Stöd till grön omställning

Interpellationsdebatt 2 april 2024

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 112 Statsrådet Erik Slottner (KD)

Fru talman! har frågat mig om jag och regeringen kommer att ge det stöd som Mariestad och andra kommuner med stora industrietableringar behöver för att klara de nödvändiga investeringar som följer av den gröna omställningen.

Industrin genomför omfattande strategiska investeringar i den gröna omställningen, vilket är avgörande för att skapa långsiktig konkurrenskraft. Politikens uppgift är att bidra med ramar, förutsättningar och incitament för denna omställning. I dag ser vi investeringar i framtidens industrier i olika delar av Sverige, och många samhällen står inför omfattande expansion.

Det är positivt samtidigt som det skapar utmaningar eftersom bland annat ny elproduktion, infrastruktur, bostäder, utbildningsmöjligheter och kompetensinflyttning snabbt måste komma på plats. Detta innebär nya utmaningar för kommuner kopplat till bland annat att snabbt planera, bygga och förvalta nya bostäder och goda livsmiljöer samt erbjuda tillgång till förskola, skola och annan samhällsservice.

Det nya läget medför att kommuner, regioner och statliga myndigheter behöver utveckla sina sätt att arbeta.

Det har vidtagits ett antal statliga åtgärder som bidrar till att underlätta för kommuner med stora företagsetableringar och företagsexpansioner att hantera de utmaningar som situationen medför för dem.

Regeringen har gett ett samordningsuppdrag till Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden) för att förstärka koordineringen av insatser för stora etableringar i fordonsindustrins gröna omställning.

Tillväxtverket har i uppdrag att samordna arbetet på nationell nivå för att stödja industrialiseringen och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län. I uppdraget ska kunskaper, erfarenheter och arbetssätt spridas för att stödja större företagsetableringar och företagsexpansioner i hela landet. Myndigheten har även i uppdrag att bistå regioner och kommuner vid större företagsetableringar och företagsexpansioner.

En bokstavsutredare har getts i uppdrag att främja koordinering av statliga insatser som verkar möjliggörande för hållbart samhällsbyggande och snabb befolkningsutveckling i Norrbottens och Västerbottens län.

Omställningen förväntas leda till en kraftig befolkningstillväxt i berörda kommuner. Befolkningstillväxt i sig kan ge positiva effekter för en kommun, men under en övergångsperiod kan det innebära utmaningar att växa mycket på kort tid. Regeringen avser att främja likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommuner och regioner. Den pågående Utjämningskommittén ska genomgående i sitt arbete analysera utjämningssystemets påverkan på tillväxt och etablering.

Länsstyrelserna ska även, inom ramen för sina uppgifter i fråga om samhällsplanering och boende, redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i samarbete med kommunerna för att bidra till ett ökat bostadsbyggande där det finns underskott på bostäder.

Regeringen kommer att följa utvecklingen och därmed bevaka behovet av ytterligare insatser.


Anf. 113 Ida Ekeroth Clausson (S)

Fru talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för det utförliga svaret.

Just nu pågår en global klimatkapplöpning där företag tävlar om att få ta fram nya tekniker och produkter som ersätter det fossila. Det är viktigt att vi ser till att de jobb som klimatomställningen skapar verkligen hamnar här hemma i Sverige. Länderna i framkant av omställningen kommer att se till att få högst tillväxt och flest jobb, inte de som fortsätter att vara beroende av fossila bränslen.

Det är inte så många år sedan den förre moderate statsministern sa att industrin var basically gone. Sedan dess har en socialdemokratisk regering bidragit till den renässans som svensk industri fått genom att ta ledartröjan i den gröna omställningen. Socialdemokraternas satsningar har möjliggjort en grön industriell revolution. Vi kan nu se att Sverige är på väg att bli en supermakt inom batteritillverkning. Det märks inte minst i min hemstad Mariestad, där Volvo kommer att etablera en batterifabrik som blir ett lyft för hela Skaraborg.

