Vikten av korrekta åldersbedömningar

Interpellationsdebatt 16 december 2016

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 39 Justitie- och migrationsmin. Morgan Johansson (S)

Herr talman! Staffan Danielsson har frågat mig om jag är beredd att vidta någon åtgärd för att säkerställa att Migrationsverket, när skäl föreligger, ska bedöma ålder till över 18 år. Han har vidare frågat om jag är beredd att ta något initiativ för att göra det möjligt för åklagare och domstol att göra medicinska åldersbestämningar när skäl föreligger att inte godta den enskildes uppgifter. Därutöver har han frågat om det är mitt ställningstagande att ett domstolsbeslut inte ska kunna tas upp på nytt om nya uppgifter kommer fram om en brottslings ålder som skulle ha gett ett strängare straff och om så av vilka skäl. Slutligen har han frågat om jag avser, oavsett Högsta domstolens kommande utslag, att låta utreda dessa viktiga frågeställningar så att nuvarande oklarheter för myndigheter och domstolar klaras ut.

Att medicinska åldersbedömningar kan genomföras är av stor betydelse både i asylärenden och i brottmål. Regeringen har tagit flera initiativ för att se till att medicinska åldersbedömningar inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd ska kunna utföras i Sverige. Bland annat har Rättsmedicinalverket fått i uppdrag att öka sin kapacitet att genomföra medicinska åldersbedömningar och att utveckla sin förmåga på detta område. Rättsmedicinalverket ska vid genomförandet av uppdraget särskilt beakta krav på vetenskaplighet, beprövad erfarenhet, rättssäkerhet, etik och de särskilda rättigheter som barn har enligt internationella konventionsåtaganden. Medicinska åldersbedömningar ska ske med full respekt för den personliga värdigheten.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

I asylärenden är det den asylsökande som har bevisbördan för att han eller hon är under 18 år. Medicinsk åldersbedömning är ett bevismedel som den enskilde kan använda för att göra sin ålder sannolik. I de fall där det råder tveksamhet om åldern och den asylsökande inte gjort sannolikt att han eller hon är ett barn och inte samtycker till medicinsk åldersbedömning kvarstår många gånger Migrationsverkets bedömning och personen bedöms som vuxen. Regeringen bereder även just nu ett förslag som ska göra det möjligt att göra åldersbedömningar tidigare i asylprocessen.

I brottmålsprocessen är det ofta helt avgörande att det kan göras rättvisande åldersbedömningar i de fall åldern är oklar. Åldern har betydelse bland annat för om den misstänkte är straffmyndig och för påföljden. Hittills har kroppsbesiktning använts för att kunna göra medicinska åldersbedömningar. Nu har tingsrätten och hovrätten i ett fall sagt att det inte är möjligt. Beslutet är överklagat till Högsta domstolen som har meddelat prövningstillstånd. Regeringen är beredd att föreslå lagändringar om det skulle behövas.

När en dom har fått laga kraft är utgångspunkten att den ska stå fast. Det är därför viktigt att det går att utreda den misstänktes ålder under den ordinarie brottmålsprocessen. När det gäller resning till nackdel för den tilltalade väger intresset av att slutligt avgjorda mål inte ska prövas på nytt särskilt tungt. Det krävs därför mycket starka skäl för att resning ska beviljas till nackdel för en tilltalad, och så bör det också vara. Det är viktigt att reglerna om resning är ändamålsenliga och väl avvägda och står sig över tid.


Anf. 40 Staffan Danielsson (C)

Herr talman! Statsrådet! Jag har tagit upp, menar jag, en mycket viktig fråga som har varit gravt misskött i flera år av främst Migrationsverket men där även domstolar varit märkligt passiva. Jag har använt ordet rättsskandal om hur Migrationsverket sedan 2011-2012 har underlåtit att bestämma ålder. Man har passivt godtagit den enskildes egna uppgifter.

Jag har bara tio minuter för min sakframställan här. Den som vill se min djupare analys hänvisas till min blogg och etiketten "Invandring". Om man googlar mitt namn hittar man bloggen. Man kan också diskutera med mig på Facebookgruppen med namnet Politisk Centerdebatt.

