Parentation

Parentation 16 september 2003
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 2

Anf. 1 Göran Persson (S)

Herr talman! Aldrig är väl mervärdesskatten, eller "momsen" som vi säger i dagligt tal, så populär som under riksdagens allmänna motionstid. Det betänkande som nu ska avhandlas behandlar inte mindre än 52 olika motioner. Mervärdesskatten som sådan är viktig och intressant, både nationellt och i EU-perspektiv. Den inbringar mycket pengar till vårt gemensamma, och hur den utformas har stor betydelse för den så kallade inre marknadens funktion. Det faktum att moms tas ut med olika skattesatser på olika varor och tjänster gör den till ett intressant motionsområde. De differentierade skattesatserna skapar avgränsningsproblem. Motionerna handlar nästan alltid om att ett visst område bör få lägre skattesats eftersom gränsen gentemot ett annat område, med just lägre skatt, uppfattas som otydlig eller orättvis. Jag kan inte påminna mig att någon motionär yrkat åt det motsatta hållet, alltså begärt en höjning av skattesatsen för att uppnå bättre neutralitet. För den intresserade rekommenderar jag det här betänkandet, alltså SkU23, för läsning. Alldeles i inledningen finns det en bra och informativ beskrivning av mervärdesskattesystemets konstruktion och de begränsningar och gränsdragningar som finns. Med dessa ord, herr talman, föreslår jag att debattörerna får sätta i gång och motivera sina ställningstaganden i momsfrågor gällande cykelhjälmar, skidliftar, nyttig mat, ideella föreningar och annat - både smått och stort.

Anf. 2 Göran Persson (S)

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservation 1, som jag så småningom också kommer att begära rösträkning på. Vi moderater står givetvis också bakom de övriga reservationer i betänkandet som vi har skrivit under. Det höga skattetrycket i Sverige slår hårt mot alla inkomsttagare men känns givetvis hårdast för dem som har låga inkomster. Många låginkomsttagare i Sverige betalar ca 60 % i skatt. Förutom inkomstskatt tillkommer fastighetsskatt, energiskatter, miljöskatter, punktskatter med mera. Dessutom tillkommer mervärdesskatten, momsen, som alla får betala oavsett vilken inkomst man har. Självklart är det många som reagerar på att moms även läggs på punktskatter. Det blir alltså skatt på skatt. Frågan är om det är rimligt. Utomlands är det vanligt att familjer har råd att ta med barnen ut och äta på restaurang. I Sverige har oftast vanliga familjer inte råd, eftersom restaurangmomsen är 25 %. Är det rimligt att mat som inhandlas i butik, även färdiglagad mat, beskattas med 12 % medan mat som förtärs på restaurang belastas med mer än det dubbla? Detta ställer till med allvarliga konkurrensproblem för svenska företag, inte minst för turistnäringen. Hur klarar vi konkurrensen med andra länder när vi i Sverige, jämte Danmark, har den högsta mervärdesskatten i Europa? Vi moderater förutsätter att regeringen ställer sig bakom EG-kommissionens förslag om att låta bland annat restaurangtjänster omfattas av möjligheten till låg moms. I Sverige finns det i dag ca 10 000 hotell- och restaurangföretag. Av dessa är 90 % småföretag, vilket innebär att de har färre än tio anställda. Med en lägre moms ökar både turismen och antalet anställda. Vi anser också att nya lösningar, till exempel förenklingar av olika tillståndslagar, måste till. Den höga nivån på mervärdesskatten i Sverige innebär givetvis konkurrensnackdelar för svenska företag, som i allt större utsträckning verkar på en växande europeisk marknad. Inom vissa sektorer, som kapitalvarumarknaden, har svårigheterna att konkurrera på lika villkor blivit allt större. Som exempel kan jag nämna att mervärdesskatten är nio procentenheter lägre i Tyskland. Svenska handelsföretag har problem med vår höga moms eftersom de måste konkurrera med andra EU-företag, som har låg hemlandsmoms. Problemet är att säljaren måste ta ut moms på försålda varor enligt ursprungslandsprincipen. Herr talman! I reservation 4 för vi fram att mervärdesskattelagens bestämmelser om avdragsrätt för förvärv av fordon är svårhanterliga och ger upphov till onödigt krångel för de berörda företagarna. Reglerna, och då särskilt gränsdragningen mellan vad som enligt mervärdesskattelagen är att anse som personbil och vad som bör betraktas som lastbil, måste skyndsamt ses över. Reservation 7 är en gemensam borgerlig reservation. Här lyfter vi fram att det är angeläget att de allmännyttiga ideella föreningarna och trossamfunden även i fortsättningen inte hindras i sin verksamhet av en hämmande beskattning och annat krångel. Vi anser att alla möjligheter till lättnader i mervärdesbeskattningen, eller hel befrielse, som står till buds inom ramen för den gemenskapsrättsliga lagstiftningen på området måste tas till vara. Betänk att föreningslivet och det ideella arbete som bedrivs i föreningarna i syfte att främja allmännyttiga ändamål såsom sociala, välgörande, religiösa, politiska, idrottsliga, konstnärliga eller liknande kulturella har en lång tradition i vårt land. Vi förutsätter därför att regeringen snabbt arbetar med att se över den ideella sektorns framtida mervärdesskattesituation så att den oro och ovisshet som finns bland många ideellt arbetande människor kan skingras. Herr talman! I ett särskilt yttrande tar vi borgerliga partier upp att inte bara momsreglerna utan även skattereglerna i övrigt för ideella föreningar och stiftelser med allmännyttig verksamhet är svårtolkade och därmed ger upphov till problem. Inkomstskattelagens regler om skattebefrielse och avgränsningen mellan ideell och kommersiell verksamhet i föreningarna är oklara och otidsenliga och därmed inte relevanta för vad som i dag betraktas som allmännyttigt. Vi har kritiserat detta förhållande i andra sammanhang och kommer att bevaka frågan även i fortsättningen.

Parentation