Det finns dock en eftersläpning i skatteintäkter och annat. Om man ska klara av denna ökande befolkningsutveckling och de nya investeringar som krävs kommer kommuner och den kommunala ekonomin att kraftigt påverkas.

Samtidigt som kommunerna kämpar med att få ihop sin ekonomi i dag, i detta känsliga ekonomiska läge, ska de satsa på möjliga framtida kommuninvånare. Det behövs därför statligt stöd och statlig samordning för de företag och kommuner som redan i dag driver den gröna omställningen genom industriell förnyelse. Det behövs nya utbildningsplatser för att klara kompetensförsörjningen både inom industrin och inom välfärden i de växande kommunerna.

Fru talman! Jag har därför frågat statsrådet om regeringen avser att ge det stöd som Mariestad och andra kommuner med stora industrietableringar behöver för att klara de nödvändiga investeringarna, men jag är faktiskt fortfarande ovetande om svaret. Statsrådet nämner i svaret att politikens uppgift är att bidra med ramar, förutsättningar och incitament för denna omställning. Jag menar att regeringen i dag inte tar detta ansvar, men statsrådet får gärna förtydliga på vilket sätt regeringen bidrar med förutsättningar och incitament för den nödvändiga omställningen.

Regeringens utsedda samordnare för batterifabriken talar också om vikten av stöd till berörda kommuner. Han förespråkar ett nytt uppdrag till Riksgälden för att kunna erbjuda stöd till kommuner som står inför stora etableringar. Exempelvis Mariestad, Skellefteå, Luleå och Boden skulle då kunna använda detta för kommunala investeringar. Då skulle kommunerna kunna behålla sina investeringsutrymmen hos Kommuninvest, för kommunerna kommer att behöva låna ändå. Det här skulle innebära en lägre riskränta. Jag undrar vad statsrådet anser om detta förslag.


Anf. 114 Statsrådet Erik Slottner (KD)

Fru talman! Jag var i Mariestad för inte alltför länge sedan - för några veckor sedan. Jag fick då redogjort för mig den fantastiskt spännande etablering av en batterifabrik som planeras i Mariestad. Men jag fick också berättat för mig om de utmaningar detta innebär, inte minst i behovet av fler bostäder. Mariestad är inte ensamt om detta, utan det är fler kommuner som vittnar om samma sak.

Jag lyssnar gärna på kommunerna när de berättar vad som behövs. Det finns inga förslag - inte nu i alla fall - om några direkta ekonomiska stöd eller subventioner på det sättet. Däremot bidrar staten gärna med en mer samordnande roll för att underlätta etableringen. Det kan handla om att snabba på tillståndsprocesser och att använda länsstyrelserna på ett mer effektivt sätt så att inte de blir bromsklossar i utvecklingen.

I mitt interpellationssvar redogjorde jag för en del av de åtgärder regeringen har vidtagit för att facilitera den industrialisering som många kommuner nu står inför, inte bara i norra Sverige. Det är mycket fokus på norra Sverige, men detta pågår också i bland annat Västra Götaland.

Ett av de största problem som många av kommunerna och regionerna upplever är eltillförseln. Det arvet lämnade inte den förra regeringen över särskilt väl, får jag säga. Vi har i dag ett bristande elsystem, så även om vi producerar mycket mer el är det väldigt svårt att uppnå den effekt som behövs: att få elen att transporteras dit den behövs när det behövs. Det här är någonting som verkligen behöver åtgärdas och rustas både för att öka produktionen och för att öka effekten så att vi får el där och när det behövs. Det ska inte heller vara vilken el som helst utan leveranssäker, fossilfri el.

Det är också därför regeringen nu satsar så mycket på att få ny kärnkraft till Sverige. Det skulle vara av oerhört stor betydelse för de nya företag som vill etablera sig.