I min interpellation skriver jag: År 2015 kom nära 90 000 ensamkommande asylsökande till EU som uppgav sig vara barn under 18 år. Av dessa valde ca 40 procent, över 35 000, att söka asyl i Sverige som har 2 procent av EU:s befolkning. Om över 10 000 av de ensamkommande barn som sökt asyl i Sverige de senaste åren sannolikt varit vuxna män mellan 20 och 30 år, och statens kostnader för dem fram till 21 år är flera miljoner kronor mer än om de i stället fått asyl som vuxna, motsvarar detta extra kostnader för staten på tiotals miljarder, samtidigt som orättvisan mot dem som uppgivit korrekt ålder är stor.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det är också mycket allvarligt att vuxna män placerats på HVB-hem och andra boenden över hela Sverige tillsammans med barn under 18 år, vilket enligt samstämmiga uppgifter givit betydande störningar för både barn och personal.

Jag anser att Migrationsverket gravt har underlåtit att ta sitt myndighetsansvar att bestämma ålder när man passivt har låtit bojkotten från yrkesgrupperna barnläkare och advokater bestämma Sveriges migrationspolitik i detta avseende med de stora negativa effekter jag här redovisat. Jag har därför bett Justitieombudsmannen att granska Migrationsverkets agerande. Kanske borde även ansvaret hos regeringar, som har accepterat Migrationsverkets agerande, granskas.

Det var ett utdrag ur min interpellation. Trots att jag tre gånger har JOanmält Migrationsverkets ledning för underlåtenheten att bestämma ålder med de konsekvenser jag här redogjort för har Justitieombudsmannen efter bara några veckor inte haft någon erinran. Jag finner det utomordentligt anmärkningsvärt.

Naturligtvis ska alla med asylskäl beviljas asyl i Sverige oavsett om de är barn, ungdomar eller vuxna. FN:s regler ger barn särskilda rättigheter, och barn är alla under 18 år. Jag kan tycka att rättigheterna borde vara större om man är 5, 10 eller 15 år och sedan trappas av något, men så är inte fallet. Därför har det stora fördelar att få sin ålder fastställd som under 18 år, och det har sannolikt tusentals ensamkommande mellan 20 och 30 år de senaste åren fått av Migrationsverket som har godtagit deras påståenden.

Jag tackar migrationsministern för det korta och diplomatiska svaret som UD inte hade kunnat göra bättre. Det är mycket bra att justitieministern har uppdragit åt Migrationsverket att fastställa ålder och att den som är missnöjd kan begära en medicinsk bedömning. Det är också bra att ålder ska bedömas tidigt efter ankomsten och inte efter mer än ett år. Det har ju varit absurt att den enskilde själv har kunnat bestämma sin ålder fram till asylbeslut utan någon kontroll.

Vad gäller åldersbedömning i brottmål där fängelsestraffet kan sänkas med tre fyra år om man ljuger om sin ålder har domstolar ofattbart nog förbjudit åldersbedömning.

Jag tackar för regeringens klara och positiva besked om att lagändringar ska föreslås om det blir nödvändigt.


Anf. 41 Justitie- och migrationsmin. Morgan Johansson (S)

Herr talman! Jag instämmer med Staffan Danielsson i att den här frågan har varit gravt misskött, men jag instämmer inte i att skulden ska läggas på Migrationsverket. Den här frågan missköttes på ett mycket allvarligt sätt av den förra regeringen.

Det som hände under den förra regeringen var att Socialstyrelsen gav nya riktlinjer för hur medicinsk ålderbedömning skulle göras. Som en effekt av det gav man i praktiken barnläkarna vetorätt för om det över huvud taget skulle fungera. Vid den tiden fanns det ett stort motstånd mot detta hos många barnläkare och man fick helt enkelt inte någon medverkan från den sidan som var kritisk till metoderna. I stället för att försöka lösa upp knutarna rörande den frågan valde den gamla regeringen att göra ingenting.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Socialstyrelsens riktlinjer kom 2012. Alliansregeringen gjorde ingenting 2012. Man gjorde ingenting 2013. Man gjorde ingenting 2014. Den frågan kom till den nya regeringen när vi tog över i slutet av 2014. Vi fick ta tag i det här, och det gjorde vi. Precis som Staffan Danielsson noterar har vi nu satt igång ett sådant arbete. Vi gav ett uppdrag till Rättsmedicinalverket, och upphandlingen av den kapacitet som behövs för att börja med den medicinska åldersbedömningen är färdig nu i dagarna. Vi kommer att kunna sätta igång med detta strax efter årsskiftet.

