Justitieutskottet säger ja till utökad användning av hemliga tvångsmedel

Publicerad:

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till lagändringar som gäller hemliga tvångsmedel. Förslaget syftar till att ge brottsbekämpande myndigheter mer effektiva verktyg i arbetet med att förhindra, utreda och lagföra allvarliga brott. V, C och MP invänder mot hela eller delar av förslaget i reservationer.

Förslagen innebär att brottsbekämpande myndigheter ska få använda så kallade hemliga tvångsmedel, såsom till exempel telefonavlyssning, kameraövervakning, rumsavlyssning samt dataavläsning, i större utsträckning än i dag.

Anpassa utredningsverktyg till samhällsutveckling

Utskottet instämmer i regeringens bedömning att de senaste årens brotts-, teknik- och samhällsutveckling innebär att de brottsbekämpande myndigheterna behöver arbeta på ett delvis annat sätt och att det finns behov av att utredningsverktyg anpassas till samhällsutvecklingen. För en effektiv brottsbekämpning är det därför nödvändigt att myndigheterna har tillgång till hemliga tvångsmedel.

Effektiv brottsbekämpning och enskildes skydd för personlig integritet

Utskottet ser positivt på att regeringen har överlämnat ett lagförslag som innebär att hemliga tvångsmedel ska få användas i större utsträckning. Utskottet delar regeringens uppfattning att förslagen sammantaget innebär en rimlig avvägning mellan behovet av en effektiv brottsbekämpning och den enskildes rätt till skydd för sin personliga integritet.

Förslaget om lagändringar handlar bland annat om att

  • preventiva tvångsmedel ska få användas i fler fall i syfte att förhindra särskilt allvarlig brottslighet som förekommer inom kriminella nätverk
  • under en förundersökning ska hemliga tvångsmedel få användas för att utreda flera brott vars samlade straffvärde överstiger en viss nivå
  • brottskatalogerna ska utvidgas så att hemliga tvångsmedel kan användas för att utreda fler typer av brott
  • tillstånd till hemlig rumsavlyssning och hemlig kameraövervakning ska få knytas till en misstänkt person i stället för en viss plats
  • överskottsinformation som har kommit fram vid hemliga tvångsmedel ska få användas för andra ändamål
  • rättssäkerheten för den enskilde ska stärkas, bland annat genom förbättrade möjligheter till insyn och tillsyn.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 oktober 2023.

Reservationer mot förslaget

Vänsterpartiet invänder mot regeringens förslag – bland annat för att hemliga tvångsmedel kan ifrågasättas utifrån brister i rättssäkerheten och att de åtgärder som regeringen föreslår för att stärka enskildas rättssäkerhet inte är tillräckliga.

Miljöpartiet pekar på att användningen av överskottsinformation riskerar att bli för omfattande. Miljöpartiet anser att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär att användningen av överskottsinformation begränsas och förtydligas.

Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet menar att ansvaret vilar tungt på regeringen och dess myndigheter att följa upp frågan och anser att regeringen bör tillsätta en utredning inom två år från ikraftträdandet för att säkerställa att de nya bestämmelserna om preventiva tvångsmedel får de effekter som avses.

I en gemensam reservation pekar Vänsterpartiet och Centerpartiet speciellt på vikten av en effektiv och oberoende tillsyn och att Sveriges Domstolar, JO, JK och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har de resurser de behöver för att utföra tillsyn i enlighet med lagen.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är onsdagen den 13 september. Debatten sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2022/23:JuU31 Hemliga tvångsmedel – effektiva verktyg för att förhindra och utreda allvarliga brott

Kontaktperson för media

Elizabeth Lindell, föredragande justitieutskottet, telefon 08-786 53 51, e-post elizabeth.lindell@riksdagen.se