Jag inser och erkänner att det innebär problem att som kommun växa snabbt. Det kan inte minst få stora initiala kostnader i form av investeringar. Men jag skulle ändå säga att det är ett betydligt större problem att år efter år minska i befolkning, tappa företag och tappa arbetsplatser. Det är en mycket jobbigare situation, och dessa kommuner ropar också efter ökat stöd och ökad hjälp.

Staten bidrar i dag, och det är mycket möjligt att vi behöver återkomma med fler förslag för att underlätta industrialiseringar och stöd till de kommuner som detta berör.


Anf. 115 Ida Ekeroth Clausson (S)

Fru talman! Möjlig kärnkraft i framtiden kan säkert vara bra. Men frågan handlar också om att elen behövs nu, och det fixar inte någon framtida kärnkraft som kanske är klar om tio år, som tidigast.

Det är oroväckande att högerregeringen tillsammans med Sverigedemokraterna nu har bytt inriktning på Sveriges klimatpolitik. Nu bedrivs i stället en politik som ökar utsläppen samtidigt som regeringen inte verkar bry sig om ifall klimatmålen nås. Samtidigt har andra länder insett att investeringar behöver göras inom grön teknik. Ett exempel är USA med sin Inflation Reduction Act, IRA, för att minska koldioxidutsläppen.

Nu varnar delar av näringslivet för att Sverige och EU tappar i konkurrenskraft och att investeringar riskerar att hamna i andra länder. AB Volvos vd varnar för att den gröna omställningen går så långsamt att det riskerar att urholka den svenska och europeiska konkurrenskraften. Vd säger: "USA, Tyskland och Frankrike satsar stora statliga resurser på att attrahera företag. Det är oerhört positivt för att minska de globala utsläppen, men det ställer också höga krav på Sverige. Förlorar vi vår position i täten till andra länder så tappar vi också konkurrenskraft, arbetstillfällen och skatteintäkter till att bygga Sverige starkt."

Hur avser ministern att agera för att se till att investeringar i grön teknik även fortsättningsvis hamnar i Sverige?

När investeringarna väl har hamnat i Sverige blir dock bostadsbyggandet en utmaning, som statsrådet själv nämnde. Vi kan redan se en utbredd bostadsbrist i Sverige. Trots det har byggtakten tvärstannat. Volvo och andra expansiva företag vill inte att deras personal ska bo i baracker, utan de vill att personalen ska kunna bo i lägenheter.

Men nu får inte de privata byggföretagen sina kalkyler att gå ihop. Här har vi socialdemokrater föreslagit startlån för förstagångsköpare. Vi har föreslagit produktionsstöd till kommuner som Skellefteå och andra tillväxtkommuner där det behövs fler bostäder. Vi har föreslagit statliga krediter för att hålla nere kostnaderna.

Här finns alltså tre tydliga förslag som vi rent ekonomiskt kan komma igång med. Men från regeringens sida är det fortfarande tyst, samtidigt som de oroväckande nyheterna om ökade konkurser bland byggföretagen duggar tätt.

För några veckor sedan publicerades en debattartikel av ett antal företrädare för kommuner som står inför stora omställningar till följd av industrietableringar. Den var undertecknad av både socialdemokratiska och moderata politiker från såväl Skaraborg som de norra delarna av Sverige. I artikeln framfördes några konkreta förslag på insatser som regeringen kan göra för att stötta kommuner. Det handlade bland annat om att införa en riskdelningsmodell mellan kommun och stat, förslagsvis i form av kreditgarantier och räntefria lån. Ett annat förslag var att möjliggöra utbyggnad av elnät på prognos.

Vad svarar statsrådet de kommunföreträdare som här kommer med konstruktiva och konkreta förslag på hur staten skulle kunna gå in och stötta de kommuner som står inför störst förändringar till följd av den gröna omställningen?