Vi har fått till stånd en ordning där aktörerna faktiskt är överens. Jag pratade för inte så länge sedan med Svenska Barnläkarföreningens ordförande Bärtås, och hon sa att man har stort förtroende för Rättsmedicinalverket och den process som nu sker. Vi har löst upp de knutarna.

Dessutom är vi i slutskedet av en beredning när det gäller att lämna ett förslag till riksdagen om att kunna tidigarelägga åldersbedömningar så att de kan ske tidigare i processen och inte när man kanske redan har suttit på ett HVB-hem och väntat under lång tid, för det är då riskerna uppstår. Förslaget handlar alltså om att tidigarelägga, och vi kommer till riksdagen med ett förslag om en sådan lagstiftning.

Det är så, tycker jag, en ansvarstagande regering ska agera när man ställs inför sådana här frågor som faktiskt kan vara både etiskt komplicerade, infekterade och känsliga. Vi har löst upp knutarna och har nu en ny process på gång.

Jag vill också säga att det inte är den enskilde själv som bestämmer. Även om man är i avsaknad av medicinsk åldersbedömning är det inte den enskilde som själv bestämmer. Bara under det här året har Migrationsverket skrivit upp åldrarna på närmare 2 000 fall av ensamkommande. Där har man alltså kunnat göra en bedömning även i avsaknad av medicinsk åldersbedömning.

När det gäller brottsutredningarna har den legala grunden tidigare varit den som rör rätten till kroppsbesiktning. Nu har vi ett utslag från tingsrätt och hovrätt som säger att det inte fanns tillräckligt lagstöd för det. Riksåklagaren har överklagat det här till Högsta domstolen, och Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd. Om den bedömningen står sig, det vill säga att det inte finns tillräckligt lagstöd för detta, är vi beredda att agera omedelbart för att komma till riksdagen med en lagstiftning så att vi ordnar legaliteten. En sådan lagstiftningsprocess har vi redan förberett.

Vi tog tag i de medicinska åldersbedömningarna, vi har en process på gång och vi är beredda att agera också när det gäller kroppsbesiktningsfrågan.


Anf. 42 Staffan Danielsson (C)

Herr talman! Det är många som har varit passiva i flera år. Var har den granskande journalistiken funnits? Den har ägnat sig åt annat.

Men vad gjorde Migrationsverket? Har man gjort någon framställan till regeringen och pekat på den nya situationen och så vidare? Såvitt jag har sett agerade man inte på något sätt. Jag är starkt kritisk mot Migrationsverket.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag vill utveckla lite grann om uppgifterna om den nya praxisen, som även ministern tog upp. I korthet: De senaste fem åren har 45 000 asylsökande i Sverige uppgivit sig vara barn under 18 år. Sveriges Radio, Dagens Eko, har tagit fram statistik för år 2014 i de nordiska länderna. Till Finland kom 197 ensamkommande barn, till Danmark kom 818 och till Norge 1 204 - sammantaget 2 219. Till Sverige kom 7 049.

I Danmark och Finland gjordes en medicinsk åldersbedömning på var tredje asylsökande som uppgav sig vara barn. I Norge gjordes det på tre av fyra. De flesta var barn, men många var vuxna män. I Norge klassades var tredje ensamkommande som sannolikt vuxen, i Danmark var fjärde och i Finland var femte.

I Sverige gjordes under 2014 medicinska åldersbedömningar på endast 3 procent av de ensamkommande, och en av 20, alltså 5 procent, fick sin ålder justerad från barn till vuxen. Detta trots att sannolikt en betydligt högre andel av dem som sökte asyl i Sverige faktiskt var vuxna män, eftersom de och deras flyktingsmugglare kände till Sveriges närmast obefintliga kontroll. Detta förklarar till betydande del varför 40 procent av alla ensamkommande uppgivna barn som sökte asyl i något EU-land valde att göra det i Sverige.

