Del av företagarbeskattningen till kommunerna

Motion 2017/18:3619 av Larry Söder (KD)

av Larry Söder (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att starta en utredning i syfte att undersöka möjligheten att låta kommunerna ta del av bolagsskatteinkomsten från den egna kommunen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kommuner har sin huvudsakliga inkomst från statsbidrag samt skatteinkomst från privatpersoner.

Att skapa nya arbetstillfällen och ett gynnsamt företagsklimat i en kommun ger ingen direkt inkomstökning för kommuner. Därmed finns inget direkt incitament för en kommun att skapa ett gott företagsklimat och att arbeta aktivt för att företag ska starta, drivas och utvecklas i kommunen.

Det finns många exempel på företagare som känner att kommuner i viss mån motarbetar utveckling och etablering vilket vi har som ansvar att hitta lösningar på. Välfärden behöver företagare och företagare behöver en välvillig miljö i form av stat och kommun som vill se dem utvecklas.

Genom att låta en kommun direkt ta del av bolagets skatteinkomst, som är etablerade i kommunen, skulle denna direkta koppling uppstå. En kommun och regions framtid bygger på fler arbetstillfällen. Om företag tillsammans med kommuner arbetar mot det målet, skulle vi kunna se långt många fler arbetstillfällen skapas. En direkt koppling mellan kommunernas inkomst och hur väl man tar hand om företag skulle gynna Sverige som nation i form av att fler företag startas, drivs och utvecklas. Därmed skulle antalet arbetstillfällen öka och skatteintäkter till staten likaså. Detta är en förutsättning för en fungerande välfärd i framtiden. Att utreda hur detta skulle kunna genomföras är en förutsättning för att se på de positiva effekter vilket det kan bli och vilka frågor som måste lösas.

Larry Söder (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)