Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Interpellationsdebatt 29 juni 2022

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 55 Finansminister Mikael Damberg (S)

Fru talman! Boriana Åberg har frågat mig när jag avser att överlämna en proposition gällande de lagändringar som den utredning som ser över Tullverkets befogenheter förväntas lägga fram. Boriana Åberg har också frågat mig om jag har för avsikt att, i avvaktan på att riksdagen kan fatta beslut om ett ändrat regelverk, vidta några åtgärder för att förbättra möjligheterna för Tullverkets anställda att bedriva ett effektivt brottsbekämpande arbete. Boriana Åberg har slutligen frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att arbetsmetoder som Störa ska få vidare spridning och implementering i landet.

Det stämmer att den så kallade Tullbefogenhetsutredningen har fått förlängd utredningstid. Det är en omfattande utredning som ska se över Tullverkets befogenheter inom både kontrollverksamheten och den brottsbekämpande verksamheten. Den förlängda tiden innefattar även att utredningen har fått i uppdrag att utreda fler saker, bland annat att göra en översyn av de tullrättsliga sanktionerna.

Ett delbetänkande ska överlämnas senast den 2 september, vilket är om endast drygt två månader. Betänkandet kommer därefter att beredas inom Regeringskansliet. Här vill jag även påminna om att Tullverket det senaste året har fått utökade befogenheter inom brottsbekämpningen, både vad gäller möjligheterna att ingripa mot brott som ligger utanför Tullverkets så kallade brottskatalog och att kvarhålla kontanta medel som förs in i eller ut ur EU.

De senaste åren har Tullverkets resurser stärkts avsevärt. Myndighetens anslag har under perioden 2017-2021 ökat med 30 procent, vilket gjort att antalet anställda ökat med cirka 350 personer under samma period. Tullverket har ett regelbundet samarbete med de andra brottsbekämpande myndigheterna och utvecklar hela tiden sina arbetsmetoder. Det är också Tullverkets ledning och personal som är bäst lämpade att avgöra vilka arbetsmetoder som myndigheten ska använda sig av.


Anf. 56 Boriana Åberg (M)

Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret.

Finansministern säger att Tullverket har ett regelbundet samarbete med de andra brottsbekämpande myndigheterna och hela tiden utvecklar nya arbetsmetoder. Och just de framgångsrika arbetsmetoderna förtjänar större uppmärksamhet.

Jag vill gärna berätta, fru talman, för finansministern om en framgångsrik arbetsmetod som heter Störa, där samverkan med polisen, kommunernas alkoholhandläggare samt andra myndigheter är grundläggande.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Metoden utvecklades av Tullverket Syd 2013 när problemet med illegal tobak i landet blev mycket påtagligt. I bland annat Malmö salufördes smuggelcigaretter i en mängd små butiker, vars ägare ofta hade sitt ursprung i länder där synen på skatteinbetalningar är så att säga mer flexibel än i Sverige.

Det fanns mycket underrättelser om stora illegala cigarrettpartier som var i omlopp i landet men väldigt få beslag i samband med gränskontroll. Då uppstod ett behov av att angripa problemet på ett annat sätt. Ungefär samtidigt gjordes välbehövliga tillägg i lagen om punktskattekontroll, vilket gav möjligheter till vissa kontroller av lager.

Detta sammantaget gjorde att konceptet Störa skapades. Uppdraget var att offensivt göra lagerkontroller baserat på underrättelser med målet att påträffa och beslagta illegala punktskattevaror.

Konceptet Störa innebär att man arbetar i gränslandet mellan kontrollerna vid Sveriges gränser och det arbete som tullkriminalenheten bedriver med spaning och utredning. Syftet är att lokalisera illegala varor - tobak, alkohol, droger och vapen - som inte har upptäckts genom Tullverkets traditionella arbetssätt. Metodens styrka är att man agerar snabbt, att insatsen genomförs i nära anslutning till att informationen inkommer samt att det krävs små resurser i förhållande till beslagens värde.

Störa-metoden är ett verktyg för att komma till avslut och åtgärd vid behov som inte gränskontroll, utdragna tullkriminalprojekt eller övriga spaningsärenden kan uppnå inom rimlig tid - detta oavsett illegal vara. Målet är inte alltid att avgörande lagföra eller slå ut vissa objekt utan att väsentligt störa verksamheten med förhoppningen att den upphör.

I höstas var vi några ledamöter från skatteutskottet som besökte Tullverket Syd i Malmö och Trelleborg och fick bekanta oss med Störa-metoden. Vi fick träffa mycket engagerade chefer och medarbetare som bland annat berättade att målsättningen alltid är att komma till ett avslut inom kort tid, ofta i direkt samverkan med andra myndigheter när de egna verktygen inte räcker till. Och just Tullverkets verktyg eller befogenheter vid samverkan med andra myndigheter behöver förstärkas.


