Översyn av regelverket för a-kassan

Interpellationsdebatt 15 maj 2006
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 4

Anf. 14 Hans Karlsson (S)

Fru talman! Mikael Damberg har frågat mig om min inställning i fråga om arbetslöshetskassans bedömning av huruvida viss ersättning ska betraktas som avgångsvederlag och om jag avser att ta initiativ till att förtydliga regelverket i arbetslöshetsförsäkringen för att undvika att liknande situationer som den i interpellationen beskrivna situationen uppstår igen. Frågorna är ställda mot bakgrund av att telekomföretaget Ericsson i samband med sin nedläggning av verksamheten i Nynäshamn lämnat viss ersättning till medarbetare. Av Mikael Dambergs beskrivning framgår att den produktionsersättning företaget och IF Metallklubben kommit överens om för att säkra leveranser till kunder samtidigt som företaget avvecklade verksamheten, av arbetslöshetskassan betraktas som avgångsvederlag. Det medför att sökanden inte får arbetslöshetsersättning för tid som anses täckt av avgångsvederlaget. Jag har fått information om att arbetslöshetskassans beslut ännu inte är slutligt avgjorda. Det ankommer nu på kassan, och domstolarna i den mån ärendena går vidare, att avgöra om den ersättning som lämnats ska ses som avgångsvederlag eller ej. Sedan många år finns en lagregel som innebär att om den sökande fått avgångsvederlag ska beloppet omräknas till tid och sökanden anses kompenserad av sin förre arbetsgivare för den tiden och därför inte berättigad till arbetslöshetsersättning. Tanken bakom det är att sökanden av staten genom arbetslöshetsförsäkringen ska kompenseras för inkomstbortfall och om han eller hon inte har ett inkomstbortfall utan får ersättning av arbetsgivaren så ska det allmänna inte behöva träda in förrän senare. Eftersom ärendena inte är slutligt avgjorda vill jag inte uttala mig vidare i frågan.

Anf. 15 Mikael Damberg (S)

Fru talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret. Jag har förståelse för att Hans Karlsson och regeringen i det här läget inte kan kommentera ett enskilt ärende. Frågan är dock av principiell betydelse och den kommer att få stor betydelse framöver. Det är viktigt att interpellationen väcks nu och att regeringen följer frågan med stort intresse framöver. Jag lämnade in den här interpellationen samma dag som jag var på besök i Nynäshamn. Jag träffade den lokala IF Metallklubben och jag träffade företrädare för Nynäshamns kommun, bland annat kommunalrådet Ilija Batljan. Framför allt samtalade jag med enskilda människor som hade drabbats av a-kassans beslut. De här människorna har drabbats dubbelt; först av beslutet att Ericsson valde att lägga ned fabriken och flytta delar av verksamheten där inte alla kunde få fortsatt jobb. De blev arbetslösa. De arbetslösa blev nu drabbade en andra gång av a-kassans tolkning av den ersättning de fick, nämligen att det skulle vara ett avgångsvederlag. Det är en mycket märklig tolkning utifrån min utgångspunkt. Produktionsersättningen gavs till alla medarbetare. Man fattade beslut om ersättningen långt innan någon hade fått gå från Ericsson. Den betalades ut som ett direkt samband med den produktion som fullföljdes vid fabriken för att säkra leveranserna och kvaliteten i verksamheten. Jag träffade dessa enskilda människor - jag tror att det är viktigt att veta om det när vi diskuterar dessa frågor - som tvingats sälja bilen, som har fått betalningsanmärkningar och som har tvingats låna av familj och vänner för att klara uppehället därför att de under en tid faktiskt inte får rätt till sin a-kassa som de har betalat in till. Jag tror att det är viktigt för oss som politiker att se vad som händer i systemen när sådana tolkningar görs. Mitt engagemang handlar inte bara om dessa enskilda före detta Ericssonanställda, utan det handlar också om vilken typ av princip som vi lägger fast i Sverige framöver om dessa tolkningar skulle bli gällande. Jag tror att om detta skulle få råda framöver skulle företagen ta mindre ansvar för sina anställda när de lägger ned verksamhet, flyttar om och omstrukturerar, och vi skulle få en fackföreningsrörelse som var mindre benägen att hjälpa till under dessa omställningsperioder och som i stället bara skulle försvara den verksamhet som finns. Jag tror att det skulle missgynna Sveriges utveckling och tillväxt också. Jag tackar därför för svaret men hoppas att Hans Karlsson, om han inte kan lova en översyn av regelverket, ändå lovar att han kommer att följa frågan och om tolkningarna blir fel återkommer till riksdagen med tydligare besked i denna fråga.

