Uppehållstillstånd av humanitära skäl

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Uppehållstillstånd av humanitära skäl

Interpellation 2020/21:326 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2020/21:326 Uppehållstillstånd av humanitära skäl

av Maria Malmer Stenergard (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Efter mycket kort remisstid har de sista remissvaren inkommit till Justitiedepartementet på den remitterade promemorian Kompletterande promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54).

I promemorian föreslår regeringen ett antal lättnader. I förslaget rörande uppehållstillstånd av humanitära skäl föreslås att vuxna ska kunna få uppehållstillstånd om situationen är särskilt ömmande, vilket innebär ett betydligt lättare krav än de synnerliga skäl som tidigare har krävts.

Vid bedömningen av om det finns en särskild anknytning får även sådan anknytning beaktas som har uppstått under tiden från det att ansökan om asyl gavs in till dess att uppehållstillstånd beviljas.

I sitt remissvar skriver Migrationsverket, regeringens egen expertmyndighet, med anledning av förslaget:

”Genom de nu föreslagna ändringarna vidgas tillämpningsområdet för bestämmelsen i förhållande till vad som gällt tidigare enligt utlänningslagen. (…) Migrationsverket bedömer att bestämmelsen med tiden inte längre kan komma att tillämpas bara i undantagsfall.”

Det handlar alltså om ett undantag som tidigare varit tänkt att träffa ett fåtal personer, som riskerar att förvandlas till en helt ny grund för uppehållstillstånd för vuxna som saknar skyddsskäl. Det kommer ofrånkomligen att leda till ökad invandring, när Sverige i stället behöver en stram migrationspolitik under överskådlig tid.

När Ulf Kristersson i partiledardebatten frågade statsminister Stefan Löfven varför regeringen inte lagt fram ett färdigt förslag om att ta bort den så kallade ungdomsrabatten svarade statsministern:

”… detta lagförslag fick allvarlig kritik i remisshanteringen. (…) Med en sådan tung kritik från rättsinstanserna mot ett sådant här förslag väljer regeringen att arbeta om förslaget så att det ska få gehör från dem som ska hantera lagstiftningen. Det var skälet.”

Nu har det kommit tung kritik från Migrationsverket, den myndighet som ska ”hantera lagstiftningen”, som statsministern uttrycker det, och då är frågan hur justitie- och migrationsministern och regeringen avser att gå vidare i arbetet. Det enda rimliga är att justitie- och migrationsministern väljer att dra tillbaka förslaget, så som det formulerats i promemorian.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

 

Avser ministern att dra tillbaka förslaget om att vuxna ska kunna beviljas uppehållstillstånd, trots att de saknar skyddsskäl, om situationen är särskilt ömmande?