prostitution som näringsverksamhet

Interpellationsdebatt 26 maj 2003

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 151 Bosse Ringholm (S)

Herr talman! Maria Larsson har frågat om jag ämnar vidta några åtgärder med anledning av att det är möjligt för en skattemyndighet att lämna F- skattsedel för en verksamhet som är olaglig. Interpellationen har ställts mot bakgrund av att en kvinna i Halland har fått F-skattsedel för att betala sin preliminära skatt när hon uppgav att den näringsverk- samhet hon avsåg att ägna sig åt var prostitution. Låt mig först göra klart att en F-skattsedel natur- ligtvis inte ska lämnas för brottslig verksamhet. In- komster från brott ska förverkas, inte beskattas. När det gäller prostitution har vi i Sverige valt att kriminalisera köparen av sexuella tjänster men inte den prostituerade. På detta sätt har vi, utan att ytterli- gare skuldbelägga de ofta mycket utsatta personer som ägnar sig åt prostitution, tydligt markerat vårt avståndstagande från det utnyttjande av någon annans svagare ställning som köp av sexuella tjänster inne- bär. Att vi valt denna lösning medför att den prostitu- erade får behålla sina inkomster från prostitutionen. Skattelagstiftningen innebär i princip att inkomster som inte förverkas och som inte heller är skattebefri- ade ska beskattas. Jag vill dock erinra om det arbete som pågår inom Justitiedepartementet med att se över reglerna om sexualbrott. I betänkandet Sexualbrotten (SOU 2001:14) har 1998 års sexualbrottskommitté bland annat föreslagit att lagen om förbud mot köp av sexu- ella tjänster ska arbetas in i 6 kap. brottsbalken. Detta förslag aktualiserar bland annat frågan om brottsbal- kens generella regler om förverkande bör gälla även för pengar som har överlämnats vid köp av sexuella tjänster.

Anf. 152 Maria Larsson (Kd)

Herr talman! Det var en gång en sjuksköterska i Östergötland som ansökte om en F-skattsedel för att starta egen verksamhet. Verksamheten är laglig. Men det finns kanske politiska motståndare till en sådan verksamhet. Hon fick i alla fall nej av skattemyndig- heten med hänvisning till att verksamheten inte kunde betraktas som "tillräckligt självständig". Fallet pröva- des i länsrätten som fastställde skattemyndighetens beslut. Det var en gång en prostituerad kvinna i Falken- berg som ansökte om F-skattsedel för att starta egen verksamhet. Verksamheten är olaglig. Men kvinnans verksamhet klassades som övrig serviceverksamhet, och hon fick F-skattsedel. Så ser det ut i konungariket Sverige. Detta är en saga som är sann. Finansministern anser i sitt svar att F-skattsedel inte ska ges för brottslig verksamhet. Nej, vad bra. Har man då gjort fel på skattemyndigheten i Varberg? Man kollade i och för sig med rättsenheten i Växjö, och där ansåg de att verksamheten inte är olaglig. Detsamma sade Riksskatteverket som hänvisade till ett fall i Regeringsrätten 1982 som slår fast att pro- stituerade kan beskattas. När nu kvinnan har fått sin F-skattsedel i sin hand förväntas hon kunna ta uppdrag från flera uppdrags- givare, använda egen utrustning, bedriva verksamhet med vinst och dra av sina kostnader för intäkters förvärvande. Herr talman! Visst blir det lite underligt när köpa- rens svarta pengar som betalas som ersättning för olaglig verksamhet plötsligt blir vita när de går till säljarens hand för samma olagliga verksamhet. Sälja- ren levererar en verksamhet som ur skattesynpunkt betraktas som vit, trots att det handlar om samma verksamhet som betraktas som svart från köparens horisont. Svart och vitt blir grått när man blandar dem. Visst känns det här som en verklig gråzon. Detta, finansministern, behöver vi klara ut och skapa ett lagrum för. Här behövs lagstiftning. Jag tyckte inte det i förra ärendet vi debatterade. Men nu är jag inne på att här behövs radikala grepp, och det ganska snabbt. Ska själva tjänsten vara svart eller vit? Vi måste ju bestämma oss. Är det rimligt att man kan tjäna pengar och beskattas för en verksamhet som är olaglig, få pensionspoäng för den, och så vidare? För mig är det dubbelmoral så att det stänker om det. Bosse Ringholm svarar inte på min egentliga frå- ga i sitt interpellationssvar. Han duckar lite grann där. Vad tänker finansministern göra? Tänker han fort- sätta att dra in skattepengar från prostitutionsverk- samhet eller se till att något händer? Det är möjligt att detta kan rymmas inom brottsbalken. Är det på den vägen finansministern tänker arbeta vidare med för- slaget? Nu kräver jag att det måste hända saker snabbt.

Anf. 153 Bosse Ringholm (S)

Herr talman! Skattemyndigheterna har följt den lagstiftning som vi har och har naturligtvis beslutat om F-skattsedel enligt våra nu gällande regler. Vad som är dilemmat och komplikationen i den här dis- kussionen handlar ju mer om hur vi ser på prostitu- tionen lagstiftningsmässigt. I mitt svar betonar jag att inom ramen för bered- ningen av Sexualbrottskommitténs betänkande kan det förutses att frågan om hur samhället ska förhålla sig till intäkter från prostitution kommer att bli före- mål för övervägande. Kommitténs förslag att lagen om förbud mot sexuella tjänster ska inarbetas i brottsbalken aktualiserar ju bland annat frågan om huruvida brottsbalkens generella regler om förver- kande också bör gälla för pengar som har överlämnats vid köp av sexuella tjänster. Det finns alltså skäl att i samband med frågans fortsatta beredning hantera också det här dilemmat.