Anf. 116 Statsrådet Erik Slottner (KD)

Fru talman! Nu ställs det en hel del frågor som ligger utanför mitt ansvarsområde som civilminister, så jag kan inte riktigt gå in i detalj på varenda fråga som ställs här. Jag vill bara få det sagt för den som lyssnar.

Vad industrin efterfrågar, inklusive nyetableringen av industri som ska bidra till den gröna omställningen, är långsiktiga spelregler. Det är det som framför allt efterfrågas. Sedan behöver man el. Väldigt mycket av den nya industrialisering som sker och som kommer att fortsätta att ske är väldigt elintensiv. Där behövs leveranssäker el och fossilfri el, för industrin vill ju inte att produktionen ska bidra till klimatförändringarna. Det är vad som efterfrågas, och det är utifrån det som regeringen nu arbetar för att få ett elsystem som kan leverera fossilfri el i tid, där det behövs och i den mängd som behövs. Då kommer kärnkraften att spela en väldigt viktig roll.

Även om ny kärnkraft kan vara etablerad först om tio år är det oerhört viktigt för industrin och dessa nya företag att kunna få besked om detta. I den världen är tio år inte särskilt lång tid. Väldigt många av dem som nu planerar etablering i Sverige kommer att vara up and running inom mellan fem och tio år, och då spelar dessa besked en jätteviktig roll.

Det handlar dock inte bara om att bygga ny kärnkraft. Det handlar om att producera elen på platser i Sverige där det i dag är elbrist och även om att bygga ut elsystemet så att vi kan leverera elen dit där den behövs och när den behövs.

Vad svarar jag de kommunföreträdare som kommer med konstruktiva förslag? Jo, att det är mycket välkommet. Tack så mycket för konstruktiva idéer och förslag! Vi tar dem vidare och kollar om de kan vara något för regeringen att gå vidare med. Alla förslag som är konstruktiva i det här avseendet och inom alla andra områden tar vi självklart väl emot. Jag får också många konstruktiva och bra inspel när jag gör mina olika kommunbesök.

En åtgärd vi nu vidtar för att underlätta etablering av nya företag är en särskild öronmärkning av 10 miljoner kronor till Länsstyrelsen Västerbotten, som ska samla tillståndsprövningar för delar av Sverige där vi ser industrietablering för att snabba på prövningen. Det är en konkret åtgärd vi vidtagit på mitt ansvarsområde.

Här nämns de stora statliga subventionerna i bland annat USA och hur bra de har varit. Jag undrar om det är så Socialdemokraterna nu vill stärka svensk konkurrenskraft - genom enorma statliga subventioner. I så fall är det ett nytt besked som ges här i kväll. Några sådana besked har inte funnits tidigare - att vi nu ska införa enorma subventioner till industrier som vill etablera sig här. Det skulle vara intressant att veta om det är en ny politik från Socialdemokraterna.

Det låter faktiskt även lite som att man vill återinföra den reduktionsplikt som fanns under förra mandatperioden och som skulle ge dieselpriser på 30-35 kronor litern inom ganska kort tid. Är det den politiken Socialdemokraterna vill återgå till? Det låter nästan så i talarstolen här i kväll.


Anf. 117 Ida Ekeroth Clausson (S)

Fru talman! I detta nu pågår i Skellefteå den etablering som man stått inför i sex och ett halvt år. Det är jättebra med långsiktiga förutsättningar som kanske är på plats om tio år, men grejen är att de redan i dag inte har tillräckligt med bostäder. Mariestad kommer i en snar framtid att stå inför ett liknande problem.

När en etablering av den här storleken hamnar i en kommun som Mariestad med knappt 25 000 invånare innebär det en möjlighet men också en rad utmaningar kring kompetensförsörjning, infrastruktur, energitillförsel och tillgång till bostäder, skolor och förskolor. Det är gemensamma utmaningar för alla kommuner som står inför stora industrietableringar.

