Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

Interpellationsdebatt 23 maj 2008

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 10 Maria Larsson (Kd)

Fru talman! Morgan Johansson har frågat mig om jag kommer att presentera någon sammanhållen handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården under mandatperioden och verka för att särskilda medel för att genomföra den anvisas. När jag tillträdde som äldre- och folkhälsominister pågick beredningen av förslagen och remissvaren från betänkandet Källan till en chans . Många remissinstanser hade påtalat problem med förslaget till en handlingsplan. Kritiken handlade bland annat om att en handlingsplan med egna mål riskerar att skapa otydlighet gentemot de mål som finns i lagstiftningen. Den föreslagna handlingsplanen saknade dessutom förslag till hur målen skulle mätas och följas upp. En risk för ökad otydlighet på detta område hade, enligt min mening, varit olycklig. Den nya regeringen tog därför den kritiken på allvar. Regeringen har gjort en rad kraftiga insatser för att stärka stödet till och skyddet av barn och unga. I juni 2007 presenterades propositionen Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården (2006/07:129). Den innehåller inte bara förslag från Källan till en chans utan bland annat också förslag om barns och ungas rätt till information och om dokumentation i enskild verksamhet. Lagändringarna trädde i kraft den 1 april i år. En särskild utredare har fått i uppdrag att se över gällande bestämmelser till skydd och stöd för barn och unga i socialtjänstlagen och LVU - ett uppdrag som ska redovisas senast den 15 juni 2009. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram ett utvidgat system för statistikinsamling om insatser för barn och unga inom socialtjänsten samt utveckla kvalitetsindikatorer för den sociala barn- och ungdomsvården. En särskild utredare har nyligen presenterat förslag till hur staten kan stödja kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten och till åtgärder som främjar att ny kunskap tas fram, sprids och tillämpas i praktiken. Socialtjänstlagen har ändrats så att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp i familjen ska ses som brottsoffer och kan vara i behov av stöd och hjälp. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram och sprida en metodbok för barn som lever i missbruksfamiljer. I folkhälsopropositionen aviseras ett kommande uppdrag till en utredare att ta fram förslag till en långsiktig kvalitetshöjande kompetensuppbyggnad och utveckling av föräldrastödet. Morgan Johansson återkommer i sin interpellation till en fråga som vi två diskuterade här i kammaren i februari 2007, nämligen den om medlen till länsstyrelsernas så kallade barnuppdrag. Barnuppdraget var en prioriterad del i en tvåårig arbetsmarknadssatsning som den socialdemokratiska regeringen gjorde för att möta den kommande generationsväxlingen vid länsstyrelserna. Hela satsningen omfattade 210 arbetstillfällen för traineer för att trygga kommande kompetens och 100 arbetstillfällen för att förstärka ärendehandläggning och tillsynsverksamhet. Den riktades således inte enbart till tillsynen av den sociala barn- och ungdomsvården. Länsstyrelsernas rapport över barnuppdraget presenterades den 31 mars i år. Det var i själva verket ett fåtal av dessa tjänster, ca 30 stycken, som användes för det så kallade barnuppdraget. Uppdraget genomfördes alltså som det ursprungligen var tänkt i den delen. Under 2007 och 2008 har regeringen dessutom tillfört länsstyrelserna 10 miljoner kronor om året för tillsyn av samtliga hem för vård eller boende, HVB. Det uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen för 2008. Både Socialstyrelsens och länsstyrelsernas delrapport över den tillsyn av HVB som gjorts hittills och länsstyrelsernas rapport över barnuppdraget gör mig bekymrad. Den visar att kommunerna inte tar sitt ansvar när det gäller att planera och fördela resurser till den sociala barn- och ungdomsvården. Den ger också argument för en stark, tydlig och mindre sårbar tillsyn. Beredningen av förslagen från Utredningen om tillsynen över socialtjänsten pågår i Regeringskansliet. Utredningen lämnade förslag som särskilt berör den sociala barn- och ungdomsvården. De handlar till exempel om att utveckla metoder för hur tillsyn som rör barn och unga ska genomföras, att barn och unga som får insatser får tillgång till särskild information om sina rättigheter och hur de kan komma i kontakt med tillsynsmyndigheten samt att alla HVB för barn ska besökas för tillsyn minst två gånger per år, varav ett besök ska ske oanmält. Sammanfattningsvis kan sägas att förslagen från betänkandet Källan till en chans är behandlade, och flera lagändringar har precis trätt i kraft. Ett mycket omfattande arbete pågår för att stärka och trygga barns och ungdomars uppväxtvillkor.

