Statliga färjor till Gotland

Interpellationsdebatt 27 juni 2017
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 5

Anf. 36 Statsrådet Anna Johansson (S)

Herr talman! Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig vilka överväganden som ligger bakom mitt och regeringens besked att man ska se över statlig drift av Gotlandstrafiken.

Jag vill inledningsvis förtydliga att färjetrafiken är ett grundläggande krav för Gotlands transportförsörjning. För såväl människor som näringsliv är färjetrafiken central. Det är av stor betydelse att färjetrafik till och från Gotland även fortsättningsvis ger god tillgänglighet samt att trafiklösningen både är långsiktig, stabil och miljömässigt hållbar och bidrar till att skapa tillväxt, livskvalitet och välfärd.

Trafikverket har i uppdrag att ansvara för statens avtal om linjesjöfart till Gotland. År 2014, under alliansregeringen, tecknades nuvarande avtal mellan Trafikverket och Destination Gotland AB om Gotlandstrafiken från 2017 till 2027. Inför den upphandlingen hade Trafikverket som mål att skapa en trafik med god kvalitet och som är miljömässigt och ekonomiskt hållbar. Frågan om att staten ska äga tonnaget var redan uppe i samband med den senaste upphandlingen under alliansregeringen. Däremot har det inte varit aktuellt, oavsett vem som äger tonnaget, att staten ska driva trafiken. I nuläget finns inga nya beslut fattade om nästa avtalsperiod, men regeringen är mån om att färjetrafiken även i framtiden ska ha hög kvalitet och vara kostnadseffektiv.

För regeringen är det viktigt att färjetrafiken till och från Gotland är av god kvalitet och har ett tillräckligt stort utbud. Staten ska inte betala mer i subvention än vad som är nödvändigt. Regeringen kommer i god tid inför kommande upphandling att analysera frågan brett och göra en samlad bedömning.


Anf. 37 Jesper Skalberg Karlsson (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Herr talman! Tack till statsrådet för svaret. Färjetrafiken till Gotland är avgörande för hela öns välmående och utveckling. All mat som vi inte producerar själva kommer med färjan. Turistsäsongen, som är kopplad till en av våra största näringar, är helt beroende av färjans kapacitet att transportera stora mängder människor. Lägg därtill att färjan är ett billigare sätt att ta sig till ön för den som veckopendlar än flyget. Det är bara åt det ena hållet. Åt det andra hållet exporterar vi alltifrån ägg och potatissallad till 4G-antenner och trämassa. I den meningen är färjetrafiken verkligen vår landsväg.

Det är bra att man som gotlänning har ett nedsatt pris för att ta sig över till fastlandet. Tillsammans med flyget till både Bromma och Arlanda är färjetrafiken en viktig livlina för Gotland. Med ordinarie turer till både Nynäshamn och Oskarshamn och med försöksverksamhet till Västervik den här sommaren knyts Gotland ihop med övriga Sverige.

När det gäller upphandlingen av färjetrafiken framgent märkte vi i den förra upphandlingen att det är viktigt att den inte präglas eller solkas ned av osäkerhet. För gotlänningar är detta fundamenta: Trafiken ska vara punktlig, snabb och till rimligt pris. Precis som statsrådet nämner i sitt interpellationssvar är rätt fokus hög kvalitet och kostnadseffektivitet.

Det är bra när man får in fler anbud än ett. Får man bara in ett anbud blir det en monopolliknande ställning. Då är det svårt att uppskatta huruvida man betalar rätt pris eller inte. Det är alltid bra att staten gör en egen kalkyl för att undvika att subventionskostnaden skenar i väg.

I den förra upphandlingen fanns det inte bara ett rederi. Det fanns ett rederi i slutet av upphandlingen. Men under ganska lång tid fanns det även ett annat, som föll lite på målsnöret när det hade för dålig uppbackning från sin bank i det land rederiet kom ifrån.

Som jag förstår interpellationssvaret är det egentligen inget som är nytt. Staten ska räkna men inte överta driften av trafiken. Det är samma tonnageresonemang som man har haft även under alliansregeringen, business as usual. Min enda kontrollfråga är om det är korrekt uppfattat.


