Konsekvenser för Sveriges ekonomi vid fler sjukdagar

Interpellationsdebatt 26 april 2011

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 15 Maria Larsson (Kd)

Fru talman! Elin Lundgren har frågat finansministern om han gjort några överväganden om och i så fall hur förslaget om gårdsförsäljning av alkohol skulle påverka Sveriges ekonomiska utveckling och om en ökad sjukskrivning på grund av en ökad konsumtion av alkohol är förenligt med finansministerns och regeringens avsikter att få fler människor i arbete. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Jag vill först och främst hänvisa till utredningens direktiv, där det med all önskvärd tydlighet framgår att ett förslag till gårdsförsäljning ska vara förenligt med EU-rätten liksom med detaljhandelsmonopolet, utan att det leder till negativa konsekvenser för folkhälsan. Utredningens förslag är nu ute på remiss och vi får avvakta de synpunkter som kommer att komma in, men jag kan redan nu slå fast att jag inte kommer att lägga något förslag till riksdagen som skulle riskera vare sig vårt detaljhandelsmonopol eller få de folkhälsopolitiska konsekvenser som Elin Lundgren ser framför sig.

Anf. 16 Elin Lundgren (S)

Fru talman! Jag vill tacka Maria Larsson så mycket för svaret. Jag vill dock korrigera det sista som hon sade, nämligen att det är jag som ser dessa konsekvenser av utredarens förslag till gårdsförsäljning. Det är forskare vid Stockholms universitet som har gjort denna uppskattning utifrån titigare kända fakta om hur tillgång till alkohol påverkar konsumtionen, inte jag. Större tillgång till alkohol genererar alltså högre konsumtion. Det är detta som forskarna har tittat på. Högre konsumtion skadar i sin tur människors hälsa. Människor blir sjuka och kommer därför att behöva sjukskriva sig. Det var om detta jag ställde min fråga till finansministern, som har lämnat den vidare till folkhälsoministern. De alkohol- och folkhälsorelaterade kostnaderna är höga och mycket intressanta att diskutera. Det borde verkligen så vara också för en finansminister. Min fråga tog avstamp i den gårdsförsäljningsutredning som utredaren Lotty Nordling har lämnat till regeringen. Nu säger Maria Larsson tydligt att det inte kommer att läggas fram några förslag som äventyrar Sveriges alkoholmonopol eller får just dessa folkhälsopolitiska konsekvenser. Det gläder mig, men det får mig ändå att ställa mig frågande till varför detta material ens har gått ut på remissrunda. Direktivet till utredaren var specifikt att lägga fram ett förslag till ett regelverk som inte skulle stå i strid med EU-rätten och inte leda till ett ifrågasättande av detaljhandelsmonopolet. Om det under utredningens gång skulle visa sig att detta inte var möjligt skulle utredaren informera Socialdepartementet och skriftligen ange skälen. Det förslag som levererades är något helt annat än vad som var uppdraget. Fru talman! Jag undrar hur utredaren hanterade detta utifrån direktiven och vad Maria Larsson tycker om det förfarandet. Jag undrar också varför hon lät en utredning vars förslag hon säger sig inte ha för avsikt att genomföra gå på remissrunda.

Anf. 17 Maria Larsson (Kd)

Fru talman! Jag vill börja med att korrigera interpellanten. Folkhälsominister är jag inte längre. Jag har inte den titeln, däremot har jag ansvar för det drogförebyggande arbetet, som är en del av folkhälsopolitiken. Jag tror att vi är ganska överens, Elin Lundgren och jag, om att det är viktigt att ha en folkhälsopolitik som drivs med drogförebyggande förtecken. Vi vet att de två viktigaste instrumenten för att hålla tillbaka alkoholkonsumtionen, vilket regeringen har satt som ett mål - den totala alkoholkonsumtionen ska minska - är pris och tillgänglighet. Det är därför vi aviserar skattehöjningar på alkohol. Det är därför vi värnar och vaktar vårt försäljningsmonopol, som vi vet är en tillgänglighetsbegränsande åtgärd. Detta är de två viktigaste instrument vi har. Dem kommer vi att fortsätta värna och slåss för. De har gagnat Sverige väl. I ett internationellt perspektiv ligger Sverige väldigt väl till. Sedan hade jag kanske önskat att EU-förhandlingarna hade förts med annan framgång på den socialdemokratiska regeringens tid, men vi är där vi är. Utredningen som vi beställde handlar om att se om det finns en förenlighet mellan gårdsförsäljning i den form som vi har studerat i många andra länder och ett bevarande av försäljningsmonopolet. Vi vet att vi har ett grannland i öster som använder detta. Det förslag som vi har fått skiljer sig ganska markant från den finska modellen. Utredaren dömer ut den finska modellen som icke-förenlig med EU-rätten. Det gör naturligtvis att det förslag som vi har fått i handen vilar på en helt annan modell, där alla producenter av alkoholhaltiga drycker i Europa skulle få sälja sina produkter i Sverige vid upprättade försäljningsställen där man också kan presentera någon form av upplevelseaktivitet. Det är ett förslag som är betydligt mer omfattande än det som direktiven gav för handen. Det normala förfarandet är att vi skickar utredningar på remiss. Det gäller speciellt en utredning som det har varit så mycket diskussion kring. Det är viktigt att alla får lämna sina synpunkter, och det är aldrig farligt att lyssna in synpunkter. Men som Elin Lundgren hörde i svaret kommer jag inte att lämna några förslag till riksdagen som riskerar detaljhandelsmonopolet eller får några folkhälsopolitiska konsekvenser.