Anf. 11 Morgan Johansson (S)

Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Men jag måste säga att jag inte är särskilt nöjd med det, därför att det statsrådet egentligen säger är att hon begraver den utredning och de förslag som fanns i betänkandet Källan till en chans . Hon begraver dem i ett berg av nya utredningar. Det är innebörden i hennes svar. Jag tror att vi var många som var överens om att vi behövde göra någonting när det gällde den sociala barn- och ungdomsvården. Det var därför som den tidigare regeringen tillsatte den utredning som presenterades 2005 för att ta fram en särskild handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården. När jag tog emot den utredningen 2005 sade jag att jag var beredd att gå vidare med de förslagen. Jag var beredd att finansiera förslagen. Jag var beredd att sätta den här handlingsplanen i sjön. Jag var beredd att skugga in resurser i budgeten redan för 2007 därför att jag tyckte att detta var så viktigt. Dessutom kunde jag redan då gå vidare med en del i förslagen, nämligen att stärka länsstyrelsernas tillsynsverksamhet. Jag kunde avsätta särskilda medel. Vi satte av 130 miljoner kronor till en särskild tillsynssatsning för att gå igenom och se hur alla landets kommuner jobbar med den sociala barn- och ungdomsvården, för att träffa socialsekreterarna, för att reda ut placeringarna och uppföljningen av dessa barn. Sedan blev det val, och Maria Larsson kom som nytt statsråd. Det första Maria Larsson gjorde var att dra in pengarna från länsstyrelserna. Hon drog in 130 miljoner kronor. Före valet hade hon pratat om att det var viktigt att förstärka tillsynen av den sociala barn- och ungdomsvården. Efter valet svek hon de löftena nästan omgående. Nu har länsstyrelserna ändå kunnat göra sin genomgång. Vi har sett er rapport som har lagts fram under våren. Dessutom har Socialstyrelsen gått igenom HVB - hem för vård och boende. En rapport lades fram i april. Den visar att behoven i den här sektorn kanske är större än någonsin. Man har tittat på 156 HVB - hem för vård och boende - för dessa barn. Av de 156 fick 144 kritik för olika former av brister. Det är alldeles uppenbart att det verkligen behöver göras saker på området. Nu begraver alltså Maria Larsson den handlingsplan som har tagits fram. Det tog två år för landets politiker och bästa experter på området att ta fram förslag till en handlingsplan. De arbetade två år med den, och nu begraver Maria Larsson hela utredningen och förslagen. I stället tillsätter hon - jag räknade i hennes svar - inte mindre än fyra nya utredningar som ska jobba under flera år för att ta fram något nytt. Så här gör en minister när hon inte får loss pengar för sin verksamhet. Då begraver hon de gamla förslagen och tillsätter nya utredningar. Finansieringen av handlingsplanen för den sociala barn- och ungdomsvården skulle ha kostat 27 miljoner kronor per år, och det skulle sedan ha varit en specialinriktad femårig satsning som sammanlagt skulle ha kostat 449 miljoner kronor. Det är småpengar i jämförelse med de stora skattesänkningar som ni har gjort. Ändå verkar det som att Maria Larsson inte har fått loss pengarna till denna satsning. Hennes väg ut blir då i stället att tillsätta fyra nya utredningar som ska jobba mer. Barnen har väntat tillräckligt länge på att vi ska stärka kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården, Maria Larsson. Du lovade före valet att göra något, inte bara tillsätta nya utredningar. Genomför handlingsplanen, Maria Larsson. Det är dags att få tummarna loss.

Anf. 12 Maria Larsson (Kd)