Anf. 38 Statsrådet Anna Johansson (S)

Herr talman! Om man ska skriva en interpellation kan det ibland underlätta om man läser hela artikeln och inte bara rubriken. Jag har inte föreslagit att man ska bedriva trafiken i statlig regi. Det jag däremot har sagt är att när man står i en situation där man bara får in ett anbud faller själva poängen med att upphandla i konkurrens, det vill säga att det inte finns någon konkurrens. I ett sådant läge tycker jag att det är rimligt att man ser över om staten ska äga tonnaget och kunna handla upp trafiken med lägre trösklar för fler att lägga anbud.

När interpellationen ställdes var det lätt att ställa sig frågan om Moderaterna tycker att det är viktigare att tonnaget ägs i privat regi än att man kan ha en både för skattebetalarna kostnadseffektiv och för gotlänningarna effektiv trafik mellan Gotland och fastlandet. Det var lite svårt att utläsa på vilket annat sätt kritiken skulle kunna tolkas.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det är rätt uppfattat att vi tycker att det är rimligt att vi ser över detta. Inför nästa skede, inför nästa upphandling, ska man ha gjort utredningen i god tid. Om man då kommer fram till att det är mer fördelaktigt både för skattebetalarna och för en god tillgänglighet för Gotland bör man gå vidare med ett sådant förslag, det vill säga att överväga att äga tonnaget i statlig regi. Det hoppas jag att vi kan vara överens om.


Anf. 39 Jesper Skalberg Karlsson (M)

Herr talman! Jag tackar statsrådet för det svaret och klargörandet. Det som rymmer sig bakom interpellationen är inte ett försök att kritisera regeringen. Det är snarare mitt sätt att försöka undvika osäkerhet i den kommande upphandlingen.

Vi hade i den förra upphandlingen tusentals människor som demonstrerade på grund av missförstånd. Då tycker jag att det är viktigt att klargöra detta när det kommer ett utspel tio år innan upphandlingen når vägs ände och att vi inte låter den solkas ned av osäkerhet även denna gång.

I övrigt har jag fått svar på min interpellation. Jag kan överlämna tiden för mina kommande inlägg till övriga talare så att debatten flyter på lite enklare. Jag vill tacka för en bra debatt och ett klargörande och önskar statsrådet en trevlig sommar. Jag antar att det kommer att bli en del pressklipp om tågen och SJ. Däremellan rekommenderar jag hängmattan och en bra bok, kanske den senaste av Fredrik Reinfeldt som kom nu för någon månad sedan.


Anf. 40 Statsrådet Anna Johansson (S)

Herr talman! Det var en intressant interpellationsdebatt. Det kanske hade varit enklare att läsa artikeln. Då hade nog svaret framgått där. Men det är alltid trevligt att stå i riksdagen veckan efter midsommar och tala om Gotlandstrafik. Jag önskar även ledamoten en trevlig sommar med mycket tid i hängmattan. Tågen hoppas vi ska gå som på räls hela sommaren.

Överläggningen var härmed avslutad.

Interpellation 2016/17:569 Statliga färjor till Gotland

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

I en intervju med tidningen Hela Gotland (2 juni 2017) säger det socialdemokratiska statsrådet Anna Johansson att Trafikverket bör utreda att ha statligt ägda färjor till och från Gotland inför nästa upphandling. Detta efter Gotlands Allehandas artikelserie om Gotlandstrafiken, Destination Gotland och moderbolaget Rederi AB Gotland.

Det är korrekt som ministern ger uttryck för, att det bara fanns ett anbud i den senaste upphandlingen av Gotlandstrafiken. Att därifrån gå direkt till slutsatsen att staten bör ta över driften är inte självklart, utan en ideologisk analys. Något som skapar oro för människor vars vardag påverkas stort av att Gotlandstrafiken är snabb, billig och driftsäker.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Vilka överväganden ligger bakom statsrådets och regeringens besked att man ska se över statlig drift av Gotlandstrafiken?