Anf. 16 Hans Karlsson (S)

Fru talman! Jag kan försäkra Mikael Damberg att jag följer denna fråga. Detta är en diskussion som har uppstått både i Nynäshamn och i Kalmar i samband med Bombardiers neddragning. Jag råkar ju bo i länet, så jag följer också medierna hela tiden och har tagit del av den rapportering som har varit om detta. Jag kommer att följa detta mycket noga.

Anf. 17 Mikael Damberg (S)

Fru talman! Det är ett glädjande besked, och jag tror att det känns tryggt. Det är en lite märklig situation som vi har hamnat i där IF Metall driver process mot sin egen a-kassas beslut i en fråga. Här finns det alltså en stor enighet både från industrin och från företagen, men också från den fackliga sidan, om att denna tolkning, om den blir gällande, kan bli farlig för de enskilda medlemmarna som drabbas av arbetslöshet men också för företagens utveckling och omställning framöver. Jag är tacksam för beskedet att ministern tänker följa frågan, och jag räknar med att jag återkommer i frågan om man inte ändrar denna tokiga tolkning. Tack för svaret.

den 2 maj

Interpellation 2005/06:376 av Mikael Damberg (s) till statsrådet Hans Karlsson (s)

Översyn av regelverket för a-kassan

I början av år 2005 fick alla som bor i Nynäshamn chockbeskedet att Ericsson beslutat sig för att lägga ned sin fabrik i kommunen. Tillsammans med försvarsbantningarna innebar detta att vart femte jobb på kort tid försvann från Nynäshamn.

Ett år har gått och nu riskerar tidigare Ericssonanställda dessutom att mista delar av sin a-kassa. Industrifacket Metalls a-kassa har beslutat att cirka tio personer, som tidigare varit anställda på Ericsson, inte ska få a-kasseersättning under en viss tid. Fler än 100 tidigare Ericsonanställda riskerar i och med detta att få samma negativa besked.

Bakgrunden är att a-kassan har gjort en tolkning som innebär att den produktionsersättning företaget och IF Metallklubben kom överens om för att säkra leveranser till kunder samtidigt som företaget avvecklade verksamheten i Nynäshamn klassas som ett avgångsvederlag. Denna tolkning får stora konsekvenser för de arbetslösa eftersom gällande regelverk slår fast att en person som under en tid uppbär avgångsvederlag inte är berättigad till arbetslöshetsersättning.

Jag har väldigt svårt att förstå hur denna produktionsersättning bonus kan klassas som ett avgångsvederlag. Produktionsersättningen betalades ut under tiden personerna jobbade kvar i företaget och med det uttalade syftet att hålla produktionen i gång och klara både kvalitetskrav och avtalade leveranser.

Konsekvensen av a-kassans beslut, om beslutet inte ändras, blir att de före detta Ericsonanställda som fick fortsatt anställning nu både har ett arbete och en fortsatt rätt att behålla pengarna, medan de anställda som blev arbetslösa ska straffas ytterligare genom att deras ersättning från a-kassan också ska minskas.

Mot bakgrund av de oklarheter som uppenbarligen råder kring a-kassereglerna vill jag fråga ansvarigt statsråd om följande:

1.   Vad är statsrådets inställning i denna fråga?

2.   Avser statsrådet att ta initiativ för ett förtydligande av regelverket för att undvika att liknande situationer uppstår i framtiden?