Samarbeten med israeliska lärosäten

Interpellationsdebatt 1 mars 2024

Protokoll från debatten

Anföranden: 8

Anf. 66 Utbildningsminister Mats Persson (L)

Herr ålderspresident! Lorena Delgado Varas har frågat mig om, och i så fall när, jag och regeringen kommer att uppmana svenska lärosäten att avbryta samarbeten med israeliska universitet och högskolor, och hur jag och regeringen säkerställer att svensk forskning och innovation inte används för ockupation och krigsbrott. Hon har också frågat hur jag och regeringen stöttar palestinska studenter och studenter som har koppling till Palestina och säkerställer att studenters, universitetslärares och forskares yttrandefrihet garanteras.

Terrororganisationen Hamas fruktansvärda attack den 7 oktober 2023 har resulterat i ett enormt mänskligt lidande för såväl israeler som palestinier. Regeringens hållning är tydlig: Israel har en självklar rätt att försvara sig mot terrorism. Det är också lika självklart att Israel, precis som alla andra stater, måste försvara sig i enlighet med folkrätten.

Sverige har under lång tid haft ett nära forskningssamarbete med Israel. De statliga universiteten och högskolorna har en hög grad av självbestämmande över sin verksamhet, och det är inte regeringens sak att bestämma vilka internationella samarbetsprojekt inom utbildning och forskning som de bör ingå. Men att verksamheten behöver vara internationell för att högre utbildning och forskning ska nå en så hög kvalitet som möjligt har varit Sveriges inställning under en lång tid. Internationellt samarbete främjar inte bara kunskapen i sig utan också demokratiutvecklingen globalt. Jag ser inte någon anledning till att forsknings- eller utbildningssamarbeten med israeliska lärosäten ska avbrytas. Israel är det land inom OECD som satsar mest på forskning och utveckling, som andel av bnp. Sverige har i stället ett långsiktigt intresse av att fördjupa relationen och samarbetet med Israel.

Vid Rysslands invasion av Ukraina uppmanade den dåvarande regeringen svenska lärosäten att avbryta alla samarbeten med ryska statliga institutioner. Bakgrunden, som vi alla känner till, var att Ryssland hade invaderat ett fredligt demokratiskt land i vårt närområde och att flera av rektorerna för ryska lärosäten uttryckte stöd för invasionen.

Konflikten mellan Israel och terrororganisationen Hamas har gett upphov till en ökad oro bland studenter i Sverige, och det är någonting som jag följer noga. Studenter, lärare och forskare har stor frihet att tycka och tänka fritt. Universitet och högskolor ska samtidigt vara en trygg plats för studenter och personal, oavsett bakgrund. En viktig del av den akademiska friheten är ett öppet samtalsklimat där olika idéer kan brytas mot varandra. Men det ställer samtidigt krav på det akademiska samtalet. Både lärare och studenter, i ömsesidig respekt, har tillsammans med lärosätesledningarna ett ansvar för att värna det samtalet och grundläggande fri- och rättigheter.


Anf. 67 Lorena Delgado Varas (V)

Herr ålderspresident! Det är upprörande att regeringen vidhåller Israels rätt att försvara sig när vi har kommit till en situation där Israel är anklagat för folkmord. Internationella domstolen har tagit sig an fallet, pekat på krigsbrott och menar att det finns anledning att tro att det är folkmord. De har ställt ultimatum som Israel helt enkelt har ignorerat.

Jag förstår att ni är nära Israel, men man kan inte förneka ett folkmord. Och det är det som ni gör med sådana uttalanden.

Att ministern sedan svarar med att internationellt samarbete främjar demokratiutvecklingen globalt låter jättefint. Men när ett land underminerar det demokratiska fundament som högre utbildning bör stå på är det dags att revidera det. Israeliska universitet står långt ifrån detta fundament - inte bara nu, men i synnerhet nu.

Alla universitet samarbetar med den israeliska ockupationsarmén, till och med konstfacksskolor som i dag designar och producerar militärens uniformer. Alla universitet har tagit fram och utvecklar både övervakningssystem och vapen som nu används i folkmordet och i ockupationen. De har också varit aktiva i att ta fram argument och forskning för att upprätthålla och systematisera ockupationen. Detta har man gjort bland annat via EU-finansiering och i samarbeten med universitet och högskolor här i Sverige. De nya teknologierna och nya strukturerna har effektiviserat ockupationen, och nya vapen är testade på den palestinska befolkningen för att sedan bli exportvaror.