Det är detta jag menar är en rättsskandal, att så många vuxna män alldeles uppenbart har fått asyl i Sverige som barn, fått personnummer som barn och fått förmåner som barn och trängt undan barn från platser som är till för barn. Jag skyller inte på dem som chansar på att få asyl som barn; jag lägger det fulla ansvaret på den myndighet som av rättssäkerhetsskäl ska kontrollera ålder men underlåtit att göra det.

Tack vare att justitieministern beordrat Migrationsverket att fastställa ålder i tveksamma fall har det kommit fram statistik för innevarande år, 2016, som justitieministern sa. Migrationsverket uppger att bara under september och oktober ändrades åldern för 1 077 personer. Under årets elva första månader har Migrationsverket behandlat 7 000 asylansökningar för barn och personer som uppgivit sig vara barn under 18 år. 2 500 av dessa, 35 procent, bedömdes vara vuxna män och inte barn. Jämför det med 2014, då det var 5 procent!

Min grova merkostnadsuppskattning, att det har kostat miljardbelopp att man inte har bestämt ålder, stämmer. Men tack vare regeringens direktiv till Migrationsverket att man ska bedöma ålder, vilket inte gjordes tidigare, kommer nu summan att reduceras kraftigt. Det är bra gjort.

Hur ser justitieministern på Migrationsverkets underlåtenhet att bestämma ålder under flera år med den rättsosäkerhet och kostnadsexplosion och de risker för barn och personal på HVB-hem det inneburit?

Jag är medveten om att det är ett delat ansvar mellan regering och myndigheter, men jag lägger faktiskt ansvaret på ansvarig myndighet, som bedömer ålder, ser effekterna och har tagit beslut i alla dessa fall, där man har varit fullt medveten om att det har varit vuxna män som givits asyl som barn.


Anf. 43 Justitie- och migrationsmin. Morgan Johansson (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Herr talman! Det är bekvämt för Staffan Danielsson att lägga skulden på myndigheten, för då slipper han kritisera sitt eget partis regering. Men precis som jag sa i mitt tidigare inlägg var det där problemen startade. År 2012 kom de nya riktlinjerna från Socialstyrelsen. Då började det bli svårare. Migrationsverket påtalade detta för regeringen. Den gamla regeringen gjorde ingenting - inte 2012, 2013 eller 2014. Det blev en fråga som vi fick lösa.

Skyll inte på Migrationsverket! Skyll på den gamla regeringen! Jag kan väl möjligen fråga vad Staffan Danielsson gjorde för att lösa upp de här knutarna eller för att påtala detta? Han satt ju i riksdagen förra mandatperioden.

Nu får vi på plats ett nytt system för medicinska åldersbedömningar. Vi kommer dessutom att få en ordning där vi kan göra åldersbedömningar tidigare. Vi har också, som Staffan Danielsson påpekade, redan agerat för att se till att Migrationsverket kan göra detta även om det inte finns möjlighet till medicinsk åldersbedömning. Detta har redan skett i över 2 000 fall hittills.

Låt mig ta upp frågan om kroppsbesiktning, och nu talar vi om brottsprocessen. Ibland blir man lite irriterad över hur debatter förs. Vi visste ju att detta skulle diskuteras just i dag. I dagens Svenska Dagbladet har Moderaterna skrivit en debattartikel om just åldersbedömning i brottsprocesser. Moderaterna Tomas Tobé och Beatrice Ask skriver så här: "Dessvärre ser vi en oroväckande passivitet från regeringen. Justitieminister Morgan Johansson (S) måste ge sin och regeringens syn på saken och se till att ny lagstiftning läggs fram till riksdagen." De vet ju mycket väl hur processen ser ut! Jag kan inte agera förrän rättsprocessen är slut och Högsta domstolen har fattat beslut i frågan.