Fru talman! Jag har mött många av dessa barn. Jag har jobbat som lärare i många år. Jag har alltid brunnit för att försöka förbättra deras villkor. När jag kom in i Regeringskansliet, Morgan Johansson, var jag förvånad över hur lite som var gjort. När jag tog över som ansvarig minister, där du hade härskat länge, fanns ingen kunskap om hur många anmälningar som görs under ett år av barn som far illa. Det fanns ingen statistik på hur många av anmälningarna som leder till en åtgärd, eller hur många av åtgärderna som faktiskt förändrar situationen i praktiken för barnen. Den statistiken finns inte, vilket också har påtalats av den utredning som tittar på hur vi ska öka kunskapen i socialtjänsten. Det här, Morgan Johansson, är den situation du lämnade efter dig. Det är en brist på kunskap med en förkärlek för en handlingsplan som fick massiv kritik av remissinstanserna. Vi har verkligen försökt att ta till vara så mycket som möjligt, men tyvärr höll inte beredningsunderlaget måttet. Det var därför som kritiken uppstod. Det fanns mycket kritik mot att det skulle bli oklarheter. Vi har genomfört en del av förslagen. Vi har lagt till nya förslag som stärker barns möjlighet att komma till tals, men tyvärr gick det inte att göra mer av det. Jag vet att Socialdemokraterna är förtjusta i ordet handlingsplan. De är ibland motiverade. Men handlingsplaner som inte har uppföljningsbara mål leder till få förändringar i praktiken för barn som far illa. Morgan Johansson har viftat med en handlingsplan, men när den inte förändrar något i praktiken - det riskerar detta att inte göra - vill jag ta fram verktyg, handlingar och åtgärder som kan förändra verkligheten för dem som behöver vuxnas stöd mer än andra. Morgan Johansson återkommer till pengarna. Han far med rena lögner och säger att de ville satsa 130 miljoner på ökad tillsyn. Men, Morgan Johansson, jag står precis här och berättar att av de totalt 210 och därtill 100 arbetstillfällena var det 30 som användes. Använd inte en siffra som inte är relevant i sammanhanget. 30 tjänster framgår av länsstyrelsens egen utvärdering. De fick fullfölja sitt uppdrag som var tänkt. Det skedde ingen förändring. Den sociala barn- och ungdomsvården är en prioriterad del för den nya regeringen. Det är nästan inget område som jag har jobbat så mycket med, som har så hög prioritet och som vi satsar så mycket pengar på. Vi har till exempel tillfört 230 miljoner för att minska trycket och väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin. Ni lämnade också här något som inte fungerade väl och där barn inte får sina behov tillgodosedda. Nej, Morgan Johansson, de åtgärder som vi nu vidtar är saker som kan förändra på sikt. Vi kompletterade den utredning du hade beställt med förslag om att barn ska ha rätt att komma till tals, få uttrycka sin vilja, få bli dokumenterade. Vi har skärpt lagstiftningen när det gäller LVU. Det är viktigt för mig att barnen själva ska tillfrågas och få komma till tals. Det är ett förbisett faktum - det fanns med inom ramlagstiftningen men följdes inte till exempel när det gäller LVU. Det är stora ingripanden i barns liv som förändrar omständigheter. Barn måste få känna sig så trygga som möjligt också när vuxenvärlden till del har svikit dem.

Anf. 13 Morgan Johansson (S)

