. 

Inflationen hade varit låg under en lång period innan Riksbanken började köpa tillgångar 2015. Tillgångsköp är ett penningpolitiskt verktyg som Riksbanken använde sig av för att få upp inflationen mot målnivån när styrräntan låg nära sin nedre gräns samt under pandemin för att mildra de samhällsekonomiska konsekvenserna. 

Riksrevisionen bedömer att tillgångsköpen inte varit effektiva för att påverka inflationen

Riksrevisionens övergripande bedömning är att tillgångsköpen inte har varit ett effektivt verktyg för att påverka inflationen. Det saknas enligt Riksrevisionen stöd för att inflationen påverkats på ett påtagligt sätt. Tillgångsköpen har samtidigt medfört betydande kostnader för Riksbanken som kommer att påverka statens finanser. Samtidigt menar Riksrevisionen att Riksbanken i huvudsak genomfört köpen på ett transparent sätt med gediget beslutsunderlag som grund. Tillgångsköpen i början av pandemin 2020 bedömer Riksrevisionen som mer effektiva eftersom de bidrog till att upprätthålla den finansiella stabiliteten och på så sätt minska pandemins negativa påverkan på ekonomin.

Riksbanksdirektionen håller i ett yttrande över redogörelsen med Riksrevisionen om att det råder osäkerhet om tillgångsköpens effekter, men betonar att det inte betyder att effekterna är oviktiga. Erfarenheterna av tillgångsköp är mer begränsade än av vanlig räntepolitik och det är nödvändigt att analyserna fortsätter att utvecklas, såväl i Sverige som internationellt.

Fortsatt utvärdering av tillgångsköp som verktyg

Utskottet understryker vikten av att Riksbankens beslut granskas och utvärderas, eftersom det syftar till att främja myndighetens effektivitet, måluppfyllelse och legitimitet. Det är enligt utskottet bra att Riksbanken avser att fortsätta utvärdera erfarenheterna från tillgångsköpen under perioden som gått, så att nya kunskaper kan bidra till hur penningpolitiken utformas i framtiden. Vidare föreslår utskottet att riksdagen lägger Riksrevisionens redogörelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är onsdagen den 10 april 2024. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Dokument

Finansutskottets betänkande 2023/24:FiU16 Riksrevisionens rapport om Riksbankens tillgångsköp

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Kontaktperson för media

Camilla Holmén, utskottsråd finansutskottet, telefon: 070-527 39 87, e-post: camilla.holmen@riksdagen.se.