Gymnasieskolan

Interpellationsdebatt 27 april 2012

den 12 april

Interpellation

2011/12:325 Gymnasieskolan

av Pia Nilsson (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Den svenska skolan står inför många utmaningar. En av de största är att minska andelen elever som går ut gymnasieskolan utan fullständiga betyg.

I dag är det endast 79 procent av flickorna och 74 procent av pojkarna som fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år.

För att ge alla elever förutsättningar att klara gymnasiestudierna och rustas inför framtiden behövs höga och ambitiösa kunskapsmål – mål som nås utifrån varje elevs unika förutsättningar. Att ge rätt stöd i rätt tid är nödvändigt för att alla unga ska få de bästa tänkbara förutsättningar till arbete eller högre studier.

Den nya gymnasieskolan började gälla hösten 2011 och har redan visat sig ha stora brister, så stora att utbildningsministern redan föreslagit en ny reform om en kortare yrkesutbildning, utan teoretiska kurser, för de elever som har svårt att klara studierna.

Risken finns att andelen unga som väljer att ställa om från ett yrke till ett annat senare i livet får det avsevärt svårare med Jan Björklunds förslag.

Landets gymnasieskolor kommer i år att få 675 miljoner kronor mindre i anslag än förra året. Regeringen hävdar att den nya gymnasiereformen kommer att innebära effektiviseringar med bland annat större undervisningsgrupper och nya introduktionsprogram. Kommunerna hävdar motsatsen och menar att reformen fördyrar.

En ny gymnasiereform med låga kunskapskrav och kraftigt minskade anslag till skolorna drabbar eleverna. Förutsättningarna för att fler ska klara sina studier minskar därmed och arbetslösheten riskerar att öka. Var fjärde ungdom i Sverige står i dag utan arbete. Långtidsarbetslösheten bland unga är redan rekordhög.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utbildningsminister Jan Björklund vilka åtgärder han kommer att vidta för att förstärka gymnasieundervisningen så att andelen elever med ofullständiga betyg minskar och därmed också den höga ungdomsarbetslösheten.