Fru talman! Man ska vara försiktig med orden, statsrådet, när man anklagar andra för att ljuga. Om du går tillbaka till protokollet kommer du att se att jag pratade om den över huvud taget breda satsningen på tillsyn i länsstyrelserna. Det här var en del av det. Så var det. Det möjliggjorde bland annat det tillsynsuppdrag som sedan genomfördes. Anklaga inte andra, Maria Larsson, för att ljuga. Det är inte snyggt. Så gör man inte i en debatt, Maria Larsson. Vi tillsatte en utredning som skulle se över bristerna i den sociala barn- och ungdomsvården. Den levererade ett resultat till mig 2005. När utredningen kom slöt Kristdemokraterna upp bakom handlingsplanen. Ni hade en del reservationer i utredningen om viss lagstiftning, men i huvudsak slöt ni upp bakom att en handlingsplan behövdes. Alla de borgerliga partierna slöt upp bakom detta. Vi två hade en debatt i Visby. Rädda Barnen hade ordnat ett seminarium sommaren före valet. Då fanns det ingen hejd på vad Maria Larsson lovade att hon skulle genomföra om hon fick träda till som satstråd. Då lovade hon guld och gröna skogar. Det första hon gjorde var att dra in pengar från länsstyrelserna. Det andra hon gjorde, som vi har sett i dag, var att begrava utredningen i nya utredningar. Hon har tillsatt fyra nya utredningar eftersom hon anser att det inte finns någon statistik. Därför kan hon inte genomföra det hon före valet var överens om var så viktigt. Grunden i detta är att Maria Larsson inte har fått loss pengar. I praktiken har vi inte sett ett öre som har gått ut till denna sektor, den sociala barn- och ungdomsvården. Det här är en regering som i andra fall brukar vara frikostig med skattemedel. Jag räknar på den förmögenhetsskattesänkning som ni har genomfört. Du skulle ha fått 40 handlingsplaner för att förstärka den sociala barn- och ungdomsvården bara för vad det kostar att sänka skatten för de allra rikaste i Sverige. Ni har gjort en prioritering. Ni sänker skatterna för de rikaste, och de barn som har farit illa får stå tillbaka med den nya regeringens politik. Återigen: Behoven är större än vad vi kanske föreställde oss innan vi tillsatte den här utredningen och innan vi gjorde den förstärkta tillsynen. Ungefär 5 600 barn är i dag är placerade på hem för vård och boende i Sverige. Många av dem har en väldigt svår bakgrund, har varit utsatta för sexuella övergrepp och misshandel. En del av dem håller själva på att ta sig in i kriminalitet eller missbruk. De kanske har föräldrar som missbrukar. De har blivit svikna av vuxenvärlden en gång. När de då tas om hand av samhället gäller det att samhället kan stå upp för den bästa och högst kvalificerade vården av dem. Annars kommer vi att svika dem en gång till. När det då visar sig att det finns stora brister - som sagt var på 144 av de 156 HVB-hemmen; det var bara 12 som klarade sig utan kritik - är det dags att handla. Då kan man inte bara sitta och tillsätta nya utredningar. Då får man ta fram pengarna. Annars kommer vi, som sagt, att svika de här barnen en gång till. Pennalism och mobbning, sexuella trakasserier, 24 barn som inte fått gå i skola - det är några av de nedslag som rapporten gör på missförhållandena vid HVB-hemmen. Än en gång, Maria Larsson: Göm dig inte! Gör nu inte långa utläggningar om att du inte hade någon statistik när du tillträdde! Berätta i stället för oss: Tänker du ta fram några pengar över huvud taget till den sociala barn- och ungdomsvården? Tänker du se till att genomföra det som du lovade före valet?

Anf. 14 Maria Larsson (Kd)

Fru talman! Det är mycket retoriska övningar när vi debatterar, Morgan Johansson. Ja, vi slöt upp på handlingsplanen i ett första skede, därför att det här är prioriterade frågor för Kristdemokraterna. Det är prioriterade frågor för hela alliansregeringen att se till att det görs insatser för de barn och ungdomar som far illa. Men när vi så tydligt får en stark kritik från remissinstanser om att otydligheten ökar, att man inte kommer att uppnå det som avsågs - som jag hoppas avsågs - och att beredningsunderlaget inte håller för att gå till beslut får man lyssna på det om man är klok som statsråd och försöka göra det som är möjligt och försöka hitta andra framkomliga vägar för att stärka de här barnens situation. Jag undrar varför Morgan Johanssons partikamrater inte hade några invändningar när vi beslutade om den sociala barn- och ungdomsvården, om Källan till en chans som låg till grund för den proposition som vi beslutade om här i riksdagen. Det fanns inga reservationer från Socialdemokraterna. Det var ingen som tyckte något annat än det som föreslogs i den proposition som vi lade fram. De satsningar som Morgan Johansson vill göra, i form av en handlingsplan som skulle vara otydlig till sitt innehåll, var inget som föreslogs från Socialdemokraterna. Tyvärr, Morgan Johansson, ställde inte ditt parti upp för det som du står här och argumenterar för i dag. Jag skulle vilja hålla fast vid att Morgan Johansson inte far med sanning utan med osanning. Så här skriver man till exempel från Socialdemokraternas sida i höstbudgeten: Regeringens neddragning på länsstyrelsernas tillsynsverksamhet drabbar tillsynen av barn- och ungdomsvården. Det är inte sant, Morgan Johansson. Barnuppdraget på länsstyrelserna fortsatte precis som det var tänkt ursprungligen. Alla de pengar som Morgan Johansson säger tillfördes den sociala barn- och ungdomsvården - det stämmer inte. Det var en liten del av det totala antalet tjänster som ni inrättade för att dölja en del av arbetslösheten inför valet. Det var 30 tjänster som tillkom för att syssla med det här. Det barnuppdraget har fortsatt. Vi har också fått rapporterna. De här retoriska övningarna nyttar inte särskilt mycket till om vi inte kan få till stånd en förändring. Det resultat som jag ser ute i kommunerna av hur den sociala barn- och ungdomsvården sköts och hur tillsynen fungerar gör mig bekymrad. Därför har vi redan nu tillfört mer resurser till tillsynen. Det ligger ett extra tillsynsuppdrag där vi också skjuter till mer pengar nu. Morgan Johansson kan tydligt se det om han bara bemödar sig att läsa budgeten. Faktum är att det inte fanns några reservationer om den sociala barn- och ungdomsvården när propositionen lades fram och beslutades i kammaren. Morgan Johansson borde kanske ha talat med sina partikamrater. Det finns inte heller några satsningar på det här från Socialdemokraterna i deras budget.