Vapenindustrin och militären har direkta samarbeten till exempel med Tel Aviv University, Technion och Hebrew University. De är alla universitet som svenska lärosäten samarbetar med. Det finns, som sagt, inga universitet i Israel som inte har deltagit i ockupationen och i folkmordet. Vissa av dem står till och med på ockuperad mark.

Ett exempel på hur vi bär ett ansvar för ockupationen av Palestina och i slutändan för folkmordet kan beskrivas som följer. Elbit Systems, som har tagit fram och installerat det övervakningssystem som sitter längs murarna runt Västbanken, deltar aktivt i alla de israeliska universitetens studentevenemang. Förutom det har man program för att ta del av studenters och forskares arbeten. Alla program kräver att studenter och forskare skriver på sekretessavtal och helt enkelt utan betalning lämnar ifrån sig de immateriella rättigheterna. Innovationerna används sedan inom de militära och paramilitära industrierna samt inom säkerhetsindustrierna.

Innovationerna används också för att upprätthålla apartheidsystemet, ockupationen och nu för att driva folkmordet. Men det handlar inte bara om tekniska samarbeten; till exempel har ockupationsarméns etiska kod - även om det är svårt att tro att den har någon - utvecklats och underhålls av professorer vid Tel Avivs universitet. Flera av våra lärosäten samarbetar med Tel Avivs universitet, och vår regering tecknar avtal med Elbit Systems.

Ministern pratar om att Israel satsar mest bnp på forskning, och det är inte konstigt. Genom dessa investeringar har man nämligen lyckats skapa en av de största säkerhets- och vapenindustrierna, testad på och använd mot palestinier samt legitimerad via universiteten. Det är en skamlig blodscirkel.


Anf. 68 Utbildningsminister Mats Persson (L)

Herr ålderspresident! Låt oss gå tillbaka till den 7 oktober förra året. Terrororganisationen Hamas utför då det största terrorangreppet och väpnade angreppet mot Israel i överskådlig tid. Den israeliska befolkningen lider, och människor hamnar i kläm. Den samlade västvärlden uttalar sitt fördömande mot terrororganisationen Hamas och dess agerande mot den demokratiska staten Israel.

Detta är upprinnelsen och bakgrunden. Det var denna aktiva handling - att begå terrorhandlingar mot civilbefolkningen i Israel - som blev startskottet för den konflikt vi just nu ser, där det är viktigt att alla parter agerar ansvarsfullt och inom folkrättens ramar. Från regeringens sida har vi stora förhoppningar om att de pågående förhandlingarna om vapenvila, som naturligtvis också bygger på att gisslan friges, ska bära frukt och att vi ska nå en vapenvila och en fredlig lösning. Det är också det som många andra länder framför och lyfter fram i olika internationella sammanhang.

När man lyssnar på ledamoten kan man få intrycket att detta är en konflikt som har startats av demokratin Israel, när det i själva verket handlar om att en terrororganisation den 7 oktober utförde den fasansfulla attack som nu ligger till grund för den konflikt vi ser.

När man lyssnar på Lorena Delgado Varas kan man också få intrycket att Israel inte är en demokrati - att alla människor i Israel har samma uppfattning om hur konflikten ska hanteras eller samma uppfattning om vilket politiskt styre Israel ska ha. Så är inte fallet; det pågår en livlig debatt, eftersom Israel är en demokrati. Till skillnad från många andra länder runt om i världen som startar krig och är i väpnade konflikter är Israel ett demokratiskt land där det finns olika uppfattningar, vilka får frodas. Men bland befolkningen finns det naturligtvis en stark känsla av att vilja försvara sig efter att en terrororganisation utfört ett militärt angrepp där man gick på civilbefolkningen.

Att Sverige i det läget skulle vidta åtgärder som innebär att vi drar oss ur olika typer av samarbeten är uteslutet. Sverige är ett land som vill samarbeta med demokratier. Vi är också tydliga med att alla länder som har rätt att försvara sig har rätt att försvara sig inom folkrättens gränser och behöver göra det på ett ansvarsfullt sätt. Att vi i detta läge skulle avsluta olika typer av samarbeten är dock uteslutet.


Anf. 69 Lorena Delgado Varas (V)

Herr ålderspresident! Man kan tro att ministern inte har följt utvecklingen kring folkmordet i Palestina.

