Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2017/18:3882

av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en satsning på Rise och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att UF ska erbjudas på alla gymnasieprogram i hela Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett kvalitetslyft bör genomföras inom gymnasiets yrkesprogram som bl.a. innebär att kopplingen till arbetslivet stärks med hjälp av UF och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Drivhuset bör få ett utökat uppdrag att etablera sin verksamhet på yrkeshögskolor och tillkännager detta för regeringen.
  6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fördjupa samverkan mellan staten och civilsamhällets organisationer och med det som grund inrätta en samordningsfunktion för att ytterligare främja entreprenörskapet hos nyanlända och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sammanfattning

Jobb skapas av företag som växer och anställer. Fler jobb i växande företag betyder ökade skatteintäkter, vilket i sin tur finansierar vår gemensamma välfärd. Sveriges välstånd byggs genom öppenhet och handel.              

Moderaterna anser att alla gymnasieelever i Sverige ska erbjudas läsa UF. Det är också angeläget att i samband med detta göra ett kvalitetslyft av UF-verksamheten. För båda dessa ändamål avsätter vi 16 miljoner kronor för UF årligen från 2018.

En annan viktig del av ökad företagsamhet sker på yrkeshögskolorna runt om i landet. Vi vill därför ge Drivhuset i uppdrag att etablera närvaro och verksamhet på landets yrkeshögskolor för att ge fler elever möjligheten och hjälp med att starta och driva fler nya företag. För att åstadkomma detta avsätter vi fem miljoner kronor årligen från 2018.

Möjligheten att integrera nya medborgare i det svenska samhället bygger ofta på möjligheten till arbete. Vi menar att den bästa integrationsåtgärden är ett arbete. Därför vill vi satsa 15 miljoner på att främja entreprenörskap hos nyanlända.

Anslagsanvisning

Tabell 1. Moderaternas förslag till anslag för 2018 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag (tusental kronor). 

Anslagsförslag 2018 för utgiftsområde 24 Näringsliv

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (M)

1:1

Verket för innovationssystem

237 566

23 000

1:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

2 915 255

64 000

1:3

Institutens strategiska kompetensmedel

740 629

+25 000

1:4

Tillväxtverket

272 106

+36 000

1:5

Näringslivsutveckling

1 081 022

612 000

1:6

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

59 735

1:7

Turistfrämjande

114 613

15 000

1:8

Sveriges geologiska undersökning

239 005

8 000

1:9

Geovetenskaplig forskning

5 923

1:10

Miljösäkring av oljelagringsanläggningar

14 000

1:11

Bolagsverket

53 285

1:12

Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

8 327

1:13

Konkurrensverket

145 803

1:14

Konkurrensforskning

13 804

1:15

Upprustning och drift av Göta kanal

153 210

1:16

Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag

23 200

1:17

Kapitalinsatser i statliga bolag

1 000

1:18

Avgifter till vissa internationella organisationer

17 780

1:19

Finansiering av rättegångskostnader

18 000

1:20

Bidrag till företagsutveckling och innovation

309 472

130 000

1:21

Patent- och registreringsverket

317 386

2:1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

25 042

2:2

Kommerskollegium

87 474

2:3

Exportfrämjande verksamhet

382 389

27 000

2:4

Investeringsfrämjande

72 772

10 000

2:5

Avgifter till internationella handelsorganisationer

20 517

2:6

Bidrag till standardiseringen

31 336

2:7

AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning

10 000

10 000

Summa

7 370 651

838 000

Politikens inriktning

Inledning

För att människors inneboende kraft, kreativitet och entreprenörskap ska ha möjlighet att förverkligas är det grundläggande med ett gott företagsklimat. Att företag startar och växer är grunden för jobb och finansieringen av vår gemensamma välfärd. Fler företag och fler i arbete betyder fler händer i vården och fler lärare på våra skolor. Moderaterna vill därför skapa bättre förutsättningar för att fler företag ska kunna anställa och växa. Det förutsätter bland annat tillgång till kompetent arbetskraft, kapital som kan investeras i företagen och att företagens regelbördor minskar.

Samtidigt utmanas företag och jobb i Sverige ständigt av entreprenörer och innovationer från hela världen. För att Sverige ska kunna konkurrera på den globala marknaden behöver villkoren för företagsamhet och entreprenörskap bli bättre. En ambitiös politik för företagande, entreprenörskap och innovationer är en förutsättning för att klara jobben och välfärden.

Men mer måste till. För att säkerställa fortsatt goda villkor för företagande behöver vi kontinuerligt utvärdera och förbättra de system vi har. I dag finns många områden där Sverige fortsatt kan och bör bli bättre.

Anslag 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel

RISE-instituten kan ta en större roll i att arbeta med samhällsutmaningar och involvera SME-företag i detta arbete men då behövs en större basfinansiering för detta. I enlighet med OECD:s rekommendationer föreslog moderaterna redan i 2016 års forsknings- och innovationsproposition ökade tillskott till RISE. Liksom OECD vill vi att Sverige ska utveckla en forsknings- och innovationspolitik där prioriteringar, styrkeområden och samhällsutmaningar kommer i fokus. Till det behövs ett sammantaget grepp där hela det svenska forsknings- och innovationssystemet tar större hänsyn till internationell forskning och rekommendationer. Den förstärkning av instituten som gjordes under den tidigare alliansregeringen behöver ta ytterligare steg vidare vilket även OECD framhåller. För att åstadkomma detta avsätter vi 25 miljoner kronor extra årligen från 2018.