Samtidigt har dessa kommuner samma utmaningar som många andra, med minskade barnkullar och en ekonomisk situation som leder till stora sparkrav. Att behöva minska personalen i välfärden när man inom några år står inför en stor befolkningstillväxt kan tyckas ologiskt, men det är en realitet när regeringen inte ger det stöd som kommunerna behöver i den ekonomiska kris som just nu råder.

Får de kommuner som nu går före inte det stöd de behöver kan det skapas en tvekan hos andra kommuner att följa efter. Staten kan inte utgå ifrån att kommuner med sämre ekonomiska förutsättningar vågar ta de risker som exempelvis Skellefteå tagit. Innan fler har flyttat in och börjat betala skatt, hyror och avgifter är det inte rimligt att kommunerna ska stå ensamma med dessa risker och investeringar. Staten måste därför dela på riskerna med kommunerna. Det skulle också bidra till en större folklig acceptans och framtidstro, där vi nu ser en skepticism sprida sig i takt med att planerna blir verklighet.


Anf. 118 Statsrådet Erik Slottner (KD)

Fru talman! Det är fortfarande lite oklart vad man menar. Ordet stöd kan betyda otroligt mycket. Stöd kan vara moraliskt - jag förstår att det inte är det som avses i den här debatten. Stöd kan också vara att underlätta genom att hjälpa till i tillståndsprocesser, röja undan legala hinder och ta bort riksintressen eller annat som förhindrar bostadsbyggande. Sedan kan det vara direkta ekonomiska subventioner. Det är också en form av stöd. Det är lite otydligt, tycker jag, vad Socialdemokraterna är efter när de säger stöd i det här sammanhanget.

Regeringen stöder den gröna omställningen på olika sätt, bland annat genom en ny energipolitik som ska skapa bättre långsiktiga förutsättningar för fossilfri eltillförsel till industrin. Det är en form av stöd. Vi gör särskilda satsningar på länsstyrelsernas tillståndsprocesser för att snabba på tillståndsgivningarna till de olika industrietableringarna. Vi har gett ett särskilt stöd till fordonsindustrin som går via Business Sweden och är direkt applicerbart på Mariestad. Det är en del av det stöd vi ger.

Sedan har vi, apropå den förra debatten om statsbidragen, ökat statsbidragen till kommunerna och regionerna - inklusive de tillskott som aviserades i vårändringsbudgeten - med 34 miljarder kronor för att kunna upprätthålla välfärdssektorn i kommuner och regioner så gott det går i den lågkonjunktur vi befinner oss i.

Regeringen stöder alltså denna omställning på olika sätt. Jag stänger inte dörren för att det kan komma ytterligare stöd för att klara av den gröna omställningen och den nyindustrialisering som sker på olika håll i vårt land. Men kom inte och säg att regeringen inte stöder någonting, för det gör vi faktiskt!

Därmed tackar jag för debatten och för den här kvällen.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2023/24:629 Stöd till grön omställning

av Ida Ekeroth Clausson (S)

till Statsrådet Erik Slottner (KD)

 

Mariestad är en av de kommuner som står inför de allra största förändringarna till följd av den gröna omställningen, som den tidigare S-regeringen drev på. Volvos batterifabrik kommer att  förändra kommunen i grunden. Den är en fantastisk möjlighet för Mariestad men innebär också stora utmaningar. Det behövs inte bara industrimark utan också vägar, bostäder, förskolor, skolor och framför allt människor! Det här kommer att innebära en stor påfrestning för kommunens ekonomi, inte minst då investeringarna behöver göras flera år innan skatteintäkterna, förhoppningsvis, ökar. Mariestads belåningsgrad är redan hög, och kommunen tål helt enkelt inte hur stora investeringar som helst utan statligt stöd. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Erik Slottner:

 

Kommer statsrådet och regeringen att ge det stöd som Mariestad och andra kommuner med stora industrietableringar behöver för att klara de nödvändiga investeringarna?