Jag kan börja med att säga att Israel inte är en demokrati. En stat som upprätthåller ett apartheidsystem kan inte vara ett demokratiskt land. Det kan inte heller en stat som ockuperar en annan stat vara.

Jag kan också berätta för ministern att israeler, inklusive personer som har frisläppts, håller demonstrationer mot regeringen dagligen. Man tycker nämligen att frågan har hanterats helt oproportionerligt.

Jag tycker ändå att det är intressant hur ministern reflekterar kring skillnaderna i stöd gentemot studenter som drabbats av kriget i Ukraina jämfört med studenter som drabbats av folkmordet i Palestina. Mellan Ryssland och Ukraina pågår de facto ett krig där två arméer möter varandra, och vi stöttar Ukrainas rätt att försvara sig. Men när det gäller folkmordet i Palestina är det inte arméer som möter varandra, utan det är en hänsynslös armé som begår folkmord på civila, obeväpnade palestinier på ett urskillningslöst sätt, med bombmattor, tankrar, vit fosfor och skarpskyttar. Detta maktförhållande borde göra det än mer angeläget för den svenska regeringen att agera.

Ministern har rätt i att studenter, lärare och forskare har stor frihet att tycka och tänka fritt. Våra lärosäten ska stå på demokratiska fundament. Men sedan kom folkmordet på palestinierna, och då visade det sig att fundamentet inte var särskilt stabilt. Då började man göra skillnad. Elever som blir tillsagda att inte använda kufiyan, elever som inte får använda den palestinska flaggan, lärare som hotas med att inte få förlängt eller med att få kurser inställda och elever som fotograferas av vakter beordrade av ledningen - exemplen från Sveriges lärosäten är många. Det är många lärare och studenter som har hört av sig till mig för att berätta vad som händer.

Det är stor skillnad om man vill diskutera till exempel Ukraina jämfört med folkmordet i Gaza. Det började med att elever, lärare och forskare undrade när uttalandet om folkmordet i Gaza skulle komma från lärosätena. Det blev dock blankt nej, trots att man varit så snabb med att uttrycka sorg och oro över Ukraina - något som alla var stolta över. Man är inte heller villig att se de palestinska studenterna och de som har nära och kära i Palestina och hur de mår. Det är man däremot villig att göra gällande de ukrainska studenterna - vilket är helt rätt. Det är så det ska vara, men det ska ju vara konsekvent för alla.

Universitet och högskolor har alltid, i alla länder, varit den demokratiska högborg där elever diskuterar och tar fram teorier för att utveckla samhället framåt och där man bidrar positivt till vår framtid. Därför är det oftast de som står i centrum under diktaturer. Det är där man bygger motstånd mot diktaturerna, ifrågasätter, bygger demokratirörelser och söker tillflykt. Det såg vi i Chile under diktaturen, liksom i Iran. Vi har också sett det vid universiteten i Sydafrika när de kämpade mot apartheid. Men vid israeliska universitet ser vi däremot hur man applicerar apartheidsystemet mot palestinska studenter och att många lärare är aktiva i bosättarrörelsen och aktivt jobbar med att kringgå anklagelser om till exempel krigsbrott.

Detta främjar inte den demokratiska utvecklingen. Det leder i stället till att vi indirekt stöttar ett apartheidsystem, en ockupationsstat och ett folkmord.


Anf. 70 Utbildningsminister Mats Persson (L)

Herr ålderspresident! Jag är i chock. Det är ett häpnadsväckande uttalande. Israel är ingen demokrati, säger Lorena Delgado Varas. Det är ett häpnadsväckande uttalande. Och ledamoten säger detta för att i nästa andetag medge att alla i Israel inte tycker likadant, att det pågår en frodig debatt i Israel och att man får hålla demonstrationer mot den israeliska regeringen i Israel. Precis - Israel är en demokrati där man får tycka olika. Det är häpnadsväckande att i Sveriges riksdag stå och säga att Israel inte är en demokrati.

Jag måste ställa frågan: Anser ledamoten att Hamas är en terrororganisation?

Herr ålderspresident! Jag är mycket imponerad av hur svenska lärosäten har hanterat den uppkomna situationen. De har på ett väldigt tydligt sätt sagt att det inte är deras uppgift att ta utrikespolitisk ställning när det gäller konflikten mellan Israel och Palestina. Detta är någonting annat än när Ryssland invaderade Ukraina, som är en demokratisk stat, och utmanade hela världsordningen och den fredliga och demokratiska ordning som vi har byggt hela västvärlden på. Det är någonting helt annat än en konflikt som ju har sin grund i att en terrororganisation - i det här fallet Hamas - den 7 oktober attackerade civila i Israel. Israel har därmed rätt att försvara sig - självklart inom folkrättens gränser.

