Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2017/18:3713 av Solveig Zander m.fl. (C)

av Solveig Zander m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Sverige har kommit långt, jämfört med andra länder, när det gäller att möjliggöra för barn att växa upp med goda materiella förutsättningar samt när det gäller att underlätta för människor att kombinera karriär och företagande med familjebildning. Men mycket mer finns att göra.

Särskilt föräldraförsäkringen är en nyckel för att öka jämställdheten i samhället generellt, och på arbetsmarknaden specifikt. Nyanlända har tidigare getts rätt till retroaktiv föräldraförsäkring om 480 dagar per barn. Det bidrar till en försenad integration, särskilt för nyanlända kvinnor. Att ytterligare öka jobbfokuset inom föräldraförsäkringen är därför prioriterat.


Förslag till anslagsfördelning

Tabell 1 Centerpartiets förslag till anslag för 2018 för utgiftsområde 12 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (C)

1:1

Barnbidrag

31 607 039

375 000

1:2

Föräldraförsäkring

42 958 598

69 000

1:3

Underhållsstöd

2 861 850

982 000

1:4

Adoptionsbidrag

23 284

1:5

Barnpension och efterlevandestöd

977 800

1:6

Vårdbidrag för funktionshindrade barn

4 264 510

1:7

Pensionsrätt för barnår

7 366 900

1:8

Bostadsbidrag

4 526 437

15 000

Summa

94 586 418

1 303 000

Tabell 2 Centerpartiets förslag till anslag för 2018 till 2020 uttryckt för utgiftsområde 12 som differens gentemot regeringens förslag

Miljoner kronor

2018

2019

2020

1:1

Barnbidrag

375,0

375,0

375,0

1:2

Föräldraförsäkring

69,0

103,0

113,0

1:3

Underhållsstöd

982,0

1 093,0

1 096,0

1:4

Adoptionsbidrag

1:5

Barnpension och efterlevandestöd

1:6

Vårdbidrag för funktionshindrade barn

1:7

Pensionsrätt för barnår

1:8

Bostadsbidrag

15,0

25,0

25,0

Summa

1 303

1 390

1 383

Centerpartiets överväganden

Anslag 1:1 Barnbidrag föreslås minska med 300 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslags­höjning, avseende höjt flerbarnstillägg, återställs. Anslaget föreslås minska med 75 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets förslag om reformerade regler för ungas rätt till aktivitetsersättning.

Anslag 1:2 Föräldraförsäkring föreslås minska med 300 miljoner kronor, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslagshöjning, från budgetpropositionen för 2016, avseende höjd grundnivå i föräldraförsäkringen, återställs. Anslaget föreslås öka med 363 miljoner kronor år 2018 till följd av Centerpartiets förslag om att återinföra en jämställdhetsbonus. Av samma anledning beräknas anslaget öka med 380 miljoner kronor per år från och med 2019. Anslaget beräknas öka med 10 miljoner kronor år 2019 och med 20 miljoner kronor år 2020 till följd av Centerpartiets förslag om att ta bort den särskilda löneskatt på äldre som regeringen har infört. Anslaget föreslås öka med 5 miljoner kronor år 2018 till följd av Centerpartiets förslag om införandet av ett sommarjobbsavdrag. Av samma anledning beräknas anslaget öka med 10 miljoner kronor per år från och med år 2019. Anslaget föreslås öka med 1 miljon kronor år 2018 till följd av Centerpartiets förslag om klimatbonus för åkerier som tankar förnybart. Av samma anledning beräknas anslaget öka med 3 miljoner kronor per år 2019 och 2020.

Anslag 1:3 Underhållsstöd föreslås öka med 3 miljoner kronor år 2018 till följd av att regeringens förslag om administrativa kostnader för reformer inom underhållsstödet avvisas. Av samma anledning föreslås anslaget öka med 10 miljoner kronor per år från och med år 2019. Anslaget förslås minska med 135 miljoner kronor år 2018 till följd av att regeringens förslag om höjt underhållsstöd avvisas. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 273 miljoner kronor år 2019 och med 276 miljoner kronor år 2020. Anslaget föreslås minska med 250 miljoner kronor år 2018 till följd av att en tidigare anslagshöjning, från budgetpropositionen för 2017, avseende höjt underhållsstöd återställs. Av samma anledning föreslås anslaget minska med 230 miljoner kronor per år från och med år 2019. Anslaget föreslås minska med 600 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslagshöjning avseende höjt underhållsstöd återställs.

Anslag 1:8 Bostadsbidrag föreslås öka med 10 miljoner kronor år 2018 till följd av att regeringens förslag om finansiering av administrativa kostnader för reformer inom underhållsstödet avvisas. Anslaget föreslås minska med 150 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslagshöjning, från budgetpropositionen för 2017, avseende höjd inkomstgräns för bostadsbidrag till barnfamiljer återställs. Anslaget föreslås öka med 100 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Center­partiets förslag om införandet av en tidsgräns i aktivitetsstödet. Anslaget föreslås öka med 25 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets förslag om reformerade regler för ungas rätt till aktivitetsersättning.

Solveig Zander (C)

Anders W Jonsson (C)

Annika Qarlsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)