Anf. 18 Elin Lundgren (S)

Fru talman! Jag har läst och lyssnat på Socialdepartementets lansering av ANDT-strategin den 19 april, en sammankomst som också Maria Larsson var och talade på. ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak. I den strategin trycker man på målet om minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol. Maria Larsson säger också här att det handlar om att minska konsumtionen. Tillgänglighetsbegränsning och fungerande tillsyn lyfts fram som andra viktiga områden, någonting som också har väldigt starkt stöd i preventionsforskningen. Men jag skulle ändå säga att det blir lite konstigt. Jag skulle till och med vilja säga att regeringen i detta fall talar med kluven tunga. Å ena sidan vill man ta ett stort ansvar för dessa frågor, å andra sidan skickar man ut detta förslag, som Maria Larsson här säger att hon inte är särskilt sugen på, på remissrunda. Fru talman! Jag får inte alls ihop det, men jag hoppas att Maria Larsson kan reda ut detta lite grann genom att säga någonting om hur hon ser på utvecklingen inom svensk alkoholpolitik och på vilket sätt regeringen tar ansvar för människors hälsa.

Anf. 19 Maria Larsson (Kd)

Fru talman! Det gläder mig att Elin Lundgren har följt det drogförebyggande arbetet med den nya ANDT-strategin, som vi hade en lanseringskonferens för alldeles före påsk. Det är en strategi som tar ett samlat grepp genom att föra samman de olika substanserna i ett förebyggande preventionsarbete. Det tror jag är viktigt. Det finns mycket som kan samverka och förstärkas genom ett samlat arbete. Vi har lagt fast en organisation som vilar på stabil grund, vi har avsatta medel för hela mandatperioden och så vidare. Det är viktigt att jobba långsiktigt med dessa frågor, för utmaningarna växer hela tiden. Vi har en Internethandel som ställer helt nya krav på en offensiv lagstiftning. Vi har nu förändrat narkotikalagstiftningen. Vi försöker föra den kampen med så offensiva vapen som det bara är möjligt. Men i motsats till Elin Lundgren är jag aldrig rädd för att lyssna in synpunkter. Jag tror att det gynnar ett demokratiskt samhälle. Alla uppgifter och alla saker som människor vill framföra i samband med denna utredning ska de ha möjlighet att framföra. Alla saker ska upp på bordet, så att man inte sedan, när regeringen har fattat sitt beslut om vad man ska göra med utredningen, säger att man inte fick möjlighet att lämna synpunkter. Det är ett viktigt demokratiskt förhållningssätt. Det är det sätt som vi brukar använda oss av i vårt land. Det finns en lång tradition av detta, och detta vill jag också tillämpa när det gäller den här utredningen, även om innehållet i den var ganska annorlunda mot det som vi såg framför oss när vi lämnade direktiven.