Vi vet att målet har överklagats till HD och att det har meddelats prövningstillstånd. Beslutet från Högsta domstolen kommer inom kort, förmodligen före årsskiftet. Vi har redan förberett en lagstiftning för det fall hovrättens ställningstagande skulle bekräftas och man alltså skulle säga att det inte finns någon legal grund för kroppsbesiktning. Då har vi redan förberett ett förslag som vi snabbt kan remittera och gå till riksdagen med. Men man blir ibland besviken över politiker som borde veta bättre och se hur processen ser ut innan de anklagar oss för passivitet.

Vi kommer att agera i den här frågan när vi har konstitutionella möjligheter att göra det. Det har vi efter att Högsta domstolen har kommit med sitt besked.


Anf. 44 Staffan Danielsson (C)

Herr talman! Ansvaret för denna rättsskandal, som jag anser att det är, ligger på myndigheter - exempelvis agerade Socialstyrelsen mycket märkligt - men även på regeringen. Det är klart. Morgan Johansson har poänger i det han anför.

Jag skrev i april 2012 på DN Debatt en helsida om denna fråga. Jag har skrivit på sociala medier. Läs min blogg! Jag har försökt driva opinion.

Jag skyller alltså inte på de asylsökande som chansar på att få en betydligt gynnsammare asylbehandling med större möjlighet till permanent uppehållstillstånd, god man, boende på HVB-hem och att få ta hit sina anhöriga med mera. Jag håller myndigheter och regeringen ansvariga, som har svikit sitt kontrollansvar och inte agerat. Jag tycker också att granskande journalistik har varit väldigt frånvarande.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Låt mig säga det en gång till: Naturligtvis ska de som söker asyl i Sverige och har asylskäl få asyl, vare sig de är barn eller vuxna. Men det är inte rimligt att vuxna män ska ges asyl som barn, och att så har skett under flera år genom massor av beslut på Migrationsverket, där man har sett vad som pågått, är orimligt.

Jag tackar för den här debatten. Som framgått tycker jag att Morgan Johansson och regeringen faktiskt har agerat med kraft i den här frågan, och det har varit bra.

Barnläkarföreningen och Advokatsamfundet, yrkesgrupper, har givits mandat att diktera villkoren. Socialstyrelsen har böjt sig. Migrationsverket har böjt sig, och regeringen böjde sig också. Jag tycker att det är upprörande. Det borde också granskas, vilket inte har skett. Det går att bedöma ålder, men, givetvis, med rimliga säkerhetsintervall. Det görs i hela världen, i EU och i övriga Norden. Tack vare Morgan Johansson görs det även i Sverige. Det är på gång, och det är bra. Jag tackar för debatten.


Anf. 45 Justitie- och migrationsmin. Morgan Johansson (S)

Herr talman! Tack, Staffan Danielsson, för de avslutande orden! Jag tror att vi har samma ingång i detta: Barn ska behandlas som barn, och vuxna ska behandlas som vuxna. Barn ska bo med barn, om de är ensamkommande, och vuxna ska bo på vuxenboenden. Börjar man blanda de grupperna riskerar man att hamna i svåra situationer och också utsätta barn för risker. Det är därför det har varit viktigt att se till att det kommer ett system på plats.

Vi gav Rättsmedicinalverket detta uppdrag. De knutar som fanns för några år sedan är upplösta, skulle jag vilja säga. Det finns nu ett stort förtroende för processen hos till exempel Barnläkarföreningen och Socialstyrelsen. Vi tar fram några av de mest moderna metoderna för att se till att det finns en stor säkerhet i de bedömningar som görs. Vi går också fram till riksdagen med möjlighet att tidigarelägga bedömningarna så att de inte görs i slutet av asylprocessen utan i början, det vill säga innan man har hunnit bo på boendena under lång tid.

Sedan var det frågan om brottmålsprocessen. Så fort Högsta domstolen har avgjort ärendet får vi se vilka bedömningar som görs när det gäller kroppsbesiktning. I det fall det blir aktuellt för regeringen att agera är vi förberedda att göra det, och då kommer vi att gå fram snabbt.

Jag tackar Staffan Danielsson för debatten, och jag önskar honom en god jul, ett gott nytt år och en trevlig vistelse under helgen.

Överläggningen var härmed avslutad.