Anf. 15 Morgan Johansson (S)

Fru talman! Vi kan väl ändå vara överens, Maria Larsson, om att om man skjuter till 130 miljoner kronor för att stärka tillsynen och det första som händer sedan är att ni drar in de pengarna har länsstyrelserna fått det svårare att genomföra de tillsynsuppdrag som vi hade gett dem. Det är väl ren logik. Om länsstyrelserna ändå har klarat av att genomföra barnuppdraget, genom att ta pengar från andra delar, kanske från tillsynen av äldreomsorgen, eller fått prioritera om är det en annan sak. Då har länsstyrelserna försökt klara det här trots den situation som regeringen försatte dem i. Om man drar in pengar som är avsedda för tillsyn kommer tillsynen att drabbas. Jag konstaterar att här sitter en utredning i två år för att lägga fram en förslagslista för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården, och Kristdemokraterna är med på huvuddragen. Man är till och med beredd att lova mer pengar, mer insatser, före valet. Efter valet är det totalt tyst. Sedan tar det två år, och så begraver man förslagen i ett nytt berg av utredningar - det är fyra utredningar som Maria Larsson nu ska tillsätta. För mig är bilden ganska klar. Det här är en regering som har gjort andra prioriteringar. Ni har prioriterat skattesänkningar för de allra rikaste i stället för sociala reformer. Då blir det så här. Då har ett statsråd på Socialdepartementet inget annat val än att försöka låtsas att hon gör någonting genom att tillsätta nya utredningar. Jag känner nästan lite med Maria Larsson på det sättet, därför att det är en väldigt svår situation. Får man inte pengar till att genomföra det man vill hamnar man i en väldigt svår debattsituation. Här fanns ett gott underlag. Maria Larsson säger att det var massiv kritik från remissinstanserna, men det är inte precis det jag kan läsa i hennes svar. Hon säger att det fanns problem när det gällde uppföljningen. Ja, det hade man säkert kunnat lösa under beredningsprocessen på departementet. Nej, få ur tummen nu, Maria Larsson!

Anf. 16 Maria Larsson (Kd)

Fru talman! Jag är faktiskt stolt över att vi äntligen börjar få ordning på den sociala barn- och ungdomsvården, att vi har satt en massa förslag i sjön som kan få betydelse för barnen där det handlar om att stärka deras rätt att få komma till tals, att bli dokumenterade, att få sin vilja dokumenterad. Det är så centralt. Det har den nya regeringen sett till. Det fanns inte på plats. Det fanns inte i utredningen Källan till en chans . Jag är så nöjd med att vi har gett Socialstyrelsen i uppdrag att börja med benchmarking, att jämföra mellan kommunerna hur kvaliteten på den sociala barn- och ungdomsvården ser ut och att vi får fram kvalitetsindikatorer för att börja mäta. Det här är ett arbete som har varit försummat under lång tid. Det fanns inte på plats när Morgan Johansson lämnade. Vi har gjort otroligt mycket som får stor betydelse för de här barnen i framtiden. Det är bara att konstatera att det inte fanns några andra förslag från Socialdemokraterna när vi lade fram propositionen här i riksdagen, även om Morgan Johansson står här och försöker få det att låta så. Det fanns inte mer pengar från Morgan Johanssons parti när det gällde de här satsningarna. Morgan Johansson verkar ha varit ett väldigt ensamt statsråd som nu inte har något stöd för sina idéer. Vi gör allt vad vi kan. Vi har också tillfört mer resurser inom ramen för barn- och ungdomspsykiatrin när det gäller tillsyn av den sociala barn- och ungdomsvården. Det är ett högprioriterat område. Det är alldeles för många barn som far illa i vårt samhälle, och vi måste se till att vi har en socialtjänst som bemöter dem med en kunskapsbaserad grund för att kunna sätta in rätt metoder och rätt åtgärder men som också låter barnen komma till tals. Vi måste ha en väl fungerande tillsyn. Det är vad jag arbetar efter och som jag kommer att se till finns på plats. Det var inget bra fögderi som Morgan Johansson lämnade efter sig. De stora brister som man lämnade efter sig har vi nu sett i åtskilliga rapporter.