Anf. 57 Finansminister Mikael Damberg (S)

Fru talman! Tack, Boriana Åberg, för interpellationen och uppmärksamheten på Tullverkets framgångsrika brottsbekämpande verksamhet. Jag har själv besökt Tullverket i södra regionen för att höra hur de har jobbat mot smuggling av cigaretter och mot andra typer av verksamheter.

Den nationella politiska diskussionen handlar nästan uteslutande om smuggling av vapen och narkotika, eftersom det i människors medvetande finns en direkt koppling till organiserad brottslighet och den våldsvåg som vi har sett i de kriminella gängen. Men man ska vara väl medveten om att många av de kriminella gängen finansieras av illegal verksamhet i övrigt, och smuggling är ett brott som ger mycket pengar och som också har visat sig ha koppling till organiserad brottslighet.

Det är bra att man studerar detta. Det är också bra att Tullverket hela tiden förfinar och tar fram nya arbetsmetoder och ny samverkan med olika myndigheter. Det finns ju alla möjligheter för både Tullverket och andra att till utredningen spela in sina synpunkter på vad i regelverket som behöver utvecklas och förbättras.

Vi har gjort stora förändringar i Tullverkets befogenheter och möjligheter att agera de senaste åren. Men nu har vi en utredning som tittar på både kontrollverksamheten och den brottsbekämpande verksamheten i en helhet. Det tror jag är rätt sätt att göra, för lagstiftningen börjar bli lite splittrad och svårgenomträngd. Att ta ett övergripande grepp om detta tror jag är bra att göra för Tullverket, så det känns bra att vi har utredningen som kommer med sina förslag. Det är lite svårt att nu föregå utredningen och säga exakt vad vi ska göra innan förslagen har kommit; så kan inte regeringen jobba. Men det är ett bra perspektiv.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det finns också andra sätt som Tullverket har jobbat med, inte minst med den internationella samverkan som Tullverket har och som har blivit allt djupare de senaste åren. När det gäller arbetsmetoder igen har vi hela Anom och Trojan Shield-diskussionen, där man fick väldigt mycket information i samarbete med polismyndigheter i Sverige och i andra länder om hur de kriminella gängen använder smugglingsleder, vilka som finansierar, vilka som är distributörer och hur kontaktnäten ser ut. Den informationen jobbar Tullverket och Polismyndigheten fortfarande med, och vi kan förvänta oss ytterligare tillslag framöver kopplat till kunskapen från den digitala trafiken.

Jag kan återkomma i nästa inlägg med många spännande exempel på hur man kan slå sönder antingen hela nätverk eller hela smugglingsleder i Sverige, som man kan avslöja genom att bedriva ett väldigt framgångsrikt samarbete med andra myndigheter, inte minst Polismyndigheten.

Samverkan är A och O för Tullverket för att med både sina egna befogenheter och i samverkan med andra nå framgång i att bekämpa organiserad brottslighet i Sverige.


Anf. 58 Boriana Åberg (M)

Fru talman! Medan jag förberedde mig för denna interpellationsdebatt fick jag beskedet att Störa-gruppen hade lagts ned.

Jag vet att det inte är finansministern som bestämmer vilka arbetsmetoder som ska användas, men jag tror att han är benägen att hålla med om att framgångsrika metoder för att bekämpa den organiserade brottsligheten behövs. Därför skulle det vara intressant att få höra vilka åtgärder ministern avser att vidta för att ge Tullverkets medarbetare bättre förutsättningar att bedriva ett effektivt, brottsbekämpande arbete och om han är beredd att ta några initiativ för att arbetsmetoder som testats med framgång ska kunna få vidare spridning och implementeras i resten av landet.

Den grova organiserade brottsligheten har växt som en cancersvulst i samhällskroppen, och vi närmar oss en systemkollaps om vi inte får bukt med den. Det är positivt att ministern är medveten om att pengar är den givna drivkraften bakom brottsligheten. Därför måste metoder som riktas mot att stoppa inflödet av pengar uppmuntras.

Vinsterna för tobakssmuggling med en fullastad långtradare kan uppgå till 13-14 miljoner kronor genom att punktskatterna undviks. Med de av regeringen planerade skattehöjningarna på tobak de kommande åren blir förtjänsten för de kriminella och förlusten för landets skattebetalare ännu större. I stället för i statskassan hamnar dessa pengar i de kriminellas fickor, och de stannar inte där. De används ofta för att investera i ny brottslighet - drogsmuggling, illegala spel och människohandel. Listan kan göras lång.

I Skåne är det åttaåringar som agerar knarkkurirer, och barn i lägre tonåren utför grova våldsbrott för att klara antagningsproven till gängen, för att nämna några exempel. Detta måste stoppas, och de enda som kan göra det är de brottsbekämpande myndigheterna, med gemensamma insatser.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

De kriminella utvecklar konstant sina arbetsmetoder för att undvika avslöjande och lagföring. Därför måste de brottsbekämpande myndigheterna inte bara hålla jämna steg utan helst ligga steget före, precis som man gjort genom Störa-metoden.

Det har skrivits ett examensarbete i kriminologi vid Malmö universitet med namnet STÖRA - Tullverkets förmåga att arbeta offensivt. Däri kan man läsa: "Som myndighet är Tullverket restriktiva med vad som redovisas utåt och är inte lika bra som exempelvis Polisen på att visa sin framgång i sociala medier. Eftersom STÖRA har ett synligt och offensivt arbetssätt behöver det visas upp inom olika myndigheter för att tillslut kunna utgöra en del i ett stort nätverk och en samverkanspart i gemensamma insatser mot den organiserade brottsligheten."

Jag skulle vilja rekommendera finansministern att läsa denna uppsats.


Anf. 59 Finansminister Mikael Damberg (S)

Fru talman! Regeringen gör väldigt mycket på det brottsbekämpande området, inte minst kopplat till Tullverket. Det vi framför allt gör är att vi tillför Tullverket mer resurser. Jag nämnde detta i svaret. De har ökat med 30 procent, och de fortsätter att öka de kommande åren. Det är resurser så att man kan bemanna med ytterligare personal. Jag tror att det handlar om ungefär 350 fler anställda, så att man kan öka närvaron och bemanningen och därmed vara mer offensiv både i kontroll och i det brottsbekämpande arbetet. Det är klart att det ger Tullverket större kapacitet.

Vad gör regeringen mer i sin styrning? I regleringsbrevet för Tullverket skriver vi naturligtvis att man ska "förhindra smuggling av narkotika och vapen liksom att förhindra storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol och tobak" och att de insatserna ska öka. Men hur de insatserna ska öka är det upp till Tullverket att bestämma. Jag är helt säker på att man hela tiden drar slutsatser när det gäller vilket arbete som är mest framgångsrikt, hur resurserna ska prioriteras och hur man kan samverka mest effektivt med andra myndigheter.

Det vi också har gjort är att tillsätta utredningen som ska titta på Tullverkets befogenheter. Det görs brett, och den första delredovisningen kommer nu i början av september. Sedan kommer en slutredovisning lite senare för att vi ska kunna utveckla det här arbetet ytterligare när det gäller Tullverkets olika befogenheter.

Vi har också haft andra utredningar som kan ha betydelse i sammanhanget, inte minst när det gäller Tullverkets samarbete med Polismyndigheten. Vi hade en utredning om åtgärder i gränsnära zon, som har tittat på hur ny teknik, inte minst kameror, kan användas mer effektivt av polisen och också av tullen i samverkan för att följa till exempel flöden in i och ut ur Sverige för att kunna agera mer mot brottslighet. Regeringen bereder den utredningen. Det är också en väldigt viktig fråga att vi hela tiden jobbar med teknikutvecklingen inom Tullverket. Där har Tullverket också gjort egna investeringar, inte minst i olika tekniska hjälpmedel som gör det möjligt att skanna och ta del av innehåll i bilar eller lastbilar för att lättare upptäcka smuggelgods som passerar gränsen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

De straffskärpningar som har gjorts när det gäller flera av dessa brott gör också att Tullverket kan använda hemliga tvångsmedel i större utsträckning än tidigare. Inte minst innebär avlyssningsmöjligheter och hemlig dataavläsning en helt ny nivå av möjligheter att agera mot organiserad brottslighet i Sverige. Jag vill också nämna det internationella samarbetet. Den digitala information som polisen och Tullverket nu jobbar med är verkligen en guldgruva för att slå ut olika typer av smuggling och organiserad brottslighet som passerar gräns. Där finns det mycket mer att göra.

Jag har stort förtroende för att Tullverket fortsätter att utveckla både arbetsmetoder och tekniker för att komma åt organiserad brottslighet och smuggling till Sverige.


Anf. 60 Boriana Åberg (M)

Fru talman! De resurser som tillfördes Tullverket i årets budget beror på att riksdagen i höstas röstade för M-KD-SD-budgeten.

Sverige har aldrig haft en så allvarlig och samhällshotande brottslighet som under nuvarande S-regering och de föregående S-MP-regeringarna.

Statsministern har sagt: "Vi ska vända på varje sten." Sätt nu för en gångs skull lite kraft bakom orden! Vänd på stenarna och se till att Tullverkets anställda får göra sitt jobb i stället för att stoppas av otidsenlig lagstiftning! Det ska inte vara så att tulltjänstemän JO-anmäls för att de har bistått polisen med narkotikasökarhund vid husrannsakan, som hände under operation Rimfrost.