Båda parter behöver i detta läge agera för att uppnå vapenvila. Detta är den svenska regeringens uppfattning och den amerikanska regeringens uppfattning. Det finns många i västvärlden som nu tycker att båda parter behöver agera ansvarsfullt. Men Israel är inte Ryssland. Israel är en demokrati som den 7 oktober utsattes för ett terrorangrepp.

Herr ålderspresident! Jag skulle i denna debatt också vilja rikta mig till den judiska befolkningen och understryka att den svenska regeringen i skarp kontrast till Lorena Delgado Varas står upp för att Israel är en demokrati och tar frågor om antisemitism på allra största allvar. Jag har full förståelse för att människor med judisk bakgrund följer denna debatt med fasa och förskräckelse och är i chock. Jag är mycket förvånad över detta inlägg.


Anf. 71 Lorena Delgado Varas (V)

Herr ålderspresident! Jag börjar med att vända mig till den judiska befolkningen.

Man fortsätter att likställa den israeliska staten med den judiska befolkningen, och det är ett av de största problemen när man diskuterar den här frågan. Det är skillnad på den israeliska staten och den judiska befolkningen, och det hoppas jag att ministern har koll på.

Jag kan inte känna att Mats Persson och jag kommer att landa närmare varandra, men det är nog inte konstigt. Vi lever i dag med en högerextrem regering som inte är villig att syna Israels brott. Israel har i nuläget också den mest högerextrema regeringen. De tidigare regeringarna har inte heller gjort något för att stoppa ockupationen, men jag antar att den lirar väl med den här svenska regeringen.

Det har nu gått 147 dagar, och närmare 40 000 har blivit mördade. Jag tror att siffran när det gäller barn är runt 14 000. Inte på något sätt nämnde ministern alla de oskyldiga civila som har mördats.

Runt om i världen - även här i Sverige - protesterar människor mot folkmordet på gator och torg och universitet. I dag har nästan hela Gazas befolkning tryckts in i Rafah, där bombningarna fortsätter. Nu svälter Gazaborna. Många har dött av svält, och denna siffra förväntas öka exponentiellt. Eftersom den israeliska armén är så demokratisk massakrerade man över 140 palestinier i går när de hämtade mjöl från de få hjälplastbilar som nått fram. Man väntade alltså in att svältande människor skulle nå fram till hjälpen för att ge mat till sina barn och äldre och mördade dem.

Jag vill skicka en hälsning till alla elever som drabbats av förföljelse på universitet och högskolor. Jag vill också skicka en hälsning till rektorerna runt om i landet: Stå inte där och titta på när ett folkmord begås!


Anf. 72 Utbildningsminister Mats Persson (L)

Herr ålderspresident! Jag vill inleda med att säga att det är klart att den konflikt vi just nu ser i Israel och Palestina berör oss alla. Båda parter i denna konflikt behöver agera ansvarsfullt och göra sitt yttersta för att en vapenvila ska nås.

Jag tror att vi är många som i detta läge känner empati med de civila på båda sidor av gränsen som blir oskyldiga offer i denna konflikt. Både israeler och palestinier får ta konsekvenserna av den konflikt som just nu råder. Man måste dock komma tillbaka till att detta har sin grund i terrororganisationen Hamas massaker den 7 oktober.

Jag noterar att ledamoten valde att inte svara på min öppna fråga om hon menar att organisationen Hamas är en terrororganisation, vilket EU har stämplat organisationen som. Detta gör mig väldigt bekymrad. Jag tror inte att man ska underskatta signalvärdet av att vi får en diskussion i Sverige som på ett entydigt sätt pekar ut Israel som ondskan när detta är en konflikt där många oskyldiga faller offer.

Den svenska vänstern - i bred mening - har sedan den 7 oktober avslöjat sig. Man kan inte stå på rätt sida av historien. Vi vet att det finns stora problem med antisemitism i den svenska vänstern i bred mening, och dessa har visat sig väldigt tydligt sedan den 7 oktober.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.


Anf. 73 Ålderspresident Anders Ygeman

Jag vill påminna om att kammarens överläggningar inte får störas av åhörare på läktaren. Jag får be vakterna att snarast avlägsna de personer som stör ordningen.

