Autonomi och kvalitet - ett uppföljningsprojekt om implementering och effekter av två högskolereformer i Sverige Delredovisning 4: Den fallstudiebaserade undersökningens första fas

Rapport från riksdagen 2014/15:RFR7

Sammanfattning

Två högskolereformer trädde i kraft 2011, nämligen kvalitets- och autonomireformerna. År 2013 startade Dansk Center for Forskningsanalyse vid Aarhus Universitet på uppdrag av riksdagens utbildningsutskott ett uppföljningsprojekt om genomförandet och effekterna av de båda reformerna på högskolor och universitet. Denna rapport är den fjärde delredovisningen i den samlade undersökningen. I den första delredovisningen lades en skrivbordsstudie om reformerna fram. Den andra delredovisningen baserades på intervjuer med rektorer, och i den tredje delredovisningen redovisas resultaten av en enkätundersökning med de studieansvariga inom högskoleväsendet.

I den här fjärde delredovisningen redovisas en djupgående fallstudie av nio utbildningsmiljöer på tre olika lärosäten. Fallstudien
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida