Subventionerade anställningar

Interpellationsdebatt 11 juni 2024

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 70 Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

Herr talman! har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder för att träffsäkerheten i de subventionerade anställningarna ska öka och om jag avser att vidta några åtgärder för att en bättre utväxling av de ekonomiska resurser som satsas på denna typ av åtgärder säkerställs. Sofia Amloh har även frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att förhindra överutnyttjande och fusk avseende de subventionerade anställningarna.

Subventionerade anställningar kan ha positiva effekter på möjligheterna till etablering på arbetsmarknaden, särskilt om de riktas till personer som står långt från arbetsmarknaden. Jag noterar att Finanspolitiska rådet i sin rapport för 2024 konstaterar att det finns en relativt omfattande forskningslitteratur som studerar effekterna av subventionerade anställningar. Genomgående visar studierna positiva effekter. Flödet från arbetslöshet till sysselsättning ökar tydligt, och företag som använder stöden tenderar att ha en mer positiv sysselsättningsutveckling än andra företag som rekryterar långtidsarbetslösa. Uppföljning visar att de som tar del av subventionerade anställningar i hög utsträckning är individer med en svag ställning på arbetsmarknaden och hög risk att hamna i långtidsarbetslöshet.

Regeringen följer fortsatt effekter och träffsäkerhet när det gäller subventionerade anställningar och ser samtidigt över det arbetsmarknadspolitiska insatsutbudet. Extratjänster och yrkesintroduktionsanställningar har avskaffats samtidigt som regeringen har sett till att etableringsjobben kommit på plats. Regeringen har också från och med 2024 sänkt stödnivåerna för nystartsjobb.

Regeringen välkomnar den granskning av kontrollen av subventionerade anställningar som Riksrevisionen har gjort. Självklart ska utbetalningar från välfärdssystemen vara korrekta och brott beivras. Arbetsförmedlingen har sedan den 1 december 2022 fått bättre möjligheter att neka utbetalningar till oseriösa aktörer. Det handlar bland annat om utökad möjlighet att kontrollera arbetsgivare inför beslut om subventionerade anställningar och en mer effektiv behandling av personuppgifter. I och med förordningsändringarna har Arbetsförmedlingens möjligheter att avstå från att förlägga insatser hos olämpliga arbetsgivare ökat.

Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att förbättra möjligheterna till kontroll och för att förhindra felaktiga utbetalningar. Den 1 januari i år inrättades Utbetalningsmyndigheten som har till uppgift att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen genom dataanalys och granskningar, däribland utbetalningar för subventionerade anställningar.

I mars lämnade regeringen en proposition med förslag till en ny lag om uppgiftsskyldighet för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet (prop. 2023/24:85). Den lagen har nu beslutats av riksdagen.

Regeringen har tillsatt en utredning om förbättrade möjligheter till informationsutbyte mellan myndigheter (dir. 2023:146). Den 21 december 2023 beslutade regeringen om en förordningsändring i syfte att förbättra Arbetsförmedlingens möjligheter att genomföra kontroller av arbetssökandes rätt att arbeta och vistas i Sverige.

Jag kan försäkra Sofia Amloh om att arbetet för att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott riktade mot det offentliga är högt prioriterat av regeringen. Regeringen kommer att fortsätta arbetet för att minska felaktiga utbetalningar och vid behov vidta ytterligare åtgärder.


Anf. 71 Sofia Amloh (S)

Herr talman! Det har gjorts en rad saker, såsom det som kommer upp här i svaret. Jag har ingenting emot det. Det som jag kanske har invändningar mot i statsrådets svar är att det inte är ett svar på vad man faktiskt gör för åtgärder för att komma åt och minska fusket med de subventionerade anställningarna. Det är inga träffsäkra åtgärder för att få träffsäkrare subventionerade anställningar.

Både när det kommer till journalistik och på annat sätt har de subventionerade anställningarna granskats, och det har uppdagats hur man staplar anställningar på varandra, hur man utnyttjar arbetare och hur företag, till och med vilande företag, tar ut pengar från Arbetsförmedlingen för subventionerade anställningar, trots att det alltså är ett vilande företag.

Det är stora summor pengar som vi inte vet vad de går till. De kan gå till subventionerade anställningar som gör att människor kommer närmare arbetsmarknaden, men i ganska stor grad ser vi att det är väldigt mycket av skattebetalarnas pengar som går till fusk och inte till det som var tänkt.

Det är mot den bakgrunden som Riksrevisionen har valt att granska de subventionerade anställningarna. De kommer fram till att detta förekommer i flera former, men framför allt när det kommer till den här regeringens favorit bland subventionerade anställning: nystartsjobben.

Det är otroligt problematiskt hur mycket det kan fuskas där och hur mycket som betalas ut. Det görs ju löpande nu. Då skulle det faktiskt vara på sin plats att man vidtar konkreta åtgärder för att stoppa detta fusk och dessa utbetalningar, alla de miljoner som rinner iväg.

Regeringens svar på Riksrevisionens rapport är ganska intetsägande. Riksrevisionen ger regeringen förslag på åtgärder, bland annat att säkerställa att riskerna i nystartsjobben motsvaras av anpassade krav på kontroller. De föreslår en översyn av förordningar som anger hur Arbetsförmedlingen ska kontrollera arbetsgivare som saknar kollektivavtal så att goda anställningsvillkor kan tryggas utan att hanteringen blir alltför kostsam. Detta är några av förslagen.

Varför då inte göra en ganska enkel åtgärd och kräva kollektivavtal? Då skulle man ju göra en ganska krass sortering rätt upp och ned. Den här regeringen och statsrådet själv har flera gånger, både i dag och i tidigare debatter, understrukit vikten av den svenska modellen, hur vi organiserar svensk arbetsmarknad. Det är jättebra. Då vore det väl på sin plats att också kollektivavtal krävs även här. Det skulle underlätta för många.


Anf. 72 Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

Herr talman! Självklart är jag glad över att höra detta engagemang som finns för rättsstaten och för att bekämpa brottslighet från Sofia Amloh. Det är lätt att skriva under på det engagemanget.

Det är därför regeringen gör stora satsningar på polis, på åklagare och på att reformera straff- och processrätten för fler relevanta verktyg och fler relevanta straff som följd. Vi tillskapar då Utbetalningsmyndigheten, vilket är ett undantag, tycker jag, men helt nödvändigt för att säkra att rätt person ska ha rätt ersättning vid rätt tid och på rätt sätt. När den väl är igång kommer den att kunna arbeta ganska datadrivet för att se till att välfärdspengar används på ett korrekt sätt.

Det är detta fokus vi har tillsammans med de förändringar som handlar om ökad insyn och ökade möjligheter till kontroll.

När det gäller den åtgärd som Sofia Amloh återkommer till även i dag var det så att det kravet avskaffades av den tidigare socialdemokratiska regeringen. Kammaren ska veta att jag också vet varför - jag vill att vi ska kunna vara raka här i denna trånga krets.

Jag tror att det är viktigt att företag som är unga eller företag i särskilda branscher har möjlighet att använda sig av den här typen av nystartsjobb för att ge fler chansen. Subventionerade anställningar är en viktig del av arbetsmarknadspolitiken.

Jag ser också fram emot att vi får en ökad utväxling på etableringsjobben som vi nu har fått på plats. Det tror jag också underlättas när konjunkturen förhoppningsvis vänder efter regeringens mycket ansvarsfulla ekonomiska politik, som har lett till att vi nu har en mycket lägre inflation. Vi ser flera institut, fackföreningar, arbetsgivare, banker och allt vad det är som sitter och analyserar vår framtid ekonomiskt. Då kan det ljusna i ekonomin och därmed också på arbetsmarknaden, och fler etableringsjobb kan komma på plats, för vi räknar med att fler än i dag kan bli aktuella. Där är kravet att facket och arbetsgivarna ska ta ett stort eget ansvar för detta.

Det behövs en mångfald, flera olika åtgärder, och nystartsjobben spelar där en viss roll. En signal är att vi har stramat åt och att vi har sänkt ersättningen för att minska lycksökare, för att inte säga grovt kriminella. Men de bekämpas bäst genom de satsningar vi gör på rättsväsendet så att man i den ordinarie verksamheten när Arbetsförmedlingen utför sina kontroller eller via de arbetslivskriminalitetscentrum som finns ska kunna komma åt de här personerna som använder detta område för att felaktigt tillskansa sig medel och som ägnar sig åt grova brott eller som på andra håll i välfärdssystemen försöker tillskansa sig medel de inte har rätt till.


Anf. 73 Sofia Amloh (S)

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för att han ser mitt och Socialdemokraternas engagemang för att stoppa fusk och förhindra att det rinner pengar, skattemedel, ut i fickorna på företag som utnyttjar systemet.

Jag saknar engagemang hos statsrådet. Om statsrådet ändå kunde mäta sig med engagemanget vi har skulle det kanske inte se ut som det gör just nu. Jag tycker att det finns möjlighet att steppa upp här, framför allt när Riksrevisionen är så tydlig och har svidande kritik i sakliga punkter som regeringen faktiskt skulle kunna vidta.

Det finns också bra förslag från Socialdemokraterna på detta område, bland annat kollektivavtal, som sagt. Det är faktiskt vi som vill ha det, även om det inte alltid har funnits en majoritet för att få igenom det - bland annat på grund av det parti som statsrådet själv företräder. Ett annat är att ha en arbetsmarknadsprövning när det kommer till nystartsjobben. Det är inte ett helt orimligt förslag.

När det kommer till Arbetsförmedlingen vill man göra rätt från början. När det kommer in ansökningar behöver man granska och kontrollera dem direkt i processen. Möjligheten för arbetsförmedlarna att göra det nu står inte i proportion till hur många ansökningarna är och hur mycket pengar det handlar om.

Hur ska man kunna göra en bedömning om det är ett seriöst företag när man inte har en kontrollverksamhet som är tillräckligt uppskalad för det antal subventionerade anställningar och de pengar det omfattar? Det bästa är väl att göra rätt från början i ansökningsprocessen. Bland annat skulle kollektivavtal och arbetsmarknadsprövning vara bra åtgärder. Det behövs fler åtgärder när det kommer till detta.

Herr talman! Jag såg i svaret, och vi fick höra det här av statsrådet, att han hade läst vad som stod i Finanspolitiska rådets rapport för 2024 rörande de subventionerade anställningarna. Vi har ingenting emot subventionerade anställningar. Vi tycker att det är bra.

Vi kan hjälpas åt med allting som gör att individen kommer närmare arbetsmarknaden. Det gäller inte minst det förslag som togs upp här med etableringsjobben. Men de pengar som vi avsätter måste gå till det som är tänkt. Här finns så många bevis på att de inte gör det. Man behöver stoppa det utflödet och göra någonting åt det.

Statsrådet har kanske också noterat att det i rapporten finns ganska svidande kritik från Finanspolitiska rådet mot hela arbetsmarknadspolitiken. Jag hoppas att statsrådet också funderar över vilken effekt den har eller inte har. Det kommer även fram i rapporten.

Min fråga kvarstår. Vilka faktiska åtgärder tänker statsrådet och regeringen vidta för att stoppa fusket? Vi är inte engagerade i detta bara för att det är så mycket pengar som flödar ut. Om man tror att det inte skulle finansiera kriminell organiserad verksamhet är man naiv. Var är statsrådets konkreta förslag och engagemang?

(Applåder)


Anf. 74 Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

Herr talman! Det är tråkigt att Sofia Amloh inte kan läsa av engagemanget. Men Sofia Amloh kan kanske ändå ta till sig det som händer och den upprustning som sker av rättsväsendet. Det handlar om de vässade verktygen för att komma åt arbetslivsrelaterad brottslighet i olika former och inte minst fusk med subventionerade anställningar. Det är någonting som vi borde ha sett för många år sedan. Men det är nu det händer.

Det är nu informationsutbytet blir lättare. Det är nu vi har en myndighet på plats som precis har börjat jobba för att särskilt kunna bekämpa bland annat den typ av brottslighet som vi talar om. Men det kommer att ta lite tid innan till exempel Utbetalningsmyndigheten är fullt igång och jobbar med den kraft som jag förutsätter att också Sofia Amloh gärna ser att den har.

Det gäller att komma åt den typ av fusk som finns när en individ låter sig utnyttjas av en annan individ. I det här fallet sker det inom ramen för ett bolagsnummer, ett företag i någon form som inte ska ha dessa rättigheter. Möjligheterna att kunna granska har ökat. Jag utesluter inga andra åtgärder för att komma åt den typen av brottslighet.

Det är otroligt viktigt att vi använder statens resurser på ett klokt sätt. Det ska inte leda till att pengar hamnar i kriminellas fickor. Av mitt svar på interpellationen som jag läste upp framgår de åtgärder som vi har gjort.

Jag vill återigen understryka att rättsväsendet måste ha resurser för att kunna lagföra de personer som ägnar sig åt detta så att verksamheten kan upphöra. Därtill pågår ett antal utredningar som tittar på att hyvla ned olika former av sekretess och att bättre kunna slå mot kriminellas egendom som de har tillskansat sig genom brott och så vidare.

Det har varit ett eftersatt område i många år. Jag tror att vi är på rätt väg och på en nödvändig väg för att också komma åt den typen av välfärdsbrottslighet som sker inom ramen för subventionerade anställningar.


