Näringsutskottet säger ja till ny kärnkraft i Sverige

Publicerad:

Näringsutskottet ställer sig bakom regeringens lagförslag om ny kärnkraft i Sverige. Flera partier har lämnat reservationer.

De föreslagna lagändringarna möjliggör ny kärnkraft genom att det blir tillåtet med nya reaktorer på andra platser än vid kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn och att fler än tio reaktorer dessutom får vara i drift samtidigt. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2024.

Allt större efterfrågan på el och utfasning av fossila bränslen

Näringsutskottet delar regeringens bedömning att fossilfri kärnkraftsel ska spela en central roll i den svenska energimixen även fortsättningsvis. Huvudskälen till detta är en förväntad större efterfrågan på el i kombination med att fossila bränslen måste fasas ut, inte minst av klimatskäl. Kärnkraften bidrar dessutom till att det svenska kraftsystemet kan fungera på ett stabilt och förutsägbart sätt.

De föreslagna lagändringarna är enligt utskottet nödvändiga för att det ska bli tillåtet att låta kärnkraften expandera i Sverige och skickar även en tydlig signal till alla som överväger att investera i kärnkraftsanläggningar. Förslaget innebär, menar utskottet, en politisk tydlighet om kärnkraftens framtid i Sverige och är även ett viktigt första steg för att nya, tekniskt avancerade kärnreaktorer ska kunna byggas. 

Nya reaktorer kan placeras på andra platser än i dag

Utvecklingen mot mindre reaktorer gör att användningen av kärnenergi kan komma att bli annorlunda i framtiden. Utöver att producera el kan mindre reaktorer komma att producera fjärrvärme, processvärme och vätgas. 

Eftersom behovet av värme är utspritt över landet, finns det skäl att tillåta att reaktorer uppförs på andra platser än där reaktorer är belägna i dag. Även det befintliga och framtida behovet av el och vätgas finns på andra platser än där dagens reaktorer är belägna. Att placera elproduktion närmare användarna minskar också belastningen på transmissionsnätet. 

Ytterligare ett skäl till att öppna upp för kärnkraftsetableringar på nya platser är att de platser som är tillåtna i dag kontrolleras av de befintliga kärnkraftsbolagen, vilket håller nya aktörer ute från marknaden. 

Reservationer

Reservationer har lämnats av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet som samtliga vill att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag. Socialdemokraterna och Centerpartiet vill tillåta fler reaktorer, men bara på de platser där kärnkraftverk redan är etablerade. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill inte bygga ut kärnkraften alls.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt i ärendet är den 28 november 2023. Kammarens beslut fattas dagen efter, den 29 november. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand. 

Webb-tv

Ledamöter

Näringsutskottets ledamöter

Dokument

Näringsutskottets betänkande 2023/24:NU5 Ny kärnkraft i Sverige

Kontaktperson för media

Roger Berggren, utskottsråd, näringsutskottet, telefon 08-786 59 15, e-post roger.berggren@riksdagen.se