Interpellation 2016/17:135 Vikten av korrekta åldersbedömningar

av Staffan Danielsson (C)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I Sverige har det tyvärr gått troll i frågan om myndigheters och domstolars ansvar för att av rättssäkerhetsskäl bedöma ålder, när den är oklar och bygger mycket på individens egna uppgifter.

Migrationsverket

Migrationsverket kastade in handduken kring 2011 när olika yrkesgrupper (barnläkare och advokater) av sina intresseorganisationer uppmanades att inte medverka vid medicinska åldersbedömningar, eftersom dessa plötsligt påstods vara typ vetenskapligt omöjliga att utföra, trots att tekniken är beprövad och används i övriga EU-länder och i Sverige före 2011, med rimliga säkerhetsmarginaler.

Migrationsverket ville fortsätta att bedöma ålder men gav efter för diktaten enligt ovan och har sedan dess i praktiken accepterat den ålder som den asylsökande uppger, om den inte alldeles uppenbart är långt över 18 år, det vill säga kring 30–40 år.

Det är viktigt när man ansöker om asyl i Sverige om man är över eller under 18 år. Alla med asylskäl har givetvis rätt till asyl, men det finns mycket stora fördelar med att söka asyl som barn under 18, till exempel att man har större möjligheter att få asyl, att få hit sina närmaste anhöriga, att få god man och att få bättre villkor vad gäller boende och annat. Dessa fördelar ska naturligtvis gå till barn och inte till vuxna.

Medicinska åldersbedömningar från våra nordiska grannländer visar att flera tiotals procent, eller mer, av de ensamkommande asylsökande som uppger sig vara barn är vuxna män långt över 18 år. Eftersom flyktingsmugglarna bland annat av detta skäl, att Sverige godtar den enskildes uppgift om sin ålder, rekommenderar de ensamkommande asylsökande som lyckas ta sig till EU att välja Sverige torde andelen vara högre i Sverige.

År 2015 kom nära 90 000 ensamkommande asylsökande till EU som uppgav sig vara barn under 18 år. Av dessa valde ca 40 % (över 35 000) att söka asyl i Sverige, med 2 % av EUs befolkning. Om över 10 000 av de ensamkommande barn som sökt asyl i Sverige de senaste åren sannolikt varit vuxna män mellan 20 och 30 år, och statens kostnader för dem fram till 21 år är flera miljoner kronor mer än om de i stället fått asyl som vuxna, motsvarar detta extra kostnader för staten på tiotals miljarder, samtidigt som orättvisan mot dem som uppgivit korrekt ålder är stor.

Det är också mycket allvarligt att vuxna män placerats på HVB- och andra boenden över hela Sverige tillsammans med barn över 18 år, vilket enligt samstämmiga uppgifter gett betydande störningar för både barn och personal.

Jag anser att Migrationsverket gravt underlåtit att ta sitt myndighetsansvar att bestämma ålder när man passivt låtit yrkesgrupper bestämma Sveriges migrationspolitik i detta avseende, med de stora negativa effekter jag här redovisat. Jag har därför bett Justitieombudsmannen att granska Migrationsverkets agerande. Kanske borde även regeringars ansvar granskas, som accepterat migrationsverkets agerande.

Domstolar

Även i domstolars prövning av brottmål händer märkliga saker.

Åldersbestämning är särskilt viktig när individer uppger ålder under 18 eller 15 år när man är misstänkt för brott och åldern är oklar. Straffsatserna kan variera med flera års fängelse eller mer vid grova brott om man är barn under 18 eller 15, eller om man är vuxen över 18 eller 21.

I somras åtalades en ung man för grov stöld. I sin asylansökan hade han uppgett att han var 17 år, men när rättegången började sa han att han var 14 och alltså inte straffmyndig. Även uppgiften om 17 års ålder torde vara osäker.

Åklagaren ville att man skulle göra en så kallad kroppsbesiktning, till exempel en tandmognadsundersökning, för att ta reda på den misstänktes ålder, men det sa både Stockholms tingsrätt och Svea Hovrätt nej till. De båda domstolarna menade att kroppsbesiktningar bara är tillåtna för att utreda själva brottet, inte för att utreda åldern på den misstänkte.