Anslag 1:4 Tillväxtverket

Det är önskvärt om fler människor väljer att starta eget företag. Få att nå dit är det viktigt att jobba med attityder. En undersökning från Tillväxverket visar att 68 procent av unga i åldrarna 18-30 år kan tänka sig att starta ett eget företag, däremot är det bara 4 procent som gör det i slutändan. Vidare har undersökningar av Ung Företagsamhet (UF) visat att bortåt var fjärde elev som går igenom UF senare i livet startar företag. Man vet också att de som genomför UF också i högre grad är chefer, får högre lön och har kortare arbetslöshetsperioder än de som inte går UF. Det är därför rimligt att anta att fler företag skulle startas över tid om fler elever erbjuds och väljer att gå UF. Det finns därutöver stora skillnader i hur stor andel elever som går UF på olika gymnasieprogram. Nio av tio elever på Handels- och administrationsprogrammet läser UF, medan under en av tio elever på Byggprogrammet gör det. Rimligen finns möjligheter att erbjuda fler elever en chans att läsa UF, inte minst då många elever på yrkesprogram ofta senare i livet starta eget företag och genom UF torde stå bättre rustade för livet som egen företagare. Därför anser moderaterna att alla gymnasieelever i Sverige ska erbjudas läsa UF. Det är också angeläget att i samband med detta göra ett kvalitetslyft av UF-verksamheten. För båda dessa ändamål avsätter vi 16 miljoner kronor för UF 2018.

En annan viktig del av ökad företagsamhet sker på yrkeshögskolorna runt om i landet. Drivhuset har en etablerad verksamhet med goda resultat vars idéer skulle lämpa sig väl även på yrkeshögskolorna. Vi vill därför ge Drivhuset i uppdrag att etablera närvaro och verksamhet på landets yrkeshögskolor för att ge fler elever möjligheten och hjälp med att starta och driva fler nya företag. För att åstadkomma detta avsätter vi fem miljoner kronor för 2018.

Företagande är en väg för många utrikes födda att komma in på arbetsmarknaden. Andelen företagare bland utrikes födda, och framför allt utrikes födda från utomeuropeiska länder, är högre än bland inrikes födda. Vi vill se över hur nyanlända i ett tidigt skede kan ges introduktion och vägledning i hur man startar och driver företag. Erfarenhet visar att mindre företag som drivs av utrikes födda är mer benägna att anställa andra utrikes födda i högre grad än motsvarande drivna av svenskfödda. Ett uppenbart problem är att det idag inte görs någon systematisk resurskartläggning av nyanländas erfarenhet av företagsamhet. Sverige har inte råd att låta sådan entreprenörskompetens rinna ut i sanden. Vi ser gärna att detta sker i nära samarbete med civilsamhället, IFS och Nyföretagarcentrum är två exempel på aktörer som skulle kunna involveras i detta viktiga arbete. För detta ändamål avsätter vi 15 miljoner kronor för 2018.

Anslag 1:5 Näringslivsutveckling

Företag som startar och växer är grunden för fler jobb och finansieringen av vår gemensamma välfärd. Moderaterna vill därför skapa bättre förutsättningar för att fler företag ska kunna anställa och växa. Det förutsätter bland annat tillgång på kompetent arbetskraft, kapital som kan investeras i företagen och att företagens regelbördor minskar. Vi har nu en regering som agerar i motsatt riktning. Under mandatperioden höjs skatten med 60 miljarder kronor, varav 88 procent slår mot jobb, tillväxt och sparande.

Utanförskap och integration tillhör de riktigt stora utmaningarna för Sverige under de kommande åren. Vi vet att 9 av 10 nya jobb skapas i mindre företag. Då är det rimligt att göra reformer som underlättar för småföretagare och entreprenörer. Regeringen har med olika besked och beslut såsom att göra det dyrare att anställa samt mindre lönsamt att jobb, försämringar av RUT och ROT, diskussion om vinst i välfärden, nya regler för upphandling, samt lastbilsskatt och flygskatt, fört Sverige i fel riktning. Merparten av landets företagare upplever att det blivit krångligare att starta och driva företag de senaste tre åren.

Vi vänder oss mot regeringens höjda skatt på flyget. För att minska flygets klimatpåverkan satsar vi istället på att förbättra och utveckla förnybart flygbränsle.

De få förslag som trots allt kommer för företagande är förhållandevis små och spretiga. Därför säger moderaterna nej till regeringens förslag till förmån för prioriterade satsningar.

Anslag 1:8 Sveriges geologiska undersökning

I syfte att fördjupa kunskaperna om vattenbrist och torka görs en tillfällig satsning för kartläggning av grundvattenförutsättningar. Moderaterna föreslår att 26 miljoner kronor årligen under åren 2018-2020 avsätts till anslaget 1:8 Sveriges geologiska undersökning. 

.

Lars Hjälmered (M)

Hans Rothenberg (M)

Hanif Bali (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Sofia Fölster (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (6)