Rättvisare underhållsstöd

Motion 2017/18:3631 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anpassa samhällets ekonomiska stödinsatser så att de bättre motsvarar föräldrars lagstadgade försörjningsplikt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Föräldrar till studerande barn är som bekant enligt 7 kap. 1 §, 2 st. i föräldrabalken (1949:381) underhållsskyldiga för detsamma som längst intill dess barnet fyller 21 år. Samtidigt är flera av de ekonomiska stödinsatser som normalt utbetalas enligt företrädesvis socialförsäkringsbalken (2010:110), såsom flerbarnstillägg och inte minst underhållsstöd till ensamstående föräldrar, begränsade till att gälla som längst till och med juni månad/andra kvartalet det år då barnet fyller 20 år.

Denna diskrepans mellan ansvar och stöd kan alltså under 6–18 månader medföra betydande ekonomiska svårigheter för många föräldrar, återigen inte minst för de förmodligen mest ekonomiskt utsatta ensamstående föräldrarna. Det kan vidare upplevas som orättvist att barn som är födda tidigt på året faktiskt är berättigade till ekonomiskt stöd med allmänna medel under längre tid än de som är födda senare, enkom på grundval av denna ovidkommande faktor.

För att motverka dessa negativa konsekvenser och effekter av nuvarande lagstiftning föreslås att berörda delar av socialförsäkringsbalken (2010:110) och eventuellt övriga tillämpliga lagrum snarast möjligt och om nödvändigt efter erforderlig utredning ändras, i syfte att harmonisera med föräldrarnas skyldigheter enligt föräldrabalken (1949:381) såsom framgår ovan.

Fredrik Eriksson (SD)

Jonas Millard (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)