Men Riksåklagaren menar att möjligheten att göra kroppsbesiktningar för att utreda en misstänkt persons ålder ryms i den nuvarande lagen och har överklagat fallet till Högsta domstolen, som meddelat så kallat prövningstillstånd.

Om Högsta domstolen kommer fram till att den nuvarande lagen inte tillåter kroppsbesiktningar för att bestämma en brottsmisstänkts persons ålder så anser riksåklagaren att lagen bör ses över.

Tre ensamkommande nordafrikanska ungdomar dömdes i tingsrätten för en brutal gruppvåldtäkt vid Fåfängans utsiktsplats i Stockholm den 9 september förra året.

En som sa sig vara 16 år dömdes till sluten ungdomsvård i nio månader.

Senare kom uppgifter från Interpol som visade att "16-åringen" i själva verket var 20. Interpol fick åldern bekräftad av marockanska myndigheter genom jämförelser av hand- och fingeravtryck. Det namn pojken använt i Sverige ska enbart vara ett alias av hans riktiga, marockanska namn, enligt samma dokument.

När de nya åldersuppgifterna blev kända begärde Riksåklagaren resning hos Högsta domstolen för att få till ett strängare straff.

Hovrättens slutsats i påföljdsfrågan var att straffvärdet för en vuxen person i vart fall inte skulle understiga fyra och ett halvt års fängelse, skrev Riksåklagaren.

Men Högsta domstolen prövar inte fallet. Enligt domstolen finns det i dag inte utrymme i rättegångsbalken att döma för samma brott, men ändra till en strängare påföljd på grund av att rätt ålder senare uppdagats.

Riksåklagare Anders Perklev vill se över rättegångsbalken och få till en lagändring för att undvika liknande fall framöver.

Sluten ungdomsvård är en påföljd för de under 18 år, och vuxna ska naturligtvis inte dömas till sluten ungdomsvård, säger han.

Min uppfattning är att det är absurt om en brottsmisstänkt själv ska kunna bestämma sin ålder, om den är oklar. Att kunna slippa ett straff på över 4 år, och i stället få ungdomsvård som barn, genom att själv uppge en lämplig ålder och utan att åklagare eller domstol kan göra en medicinsk åldersbestämning, ger naturligtvis den enskilde starka incitament att uppge för låg ålder.

Det är också absurt att en ensamkommande som söker asyl själv kan få uppge sin ålder, utan att den i tveksamma fall kontrolleras, när incitamenten för att uppge för låg ålder är starka.

Jag lägger alltså ingen skuld på dem som uppger för låg ålder, men det blir absurt och rättsosäkert om inte myndigheter och domstolar vill eller får utföra medicinska åldersbestämningar för att av rättssäkerhetsskäl kontrollera den enskildes uppgifter när behov finns.

Justitieministern har ålagt Migrationsverket att i tveksamma fall bestämma ålder, vilket enligt min uppfattning var nödvändigt på grund av att Migrationsverket låtit yrkesgrupper avgöra frågan och alltså smitit från sitt myndighetsansvar. Om bedömningen landar i att den asylsökande är över 18 år har denne rätt att till exempel begära en medicinsk åldersbestämning.

Frågan är om Migrationsverket verkligen kommer att här ta sitt ansvar, efter att i 4 år inte ha gjort det. Dagens säkerhetsmarginaler är orimliga. 

Med anledning av detta vill jag fråga justitieminister Morgan Johansson:

 

Är ministern beredd att vidta någon åtgärd för att säkerställa att Migrationsverket, när skäl föreligger, ska bedöma ålder till över 18 år?

 

Är justitieministern beredd att ta något initiativ för att göra det möjligt för åklagare och domstol att göra medicinska åldersbestämningar, när skäl föreligger att inte godta den enskildes uppgifter?

 

Är det justitieministerns ställningstagande att ett domstolsbeslut inte ska kunna tas upp på nytt om nya uppgifter kommer fram om en brottslings ålder, vilket skulle ha gett ett strängare straff, och om så av vilka skäl?

 

Avser justitieministern, oavsett Högsta domstolens kommande utslag, att låta utreda dessa viktiga frågeställningar så att nuvarande oklarheter för myndigheter och domstolar klaras ut?