Lika ekonomiska bidrag till friskolor och kommunala skolor

Interpellationsdebatt 26 maj 2009
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 1

Anf. 40 Jan Björklund (Fp)

Fru talman! Mikael Damberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att se till att kommunala och fristående skolor behandlas ekonomiskt lika när kommuner genomför besparingar inom skolbudgeten. Enligt dagens regler ska kommunernas bidrag till fristående skolor bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna skolorna av motsvarande slag. Skollagen saknar dock en närmare reglering av hur bidragen ska beräknas eller vilka kostnader bidragen ska täcka, vilket gett upphov till motsättningar och konflikter mellan kommuner och fristående skolor. Regeringen har därför i propositionen Offentliga bidrag på lika villkor, prop. 2008/09:171, lämnat förslag till förtydliganden av skollagens bestämmelser om bidrag till fristående skolor. För att säkerställa att fristående skolor får ersättning efter samma grunder som de kommunala skolorna anförs i propositionen att kommunens budget för verksamheten det kommande året bör ligga till grund för bestämningen av bidragen. Det innebär att om en kommun väljer att göra besparingar i sin skolverksamhet inför ett kommande år kommer bidragen till de fristående skolorna att minskas i samma mån. På detta sätt behandlas kommunala skolor och fristående skolor lika. Denna likabehandlingsprincip bör också gälla när kommunen under löpande budgetår skjuter till ytterligare medel till den egna verksamheten, så att även fristående skolor får ett motsvarande tillskott. När det gäller eventuella nedskärningar i den kommunala verksamheten under löpande budgetår är situationen emellertid en annan. Det skulle i sådana fall stå i strid med den grundläggande förvaltningsrättsliga principen att utan lagstöd i efterhand ändra ett gynnande förvaltningsbeslut av den typ som bidrag till fristående skolor är. Regeringen kan inte ha en annan uppfattning än att denna rättssäkerhet även måste gälla fristående skolor. Tredje vice talmannen konstaterade att interpellanten inte var närvarande i kammaren och förklarade överläggningen avslutad.

den 14 maj

Interpellation

2008/09:556 Lika ekonomiska bidrag till friskolor och kommunala skolor

av Mikael Damberg (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Regeringens proposition 2008/09:171 har titeln Offentliga bidrag på lika villkor. Det är en närmast parodisk titel med tanke på propositionens innehåll.

Sverige har förmodligen världens generösaste bidragssystem när det gäller fristående skolor. Ska ersättningen till de fristående skolorna behålla sin legitimitet hos skattebetalarna borde varje regering inse att det är viktigt att kommunala och fristående skolor behandlas lika. Utbildningsministern har också under press medgett att det är ett rimligt synsätt.

Det är nu kärva tider för kommunerna, vilket inte underlättas av att regeringen beslutat att 2009 inte stötta kommunerna med en krona ytterligare. Skolan är en stor del av kommunernas budget, vilket innebär att många kommuner tvingas göra besparingar även i skolan för att få ihop sin budget. Senast var det borgerligt styrda Österåkers kommun i Stockholms län som fattade beslut om ett sparbeting som bara ska drabba de kommunala skolorna och förskolorna i kommunen.

Jag skulle verkligen önska att skolan och barnen kunde fredas från besparingar under denna ekonomiska kris. De långvariga effekterna efter skolbesparingarna under 90-talskrisen förskräcker. Men när regeringen nu väljer att låta skolan stå för en stor del av nedskärningarna borde det vara naturligt och rimligt att kommunala och fristående skolor behandlas lika.

Problemet med den ovan nämnda propositionen är att regeringen föreslår att fristående skolor ska vara immuna från de besparingar som nu kommer att drabba kommunala skolor. Det här är vad Peps Persson en gång kallade falsk matematik. Alla barn ska tydligen inte längre vara lika mycket värda.

Min fråga till utbildningsministern är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att se till att kommunala och fristående skolor behandlas ekonomiskt lika när kommuner nu tvingas till besparingar och nedskärningar inom skolbudgeten?