Flygverkstaden på F 17

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 30 januari 2014

Interpellation: Flygverkstaden på F 17

Interpellation 2013/14:228 av Jeppsson, Peter (S)

den 16 januari

Interpellation

2013/14:228 Flygverkstaden på F 17

av Peter Jeppsson (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Försvarets materielverk (FMV), genom Förråd, service och verkstäder (FSV), meddelade den 2 december sitt inriktningsbeslut som innebär att flygverkstaden på Blekinge flygflottilj F 17 läggs ned.

FMV hänvisar till att myndigheten måste spara pengar och detta utan att ta hänsyn till de kostnader som uppstår för myndigheten Försvarsmakten men framför allt utan att det har gjorts någon konsekvensbeskrivning av de negativa effekterna som högst sannolikt kommer att uppstå.

Försvarsmakten har i ett yttrande, daterad den 16 december 2012, lämnat följande synpunkter avseende inriktningsbeslutet: ”F17 är väl medveten om att FMV som egen myndighet äger mandatet att fatta beslut om hur stödet till Försvarsmakten utformas.

Det stöd som förbanden vid Ronneby garnison erhåller från den lokala Flygverkstaden är emellertid av så pass central betydelse för att upprätthålla tillgängligheten i flygsystemen, och därmed den operativa förmågan, att det är av väsentlig betydelse att eventuellt negativa konsekvenser av ett förändrat stöd identifieras tidigt i processen.

De mest väsentliga iakttagelserna rör förväntad reducering av tillgängligheten i flygsystemet (produktionstapp i flygtid), oklarheter rörande transportflygningarna till och från verkstäderna, överföring av personal till FM, rapportens skrivning gällande en eventuell framtida  organisationsförändring i FV samt avgränsningen av kommande HKP14-underhåll.”

Vidare skriver Försvarsmakten att ”oavsett produktionstappets omfattning så inträffar det samtidigt som F17 har till uppgift att bygga upp registerförband i form av BG15/NRF, omhänderta incidentberedskap jakt/spaning samt skola in nya piloter. F17 bedömning är att utredningen inte tagit någon hänsyn till dessa krav.”

Försvarsmakten menar också att ”ett verkställande av en verkstadsnedläggning bedöms påverka handlingsutrymmet för framtida beslut om eventuella nedläggningar av organisationsenheter. I utredningen framhålls vikten av att FMV och FM har en enad syn kring ett beslut om avveckling, eftersom framtida organisationsförändringar i FM kan innebära att en flygverkstad är placerad vid en ort där det inte finns JAS 39 verksamhet. Utredaren menar att det inte är rationellt att bedriva verkstadsverksamhet på en organisationsenhet som inte opererar stridsflyg och därmed kan ett beslut att nu lägga ner en flygverkstad få säkerhetspolitisk betydelse.”

Allt detta summerat ger upphov till många obesvarade frågor och det är lätt att konstatera att riksdag och regering på ett oacceptabelt sätt kan hamna i ett läge då kommande beslut om Försvarsmaktens organisation redan är förutbestämd i och med ett beslut som detta.

Viktig och nödvändig kompetens riskerar att helt gå förlorad om FMV:s beslutsinriktning verkställs och detta kan komma att få konsekvenser på det nödvändiga flygunderhållet framöver.

Mina frågor till försvarsministern blir med anledning av detta:

Avser försvarsministern att säkerställa att alla fakta i nedläggningsbeslutet belyses samt tydligt redovisas såsom konsekvenser avseende transportkostnader, helikopter 14-underhållet, överföring av personal, målnings- och blästringsåtaganden gentemot Saab med mera?

Är försvarsministern beredd att ta initiativ till en mer grundlig genomgång av ärendet om det visar sig att FMV:s beslut riskerar uppbyggnaden av BG15/NRF-registerförband med mera?