Konstitutionsutskottet säger ja till en ny lag om mediestöd

Publicerad:

Konstitutionsutskottet ställer sig bakom regeringens förslag till en ny lag om mediestöd. Flera partier har lämnat reservationer. 

Den nya lagen innehåller bestämmelser om syftet med mediestöd, om grundläggande förutsättningar för mediestöd och om mediestödsnämnden. Lagen föreslås börja gälla den 1 januari 2024. 

Oberoende nyhetsförmedling ska stärka demokratin

Enligt lagförslaget är syftet att stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling av hög kvalitet. Syftet ska huvudsakligen uppnås genom att mediestödet främjar tillgången till lokal och regional nyhetsförmedling i hela landet, men även genom att stödet bidrar till en mångfald av allmänna nyhetsmedier av hög kvalitet. 

Konstitutionsutskottet ställer sig bakom regeringens förslag men konstaterar också att lagen om mediestöd behöver kompletteras på förordningsnivå med bestämmelser om bland annat stödformer, allmänna och särskilda förutsättningar för varje stödform och prioritering mellan sökande. Det nya mediestödssystemet förutsätter även ett godkännande av Europeiska kommissionen.  

Utskottet föreslår också att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om dels en årlig uppföljning, dels en utvärdering av det nya mediestödet. Det är enligt utskottet angeläget att riksdagen får löpande information om hur det nya stödsystemet fungerar.

Reservationer

Reservationer har lämnats av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Samtliga lyfter vikten av mediemångfald och att den behöver värnas och stärkas. Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser bland annat även att det i lagen bör införas möjlighet att överklaga beslut där mediestödsnämnden nekar medieföretag stöd.  

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut i ärendet är den 15 november 2023. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand. 

Webb-tv

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2023/24:KU3 Ett hållbart mediestöd för hela landet

Kontaktperson för media

Annika Waller, biträdande kanslichef, konstitutionsutskottet, telefon 08-786 42 55 e-post annika.waller@riksdagen.se