Regeringens finanspolitik och Dalarna

Interpellationsdebatt 20 december 2013

den 27 november

Interpellation

2013/14:174 Regeringens finanspolitik och Dalarna

av Roza Güclü Hedin (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Nästan 10 000 personer i Dalarna är arbetslösa. Samtidigt ropar näringslivet efter kompetens. Vart femte rekryteringsförsök misslyckas. Rekryteringsgapet är stort och blir allt större. Detta får stora samhällsekonomiska konsekvenser och hämmar tillväxten.

I detta läge väljer regeringen med Anders Borg i spetsen att prioritera bort investeringar i det som gör människor mer anställbara – utbildning. Regeringen lägger i sin sista budget endast 0,8 miljarder på skolan och väljer i stället att satsa 20 gånger så mycket på skattesänkningar. Dalarna drabbas dubbelt genom minskade anslag till Högskolan Dalarna vilket över två års tid lett till 1 046 färre utbildningsplatser. Det är helt fel prioritering. Att i denna situation genomföra ett femte jobbskatteavdrag är direkt oansvarigt.

Bakom siffrorna återfinns människor, människor med vilja att jobba och med erfarenheter som arbetsmarknaden är i behov av och som kanske bara behöver en kort arbetsmarknadsutbildning eller praktikplats för att kunna ta det sista steget och bli anställda.

I stället hamnar allt fler i ett utanförskap. Antalet människor som står utanför våra trygghetssystem däribland a-kassan är på rekordlåga nivåer. Detta är alarmerande. Människor tvingas då, som sista utväg, att söka ekonomiskt bistånd för att få mat på bordet och tak över huvudet. Statistiken talar sitt tydliga språk, utbetalningarna har ökat med 31 procent sedan 2007, från 8,1 miljard till 10,6 2012.

Finansministern väljer även bort nödvändiga investeringar inom infrastrukturen. Dalarna är Sveriges fjärde största exportlän. Här finns bland annat stora företag inom stål- och pappersindustrin för vilka goda person- och godstransporter är en viktig förutsättning för en fortsatt utveckling i länet. Därför måste satsningar på väg och järnväg, så som exempelvis en vidareutveckling av E18 och uppgradering av Dalabanan, göras. Till det ska läggas att underhåll av tåg och räls är kraftigt eftersatt. Givet de förseningar som uppstår har det dåliga underhållet en direkt hämmande effekt för länets utvecklingsmöjligheter då det drabbar arbetspendlare och företagen.

Mot bakgrund av de omfattande behov av investeringar som finns inom utbildning, skola och infrastruktur har jag följande fråga:

Varför prioriterar finansministern ytterligare skattesänkningar och väljer att låna till ett femte jobbskatteavdrag?