den 18 april

Interpellation

2007/08:604 Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

av Morgan Johansson (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

I oktober 2005 presenterade den sociala barn- och ungdomsvårdskommittén sitt slutbetänkande, Källan till en chans (SOU 2005:81). Den socialdemokratiska regeringen hade tillkallat kommittén i september 2003 för att gå igenom hur den sociala barn- och ungdomsvården fungerade och för att lämna förslag till en nationell handlingsplan för att förstärka den.

Med det fick regeringen ett ordentligt underlag för att kunna förstärka den sociala barn- och ungdomsvården, och kommittén lämnade en rad förslag som det i det närmaste rådde partipolitisk enighet kring. Man lyfte bland annat fram vikten av bättre förebyggande verksamhet, förstärkt kvalitet när det gäller de vårdinsatser som görs och bättre forsknings- och kunskapsunderlag för att utveckla den sociala barn- och ungdomsvården. Förslagen beräknades kosta 27 miljoner kronor i en permanent nivåhöjning av olika statliga anslag och ytterligare sammanlagt 449 miljoner kronor i en tidsbegränsad femårig engångsinsats.

Utredningen gick ut på remiss, och den dåvarande socialdemokratiska regeringen aviserade att man avsåg att gå fram med en sammanhållen handlingsplan som skulle löpa över ett antal år för den sociala barn- och ungdomsvården. I de förberedande förhandlingarna inför budgetpropositionen 2007 inskuggades ett budgetutrymme för att genomföra en sådan handlingsplan.

Ett av förslagen som kommittén lade fram kunde den socialdemokratiska regeringen gå vidare med omedelbart. Det gällde förstärkningen av den statliga tillsynen av den sociala barn- och ungdomsvården. En sådan förstärkning betraktades som mycket angelägen, bland annat mot bakgrund av att många barn som varit placerade i familjehem eller privata HVB-hem vittnade om att det inte alltid fungerade som det skulle. Detsamma gällde kommunernas arbete, där man pekade på brister i utredningarna men också brister i kontakterna mellan barnen och den handläggande socialsekreteraren.

Den socialdemokratiska regeringen beslutade därför att ge länsstyrelserna i uppdrag att under perioden 2006–08 gå igenom samtliga kommuners sociala barn- och ungdomsvård. Också den direkta tillsynen av institutionerna skulle förstärkas. För detta avsattes medel, 131 miljoner kronor per år 2006 och 2007, genom en särskild arbetsmarknadspolitisk satsning. Det möjliggjorde för länsstyrelserna att nyrekrytera ett hundratal personer.

Ett av den borgerliga regeringens allra första beslut på hösten 2006 var emellertid att dra in de pengar som länsstyrelserna fått för att klara uppdraget. Därmed försvårades naturligtvis arbetet.

Trots det har man lyckats genomföra sin genomgång och den 16 april 2008 kom en lägesavstämning från länsstyrelserna och Socialstyrelsen, där man beskrev resultatet av sin samordnade tillsyn av HVB-hemmen under 2006 och 2007.

Den visade bland annat att 144 av de 156 granskade HVB-hemmen fick kritik på ett eller flera områden när det gäller kvalitet och säkerhet. Det kunde röra sig om brister när det gäller barnens delaktighet men också sådant som brister i att förebygga våld och övergrepp.

Socialstyrelsens rapport visar enligt min mening att riktade satsningar för att förstärka den sociala barn- och ungdomsvården behövs mer än någonsin. Men det har nu gått mer än en tredjedel av mandatperioden, och jag kan konstatera att de satsningar på den sociala barn- och ungdomsvården som betänkandet Källan till en chans föreslog inte har levererats, trots att det rått stor politisk enighet om att det behövs. Mindre lagändringar har gjorts och nya utredningar har tillsatts, men någon sammanhållen handlingsplan har inte presenterats och några nya pengar har inte anslagits.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Maria Larsson:

Kommer statsrådet att presentera någon sammanhållen handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården under mandatperioden och verka för att särskilda medel för att genomföra den anvisas?