Vägunderhållet i Värmland

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 april 2021

Interpellation: Vägunderhållet i Värmland

Interpellation 2020/21:618 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:618 Vägunderhållet i Värmland

av Marléne Lund Kopparklint (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Under decennier har den bristande finansieringen byggt upp en underhållsskuld som uppgår till flera miljarder på det statliga vägnätet gällande underhåll och förstärkningar för bärighet. De flesta av våra vägar byggdes på 50-talet och är inte anpassade till dagens påfrestningar genom större och fler transporter och fler personbilar. Det är fullständigt oacceptabelt att inte börja beta av denna skuld i en tid då transporter och vikter på vägarna ökar konstant och där klimatförändringarna också skapar ökade sårbarhet i vägsystemet. Om det inte genomförs mycket stora satsningar på underhållet av vägnätet så kommer situationen att bli helt ohållbar. 

I takt med att staten skjuter på det preventiva vägunderhållet blir många åtgärder händelsestyrda och akuta. Detta är i sin tur förödande för landsbygden och i synnerhet Värmland är, som ett utpräglat landsbygdslän med en stor basindustri, starkt beroende av ett bra vägnät. För Värmland krävs det enligt Region Värmland cirka 120 miljoner kronor per år för att upprätthålla dagens funktionalitet på det statliga vägnätet. Men de tillgängliga medlen ligger endast på cirka 60 miljoner per år vilket leder till brister i funktionalitet och användbarhet av vägnätet. Detta är mycket oroande och slår hårt emot både näringslivets konkurrenskraft i länet och i förlängningen även trafiksäkerheten. Trafikverket själva medger att utrymmet, när det kommer till att prioritera preventivt i det lågtrafikerade vägnätet, blir allt mindre.

Det är nu dags att regeringen tar sitt ansvar och ser till att underhållsskulden börjar betalas av genom att man tilldelar en ökning av finansieringen när det gäller det finmaskiga vägnätet. 

Med hänvisning till ovan vill jag ställa följande frågor till infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

  1. I vilket skick anser ministern att det svenska vägnätet befinner sig och då med fokus på landsbygden?
  2. Vilka åtgärder ämnar ministern vidta för att stärka upp det värmländska vägnätet på kort och lång sikt?
  3. Hur ser ministern på att Region Värmland anser att satsningarna för underhållet av vägnätet är kraftigt underfinansierade i förhållande till behoven och har ministern för avsikt att föreslå en ökad finansiering till vägunderhållet​?