Anf. 20 Elin Lundgren (S)

Fru talman! I mitt första anförande frågade jag Maria Larsson hur hon anser att Lotty Nordling har efterlevt de direktiv som hon fick och hur man skulle återkomma till regeringen om man kunde se att detta inte var förenligt med EU-rätten. Jag fick inget riktigt svar på det. Alkohol är inte en vara där säljarens intresse av att öka försäljningen ger goda samhällseffekter. Alkoholens risker är, till skillnad från andra varors, som tomater och sängkläder, så omfattande att den drivkraft för ökad konsumtion som ett privat vinstintresse innebär medför negativa konsekvenser för andra i samhället, som fler alkoholrelaterade sjukdomstillstånd, trafikolyckor och barn som växer upp i hem där det dricks för mycket. Grunden för svensk alkoholpolitik har varit att hålla privata vinstintressen borta från denna marknad för att minska skadorna. Att argumentera för någon form av gårdsförsäljning av alkohol med anledning av detta skulle bidra till landsbygdens ekonomiska utveckling, vilket är väldigt vanligt, innebär ett avsteg från principen om avsaknad av vinstintresse. Det är ingenting som Maria Larsson har gjort, men någonting som är vanligt förekommande i debatten. Att införa gårdsförsäljning i någon form är därmed ett steg som skulle innebära en ny och väldigt försvagad inriktning i svensk alkoholpolitik. I sitt svar till mig skrev Maria Larsson att hon inte skulle lägga fram ett förslag till riksdagen som skulle få de folkhälsopolitiska konsekvenser som forskarna ser framför sig. Då undrar jag: När det efter remissrundan och fundering från regeringens håll eventuellt ändå kommer ett förslag, kommer det att ge några negativa folkhälsokonsekvenser alls? Finns det en viss ökning av konsumtionen och vissa skador som Maria Larsson är beredd att ställa upp på för att kunna ändra dagens alkohollag och därmed bygga in privata vinstintressen på ett än mer omfattande sätt än i dag?

Anf. 21 Maria Larsson (Kd)

Fru talman! Elin Lundgren har förfrågningar som sträcker sig bortanför remissförfarandet. Elin Lundgren känner säkert till att man under tiden då en remiss pågår är av lyssnande karaktär. Jag vill se alla remissvar. Jag vill veta hur människor som företräder olika organisationer och myndigheter ser på det förslag som har lämnats. Lotty Nordlings utgångspunkt är precis som min och Elin Lundgrens att alkohol inte är vilken vara som helst och därför måste omgärdas av speciella skyddsåtgärder. Utredaren har lämnat ett förslag som hon anser vara förenligt med EU-rätten och som hon inte anser vara folkhälsopolitiskt orimligt. Det är nu upp till remissinstanserna att bedöma, vända och vrida på detta. Det är därför en remiss pågår. Utifrån remissvaren och våra egna politiska bedömningar ska vi sedan sätta ned fötterna. Jag tänker inte lämna Elin Lundgren några synpunkter i dag om vad det kan komma att handla om. Låt mig upprepa en gång till, om det inte har framgått tydligt, att jag inte kommer att lämna något förslag till riksdagen som kan riskera detaljhandelsmonopolet. Jag kommer inte att lämna något förslag till riksdagen som har de folkhälsopolitiska konsekvenser som Elin Lundgren står här och nästan skräms med. Det är lite magstarkt att skriva fram det här som en forskare har räknat ut och som jag menar är uppgifter som naturligtvis är bra att ha, men ingenting som vi från svensk sida kommer att sträva efter att uppnå. Elin Lundgren får det nästan att framstå så. Jag vill tydligt markera, precis som vi har gjort i strategin och som vi kommer att göra i det åtgärdsprogram som vi snart kommer att besluta om, att vi strävar efter en konsumtion där ingen får skadliga effekter samt efter att bringa ned den totala konsumtionen. Vi kommer att värna vårt försäljningsmonopol och kommer hela tiden att arbeta utifrån folkhälsopolitiska konsekvenser.

den 1 april

Interpellation

2010/11:299 Konsekvenser för Sveriges ekonomi vid fler sjukdagar

av Elin Lundgren (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Just nu är frågan om gårdsförsäljning av alkohol ute på remiss. Förslaget har synats av Folkhälsoinstitutets forskare vid Stockholms universitet ur ett folkhälsoperspektiv. De har konstaterat att omkring 500 spritbutiker skulle kunna öppna inom kort om utredaren Lotty Nordlings förslag till gårdsförsäljning skulle bli verklighet.

Dessa butiker skulle leda till en ökad konsumtion av alkohol som i sin tur skulle leda till en markant ökning av sjukdagar per år i Sverige. Siffran 2,3 miljoner dagar per år är beräknad enbart på gruppen män. Till det kommer självklart också den kvinnliga halvan av befolkningen.

Har finansministern gjort några överväganden om och i så fall hur förslaget skulle påverka Sveriges ekonomiska utveckling och om det är förenligt med finansministerns och regeringens avsikter att få fler människor i arbete?