Interpellation 2023/24:445 Samarbeten med israeliska lärosäten

av Lorena Delgado Varas (V)

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

De senaste månaderna har bomberna inte slutat falla över Gaza i Palestina.

Antalet civila som mördats räknas till minst 30 000 och över 12 000 av dem är barn. Hela bostadsområden har bombats, sjukhus, skolor och kyrkor likaså. Samtidigt har Israel blockerat inflödet av vatten, mat och elektricitet. Strax före jul fick vi rapporter om att de första barnen dött av hunger i Gaza. 

Miljontals Gazabor har fördrivits från sina hem och beordrats av israeliska militären att flytta till olika säkra zoner, som sedan bombats. Viktigt också att synliggöra är att det även skett en totalförstörelse av den palestinska akademin. Israel har systematiskt bombat alla universitet, skolor och arkiv i Gaza. Många universitetsanställda och studenter har mördats. Detta innebär en irreversibel skada i palestinsk forskning och utbildning.

Även Västbanken har drabbats av det eskalerade våldet mot det palestinska folket, och många har mördats av israeliska soldater och israeliska bosättare som beväpnats av israeliska staten.

Nu har den internationella domstolen ICJ konstaterat att det som sker i Palestina är i delar brott mot folkmordskonventionen och att det därmed finns risk för att det begås folkmord. I det avseendet har Sverige ett ansvar att agera för att förhindra detta.

Regeringen har gång på gång hänvisat till Israels rätt att försvara sig och att det sker proportionerligt efter attacken den 7 oktober då bland annat civila israeler mördades brutalt av Hamas. Men det vi sett är en oproportionerlig respons från Israel mot civila palestinier. Det vi ser är att Israel brutit mot internationell lag, i synnerhet de senaste månaderna. Och de har inga intentioner att sluta, utan bombningarna fortsätter än i dag trots att den internationella domstolen ICJ krävt att Israel svarar på provisoriska åtgärder för att förhindra folkmord.

Sverige kan agera på olika sätt för att trycka på Israel och på så sätt förhindra folkmord. Inför aggressionen mot Ukraina valde dåvarande utbildningsministern att uttala sig: ”Regeringen uppmanar till att kontakter och samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och i Belarus omedelbart upphör och att inga nya kontakter eller åtaganden initieras.” Med tanke på att Israel tydligt brutit mot internationell lag och att Sverige ändå röstade för eldupphör i FN vore det på sin plats med ett liknande uttalande angående samarbeten med Israel, i synnerhet eftersom flera av de israeliska universiteten är delaktiga i ockupationen av Palestina och många aktivt deltar i att stötta de pågående krigsbrotten. Ariel University och Hebrew University är till exempel båda byggda på ockuperad mark. Flera universitet deltar aktivt i att stötta ockupationen och har nära band till bosättarna – för att inte tala om alla universitet som aktivt jobbar med att utveckla israelisk vapenindustri och hur dessa vapen sedan används mot det palestinska folket.

På våra universitet och högskolor har vi palestinska studenter, universitetslärare och forskare. Vi har även studenter, universitetslärare och forskare som har nära kopplingar till Palestina. För dem har det varit flera månader där de fått följa bombningarna och konsekvenserna av dessa i sociala medier och kanske till och med fått besked om att släktingar och nära och kära mördats eller skadats. Att kunna hantera studier när ens land eller nära utsätts för krigsbrott är oerhört tärande. Dessa studenter, universitetslärare och forskare har nu fått göra det under 120 dagar. På universiteten och högskolorna har också studenter, universitetslärare och forskare bildat grupper till stöd för Palestina. Dessa vittnar tyvärr om att de har blivit tystade, särbehandlade och motarbetade. Det handlar om allt från att förbjuda den palestinska flaggan till att kalla på polisen när de har föreläsningar. Det är en inskränkning mot studenters, universitetslärares och forskares rätt att yttra sig och att lära sig.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till utbildningsminister Mats Persson:

 

  1. Kommer ministern och regeringen att uppmana svenska lärosäten att avbryta samarbeten med israeliska universitet och högskolor, och i så fall när?
  2. Hur säkerställer ministern och regeringen att vår forskning och innovation inte används för ockupation och krigsbrott?
  3. Hur stöttar ministern och regeringen de palestinska studenterna eller de studenter som har koppling till Palestina?
  4. Hur säkerställer ministern och regeringen att studenters, universitetslärares och forskares yttrandefrihet garanteras?