Anf. 75 Sofia Amloh (S)

Herr talman! Det behöver inte vara så att man bara säger: Vi satsar på att bekämpa brottsligheten, och sedan gör vi en massa saker för det. Det finns många förslag om att göra rätt från första början när det kommer till den här typen av finansiering där det ändå rör sig om väldigt mycket pengar och som ligger inom det område som Johan Pehrson är ansvarig för.

Jag kan i mitt slutanförande tillägga att man kanske också kan förbättra möjligheterna att kräva tillbaka pengar när man vet att det har förekommit fusk. Man kan kanske till och med kräva vite när någon med uppsåt fuskar med skattemedel. Det är kanske en åtgärd som ligger nära till hands att vidta.

Men man gör ingenting med de förslagen. Jag har lämnat flera under den här debatten. Inget av de förslagen tänker statsrådet ens komma i närheten av att fundera över. Det är djupt beklagligt.

Varför gör man inte det? Är det till förmån för företagen? Vilka ska det gynna? Jag tänker att det är företagen. Det ska vara lätt för dem att söka pengarna för de subventionerade anställningarna. Priset är att det förekommer så mycket fusk.

Jag kan ändå konstatera att man inte är villig att titta på dessa ganska enkla förslag. Det är någonting som går att göra direkt, och det föreslås från många håll. Man tittar egentligen bara bort från dem och ser på en mängd andra saker. Jag säger inte att de sakerna är dåliga. Men man borde vidta ganska enkla åtgärder här och nu mot det som pågår här och nu.


Anf. 76 Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

Herr talman! Återigen: Jag välkomnar alla förslag från Socialdemokraterna. Det är möjligtvis beklagligt att man inte gjorde någonting tidigare när man hade möjlighet.

Nu säger man att mycket av det som görs är bra, och man stöder det. Men man vill göra ännu mer. Det är ändå imponerande i engagemang och kraft. Men när man hade makten räckte det inte för att göra någonting. När man inte har makten är det som görs otillräckligt. Vi tillskriver det oppositionsengagemanget, som lätt kan uppstå.

Det är klart att det också finns integritetsaspekter och rättssäkerhetsaspekter som man måste vara uppmärksam på när man går in med den kraft som regeringen nu gör för att bekämpa organiserad brottslighet, i stort och smått, som har ett fokus på välfärdens trygghetssystem.

Där är de subventionerade anställningarna en del. De är inte till för några andra än de personer som står långt från arbetsmarknaden. De ska få en chans att komma tillbaka i arbete för egenförsörjning, egenmakt och mer frihet i framtiden.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2023/24:791 Subventionerade anställningar

av Sofia Amloh (S)

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

Den aktiva arbetsmarknadspolitikens främsta uppgift är att stödja personer som blir arbetslösa så att de kommer tillbaka till varaktig sysselsättning och egen försörjning. Eftersom arbetslösa individer utgör en heterogen grupp med varierade behov och förutsättningar krävs att det finns ett batteri av arbetsmarknadspolitiska verktyg, såsom utbildning, arbetspraktik, vägledning och matchning, liksom subventionerad sysselsättning.

Sverige satsar stora resurser på subventionerade anställningar, och det finns goda argument för detta, inte minst mot bakgrund av positiva effekter avseende övergång till osubventionerat arbete, särskilt om subventionerna riktas till grupper med svag anknytning till arbetsmarknaden och särskilda svårigheter att få osubventionerade arbeten.

Samtidigt är det viktigt att anställningsstöden och skattepengarna inte missbrukas.

Oseriösa aktörer ska inte kunna använda subventionerade anställningar som ett sätt att dumpa villkor och löner eller snedvrida konkurrens inom branscher. Tyvärr ser vi alltför ofta exempel på kriminella som utnyttjar både människor och skattemedel. Det påverkar både hela branscher och svensk arbetsmarknad negativt. Riksrevisionen har valt att granska subventionerade anställningar, och rapporten visar att det finns stora brister i kontrollverksamheten avseende vad skattemedlen går till när de betalas ut för att subventionera anställningar. Nystartsjobben sticker särskilt ut.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

  1. Tänker ministern vidta några åtgärder för att träffsäkerheten i de subventionerade anställningarna ska öka?
  2. Avser ministern att vidta några åtgärder för att en bättre utväxling av de ekonomiska resurser som satsas på denna typ av åtgärder ska säkerställas?
  3. Vilka initiativ avser ministern att ta för att förhindra överutnyttjande och fusk avseende de subventionerade anställningarna?