Anf. 154 Maria Larsson (Kd)

Herr talman! Vi har ju varit överens i den här kammaren om att kriminalisera köp av sexuella tjänster. Men i dagsläget är det så att om pengarna ska kunna betraktas som olagliga måste varje sexkö- pare tas på bar gärning i varje enskilt fall, åtminstone enligt Riksskatteverkets spetsenhet. Det är naturligt- vis helt orimligt. Dock tycker jag att jag får lite otydliga signaler från regeringen i stort. Nu anför Bosse Ringholm en sak. Margareta Winberg har tidigare sagt att hon inte är nöjd med sakernas tillstånd, att hon vill titta på det. Men hon hänvisar till skattelagstiftningen. Det är där en förändring måste ske. Är det brottsbalken eller är det skattelagstiftningen? Kanske är det bra att ni inom regeringen talar med varandra om den här saken och kommer fram till vilken väg ni måste gå för att snabbt arbeta fram ett förslag för att täppa till det hålrum som finns. Kanske är det också intressant att lyssna in vad Socialdemokratiska kvinnoförbundet har att säga, Nalin Pekgul. Kvinnoförbundet hörde till de drivande bakom att kriminalisera detta med de sexuella tjäns- terna, och de har säkert synpunkter på vilken väg som är lämpligast att gå. Jag tycker att det är olyckligt när regeringen går ut med lite olika signaler om hur man vill lösa det här. Det är positivt att man vill hitta en lösning, men jag känner mig inte tillfredsställd när det spretar åt olika håll. Jag tror att det är oerhört viktigt att man enas om en riktlinje. Naturligtvis hjälper vi gärna till med förslag från riksdagens sida. Det kommer vi att göra. Men jag förväntar mig också mycket när det nu har uppenbarats att regeringen har handlingskraft att faktiskt åstadkomma en förändring på det här områ- det, där finansministern och jag tycks vara överens om att det behövs en förändring. Min fråga är: Hur ser denna förändring ut? Och har regeringen samfällt talat om det här eftersom budskapen från olika re- geringsmedlemmar ser så olika ut?

Anf. 155 Bosse Ringholm (S)

Herr talman! Nej, Maria Larsson, regeringen har inte givit olika besked. Regeringen har den mycket bestämda uppfattningen att det inte är skattelagstift- ningen, F-skattelagstiftningen, som är problemet i sammanhanget. Det är precis så som Maria Larsson säger själv, att vi är överens i den grundläggande frågan. Det här handlar om hur vi kan hantera frågan i anslutning till Sexualbrottskommitténs betänkande. Den beredningen av ärendet pågår. Jag tror att det är där vi också ska eftersträva en sådan lösning. Om vi är överens i grundfrågan tror jag säkert också att vi kan finna en väg ut ur detta dilemma.

Anf. 156 Maria Larsson (Kd)

Herr talman! Den kvinna som har fått sin F- skattsedel har nu fått en massa jobbiga följdfrågor: Nu vill de att jag förklarar hur jag ska arbeta, och då blir det komplicerat, säger hon. Om jag drar av hy- reskostnaderna blir värden automatiskt kopplare. Om jag ska dra in inkomsterna måste kunderna få komma utan att störas av polisen. Kan jag hyra lokal av kommunen? Kan jag ha skylt på dörren? Alla dessa frågor visar tydligt att det är lite bråttom att komma till rätta med den problematik som nu har uppenba- rats. Det är vällovligt om det är Sexualbrottskommittén som ska arbeta med det här. Då hoppas jag att Bosse Ringholm i sitt sista inlägg nu kan ge mig ett besked om när det kommer ett förslag på det här området. Är det kanske så att det till och med behövs ett tilläggs- direktiv för att det här ska gå med lite hastighet och inte sniglas med alltför mycket? En målsättning när det gäller ett lagstiftningsförslag som kan föreläggas kammaren tycker jag vore en värdig avslutning på en debatt där vi i sak uppenbarligen är överens men där det handlar om att regeringen nu måste skynda på för att komma till rätta med någonting som har blivit en uppenbar dubbelmoral där regeringen nästintill fun- gerar som hallick eller något.

Anf. 157 Bosse Ringholm (S)

Herr talman! Eftersom vi tycks vara överens i själva grundfrågan tycker jag inte att Maria Larsson ska låta undslippa sig den typ av okvädningsbegrepp som hon vill klistra på regeringen i sitt slutanförande. Jag tycker att det var ganska lågt, faktiskt. Maria Larsson vet ju att regeringen arbetar med stor skynd- samhet i den här frågan. Jag tror att det är bättre att Maria Larsson håller sig till sakskälen i fortsättning- en. Det skulle underlätta frågans hantering.

den 12 maj

Interpellation 2002/03:380

av Maria Larsson (kd) till finansminister Bosse Ringholm om prostitution som näringsverksamhet

En kvinna i Halland har fått F-skattsedel för att bedriva näringsverksamhet i form av prostitution, detta trots att det enligt lagen är ett brott att köpa tjänster av en prostituerad.

Med anledning av det ovan anförda vill jag ställa följande fråga:

Avser ministern att vidta några åtgärder med anledning av att det är möjligt för skattemyndighet att lämna F-skattsedel för verksamhet som är olaglig?