Lagstiftningen ska vara kristallklar i att Tullverket får bistå polisen vid gemensamma operationer. Och när vi ändå pratar om operation Rimfrost: Under sin tid som inrikesminister reste Mikael Damberg land och rike runt med anledning av operation Rimfrost. Före besöket i Malmö skrev han på sin Facebook om att han ville få en uppdaterad bild av operationen och ge regeringens fulla stöd till polisens arbete.

Jag tycker att Mikael Damberg under sin återstående tid som finansminister ska passa på att besöka Tullverket Syd och träffa eldsjälarna i Störa-gruppen och gärna ge dem sitt stöd. Han kan då också få förstahandsinformation och ta del av den talande statistiken över hur mycket tobak, alkohol, cannabis, amfetamin, kokain, vapen och ammunition som Störa-gruppen har beslagtagit.


Anf. 61 Finansminister Mikael Damberg (S)

Fru talman! Låt mig först göra en rättelse. Det är korrekt att regeringen hade föreslagit permanent ökade resurser till Tullverket de närmaste åren. Sedan valde riksdagen att lägga på ytterligare med tillfälliga medel. De satsningarna är alltså tillfälliga och inte permanenta.

Jag kan också glädja Boriana Åberg med att jag kommer att besöka tullen i syd redan före sommaren. Vi kommer att fortsätta att besöka Tullverket och dra lärdomar av vad de har lärt sig och hur de vill jobba vidare. Vi har en utredning som just nu tittar på deras befogenheter. Det är väl alldeles utmärkt.

När det gäller Tullverkets tillslag tycker jag inte att jag som medlem av regeringen ska bestämma hur Tullverket ska göra. De måste bestämma det själva utifrån den erfarenhet och profession de har. Jag kan också konstatera att de har haft stora framgångar mot organiserad brottslighet de senaste åren, till exempel i samband med ett beslag av 1,2 ton cannabis, där man använde hemliga tvångsmedel, spaningsinsatser och samarbete med andra myndigheter. Underrättelseverksamheten var helt avgörande för detta.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fransk tull kontaktade Tullverket, vilket ledde till att man samarbetade med Spanien, Österrike och Frankrike och slog ut två nätverk som ägnade sig åt storskalig narkotikasmuggling till Sverige. Den totala beslagsmängden var 1 099 kilo cannabis, 320 kilo kokain, 2 kilo amfetamin och så vidare.

I ett tredje ärende användes de krypterade chattarna igen så att kontrollavdelningen vid gränsen kunde hitta 147 kilo cannabis i Norra hamnen. Sex personer dömdes i tingsrätten till totalt 37,5 år.

Så här kan man fortsätta. Det finns väldigt goda exempel på vad Tullverket i dag gör i samverkan med andra myndigheter och andra länder för att bli ännu duktigare på att bekämpa organiserad brottslighet som passerar gränsen, inte minst smuggling till Sverige. Det arbetet ska förstärkas och fortsätta de närmaste åren.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2021/22:529 Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

av Boriana Åberg (M)

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

I takt med att den grova organiserade brottsligheten ökar lavinartad i Sverige ställs det större krav på de myndigheter som bedriver brottsbekämpande verksamhet. Förutom att ytterligare intensifiera sitt arbete mot illegal införsel av narkotika, vapen, tobak, alkohol med mera krävs det att Tullverket ökar sin samverkan med andra myndigheter: polisen, Kronofogden, Skatteverket, kommunernas tillsynsfunktioner med flera.

I Skåne har denna samverkan fungerat huvudsakligen väl. Ett exempel är Operation Rimfrost som resulterade i stora beslag av illegala vapen, sprängämnen och narkotika. Operation Rimfrost visade också på behovet av en uppdaterad lagstiftning när det gäller Tullverkets befogenheter att bistå polisen, något som blev särskilt tydligt i samband med en JO-anmälan mot Tullverket som hade lånat ut narkotikahund och förare till polisen under en husrannsakan av en bil.

Helsingborgs stad och Tullverket har ett framgångsrikt samarbete med att bekämpa uppkomsten av svartklubbar och annan brottslighet, mycket tack vare arbetsmetoden Störa som fokuserar på offensiva tillslag av illegala varor inne i landet.

Tidsramen för utredningen om Tullverkets befogenheter, som skulle varit klar senast den 16 maj, har förlängts.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Mikael Damberg:

 

  1. När avser ministern att avlämna en proposition?
  2. Har ministern för avsikt att, i avvaktan på att riksdagen kan fatta beslut om ett ändrat regelverk, vidta några åtgärder för att förbättra möjligheterna för Tullverkets anställda att bedriva ett effektivt brottsbekämpande arbete?
  3. Avser ministern att ta några initiativ för att framgångsrika arbetsmetoder som Störa ska få vidare spridning och implementering i hela landet?