Öppenhet och transparens diskuterades inom ramen för riksdagens demokratifrämjande samarbete med Nordmakedonien

Publicerad:

Öppenhet, transparens och antikorruption är exempel på frågor som diskuterades vid ett möte i riksdagen mellan riksdagens styrgrupp för demokratifrämjande samarbete och dess motsvarighet i Nordmakedonien den 22–23 maj.

Samarbetet mellan riksdagen och parlamentet i Nordmakedonien inleddes under 2020 och leds av en styrgrupp med representanter för riksdagens samtliga partier. Mötet i riksdagen var det femte fysiska mötet mellan grupperna, som även träffats digitalt ett antal gånger.

Erfarenhetsutbytet mellan ledamöter centralt

Samarbetet syftar till att stärka demokratiska institutioner och förmedla demokratiska värden och grundar sig på ett beslut fattat av riksdagsstyrelsen. Fokus ligger på att ledamöterna ska kunna utbyta erfarenheter och att relationen mellan parlamenten ska stärkas, liksom processer och administration. Riksdagens del i samarbetet leds av en parlamentarisk styrgrupp med representanter från samtliga åtta riksdagspartier. Styrgruppen leds av tredje vice talman Kerstin Lundgren (C) och  förste vice talman Kenneth G Forslund (S). En motsvarande styrgrupp har utsetts av Nordmakedoniens parlament.

Transparens om ersättningar och dokument

En av frågorna som diskuterades vid besöket i maj var transparens och öppenhet, bland annat vad gäller ledamöters ersättningar och dokument som är tillgängliga för allmänheten. Vidare diskuterades journalisters möjlighet att arbete i riksdagen.

Ett annat ämne som grupperna diskuterade var korruption. Vi denna diskussionen gav Hayaat Ibrahim, generalsekreterare vid Institutet mot mutor, en presentation.

Andra frågor som diskuterades vid besöket var lokal och regional demokrati samt kontakter med civilsamhället. I samband med dessa diskussioner besökte styrgrupperna Södertälje kommun för möte med kommunpolitiker och ett besök på en fritidsgård.

Kammarplaneringen en av flera frågor på agendan

Samarbetet är efterfrågestyrt och har skett i olika former både i riksdagen och i Nordmakedonien med inslag av studiebesök, presentationer, seminarier och möten. En fråga som återkommande har diskuterats är vikten av att ha en fungerande planering av parlamentets arbete. I samband med besöket deltog därför ett antal tjänstpersoner från Nordmakedonien i möten med riksdagens personal som arbetar med kammarplaneringen.

En annan fråga som återkommande har diskuterats mellan grupperna är kontrollmakt. Mot denna bakgrund följde den nordmakedonska gruppen en interpellationsdebatt i kammaren. Vid besöket hölls även möte med EU-fokus där EU-nämndens presidium och Björn von Sydow, f.d. talman i riksdagen, deltog.

Parlamentarisk styrgrupp

Styrgruppen för riksdagens demokratifrämjande samarbete består av 18 ledamöter från samtliga åtta riksdagspartier.

Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete

Riksdagens demokratifrämjande samarbete

Från 2020 genomför riksdagen ett demokratifrämjande bilateralt samarbete med ett till två parlament i det Östliga partnerskapet eller på västra Balkan. Samarbetet med Nordmakedoniens parlament är först ut.

Riksdagens demokratifrämjande samarbete

Kontaktperson för media

Lena Eklöf, sekreterare till styrgruppen, e-post: lena.eklof@riksdagen.se, telefon: +46 (70) 993 47 82.