Finansutskottet kritiskt mot EU-förslag om ny ändring av systemet för nya egna medel

Publicerad:

EU-kommissionen har föreslagit en ändring av systemet för egna medel, det vill säga inkomstkällorna till EU:s budget. Finansutskottet har prövat förslaget utifrån den så kallade subsidiaritetsprincipen och bedömer att det är alltför långtgående. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska invända mot förslaget i ett motiverat yttrande.

EU-budgetens inkomster kallas egna medel och består i huvudsak av avgifter från medlemsländerna. I dag finns fyra olika typer av egna medel men EU-kommissionen har föreslagit att det ska införas ytterligare tre typer, varav två är revideringar av tidigare presenterade förslag och ett förslag är nytt. Dessa föreslås baseras på

  • EU:s handel med utsläppsrätter, där intäkterna i dag fördelas till medlemsstaterna men där 30 procent istället föreslås gå till EU:s budget
  • mekanismen för koldioxidjustering vid EU:s yttre gränser, där 75 procent av intäkterna enligt förslaget ska gå till EU:s budget
  • statistiska företagsvinster som baseras på överskottet (eller underskottet) på produktionsverksamheten innan hänsyn har tagits till räntor, hyror eller avgifter som betalats eller erhållits för användningen av tillgångar. Andelen egna medel ska enligt förslaget uppgå till 0,5 procent av summan.

Målet med kommissionens förslag är främst att finansiera återbetalningen av EU:s skuld för finansieringen av NGEU, det stora stödpaket till medlemsländerna som infördes under coronapandemin. Det nya förslaget motiveras även med att en överenskommelse har nåtts inom klimatpaketet Fitfor55.

Tidigare prövningar om EU:s egna medel

Utskottet påminner om att det redan tidigare vid ett flertal tidigare tillfällen framfört kritik mot att införa nya egna medel. Utskottet är även emot överföring av beskattningsrätt till EU-nivå. Utskottet anser att det därtill är problematiskt att besluta om ett eget medel som i framtiden ska baseras på ett förslag som ännu inte är färdigförhandlat.

Mot bakgrund av detta anser finansutskottet att EU-kommissionens förslag inte kan anses vara förenligt med subsidiaritetsprincipen, det vill säga att det handlar om en fråga som inte bör beslutas på EU-nivå. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska invända mot förslaget i ett så kallat motiverat yttrande.

Om subsidiaritetsprövning

Riksdagen prövar alla lagförslag som kommer från EU-kommissionen utifrån den så kallade subsidiaritetsprincipen. Subsidiaritetsprövningen innebär att riksdagen bedömer om målet med ett lagförslag bäst nås genom beslut på EU-nivå eller genom beslut på nationell nivå i Sverige. Enligt EU:s regler ska beslut om nya lagar tas så nära medborgarna som det effektivt är möjligt.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är onsdag den 27 september. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2023/24:FiU17 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ny ändring av systemet för Europeiska unionens egna medel 

Kontaktperson för media

Fanny Flyborg, utskottshandläggare finansutskottet, telefon: 08-786 44 43, e-post: fanny.flyborg@riksdagen.se