Fängelset i Östersund

Interpellationsdebatt 6 november 2009

Protokoll från debatten

Anföranden: 12

Anf. 21 Beatrice Ask (M)

Herr talman! Marie Nordén har frågat mig varför jag inte är beredd att fullfölja planerna att bygga fängelset i Östersund trots regeringens upprepade löften om stora satsningar i rättsväsendet. Thomas Bodström har frågat mig om jag avser att ge klartecken till Kriminalvården för att anstalterna i Östersund och Haparanda ska byggas. Jag har valt att svara på frågorna i ett sammanhang. Regeringen fullföljer i budgetpropositionen för 2010 satsningen på rättsväsendet. Det är den mest omfattande satsning som någonsin gjorts på rättsväsendets område. För Kriminalvårdens del har detta medfört att regeringen tillfört myndighetens anslag nära 1,6 miljarder kronor under innevarande mandatperiod. Det anslag för Kriminalvården som regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2010 är ca 2,5 miljarder kronor högre än anslaget 2004, vilket innebär att anslaget under denna period har ökat med mer än 50 procent. Under samma period har en stabilisering av klienttillströmningen skett, och det genomsnittliga antalet inskrivna klienter vid häkten och anstalter är i dag ungefär detsamma som för fem år sedan. Regeringens krav är att de betydande belopp som tillförs ska användas till att upprätthålla kvalitet, effektivitet och säkerhet i Kriminalvårdens verksamhet. I vilka byggnader och på vilken plats det ska ske är en fråga för Kriminalvården. Den tidigare regeringen ställde i samband med den försvarspolitiska propositionen 2004 ut ett löfte om att Kriminalvården skulle bedriva verksamhet i bland annat Östersund, som ett sätt att kompensera för nedläggning av försvarets verksamhet, vilket var ett löfte utan beslutsunderlag och finansiering. Faktum är att den förra regeringen aldrig ens gav något formellt uppdrag till Kriminalvården att upprätta en anstalt i Östersund. Jag tycker att det är häpnadsväckande att ange en sådan sak till riksdagen utan att sedan följa upp det med ett uppdrag till myndigheten. Jag har hela tiden varit tydlig med att det är Kriminalvården som bäst avgör var anstalter och häkten bör placeras och att det därför är Kriminalvården som ska ansvara för detta, inom de ramar som riksdag och regering bestämmer. För hyreskontrakt som är längre än sex år krävs regeringens medgivande till hyrestiden. Det är alltså kontraktens längd som regeringen prövar i det sammanhanget. Kriminalvårdens ansvar är att bedöma om de utökade ekonomiska ramarna bör användas till verksamhet i Östersund och Haparanda. Om Kriminalvården vill teckna hyreskontrakt som är längre än sex år i Östersund och Haparanda utgår jag från att myndigheten gör en korrekt hemställan om ett medgivande till hyrestiden. En sådan hemställan har inte inkommit.

Anf. 22 Marie Nordén (S)

Herr talman! Jag måste väl tacka för svaret. Trots att det var väntat var det inte det svar jag hade hoppats på. Jag hade hoppats på en vilja från ministern att ta ansvar för den aktuella situationen och vara del av en lösning. Jag tror att ministern är medveten om att hon är den som kan lösa problemet. Som jag säger i min interpellation, och ministern i sitt svar, fattades beslut om en anstalt i Östersund i samband med försvarsnedläggningen 2004. Det var en del av ett större paket med statliga arbetstillfällen som skulle kompensera för den förlust av jobb som vi fick i Östersund och i Jämtlands län. Anstalten är en viktig del av det kompensationspaketet. Från början handlade det om cirka hundra arbetstillfällen, men det har växt under åren och Kriminalvårdens planerade behov har ökat, vilket innebär att det landar i ungefär 220 anställda på den planerade anstalten. Planeringen har nu som sagt pågått i fem år. Förhandlingarna mellan Östersunds kommun och Kriminalvården om marken är klara. Kostnaderna för verksamhetsbeskrivning, upphandling, projektering med mera uppgår till ca 155 miljoner kronor. Till detta kommer en i dag okänd kostnad för Specialfastigheter och övriga leverantörer som arbetat med projektet i form av olika garantiåtaganden. Att detta skulle ha pågått utan någon kännedom om eller återkoppling till Regeringskansliet har jag mycket svårt att tro. När ministern hävdar att det är upp till Kriminalvården att avgöra var den ska bedriva sin verksamhet upplever jag det som ett sätt att skjuta ifrån sig ansvaret i den här situationen - precis som ministern gör då hon inte är beredd att lösa situationen som den ser ut i dagsläget. Ministern säger i sitt svar att ingen hemställan om medgivande för att hyra längre än sex år har gjorts. Det stämmer dock inte. Under våren 2009 lämnade Kriminalvården in ett godkännande till regeringen för ett hyresavtal som skulle vara längre än sex år; det var på 25 år. Man fick vänta i fem månader, och när beskedet kom lämnades det tillbaka i form av ett återförvisande på formella grunder. Ministern vill hävda att anstalten inte skulle vara finansierad eller budgeterad för, men ministern vet mycket väl att det inte fungerar så. Det här var ingen budgetfråga 2005 då den förra regeringen lade sin sista budget för den mandatperioden. Justitieministern måste ta ansvar och agera utifrån den situation som nu råder. Jag tycker inte att det duger att försöka gömma sig bakom formaliteter eller en tidigare regering. Skattebetalarna vill inte se att 155 miljoner och mer slängs i sjön, till ingen nytta. Det tror jag inte att ministern heller vill, och det kan hon förhindra i dag genom att ta ansvar. Det duger inte att häpna, för det löser inte problemet. Frågan är mycket viktigare än så.

Anf. 23 Thomas Bodström (S)

Herr talman! Regeringen styr riket. Ansvarig för rättsfrågor är justitieministern. Nu är det Beatrice Ask. Vi kan konstatera att under den här tiden, på tre år, har vi sett en kris i polisen 2007. Det slutade med att RPS-chefen avgick. Jag stod och sade det två dagar innan här. Beatrice Ask förnekade det. Två dagar senare avgick han. År 2008 var det kris i Åklagarmyndigheten. Rättegångar ställdes in. Vittnen fick gå hem. Misshandlade kvinnor fick gå hem. Misstänkta människor fick vänta på att få sin sak prövad. Det var en kris som orsakade stor skada för många människor. År 2009 är det Kriminalvårdens tur. Vi har en kris där vi har projekterat för hundratals miljoner för anstalter varom vi inte vet om de kommer att bli verklighet, i varje fall inte om Beatrice Ask fortsätter att vara ansvarig för rättsfrågorna. Det är du som är ansvarig för de här frågorna. Det går inte att gömma sig bakom myndigheterna. Det är du som måste stå upp för de här sakerna. Vi har sagt det här i en proposition. Det är mycket riktigt. Det här arbetet har pågått under socialdemokratisk regering och under borgerlig regering. Det är ständiga kontakter mellan myndigheter och departement under såväl socialdemokratisk som borgerlig regering. Det är inte så att myndigheterna arbetar på sitt håll och Justitiedepartementets tjänstemän på sitt håll. Man har kontinuerlig kontakt med varandra. Man vet precis vad som händer. Allt annat är felaktigt. Försök i varje fall inte lura mig, som fortfarande har många vänner i Justitiedepartementet som jag umgås med och får mycket information av. Det är inte så det går till, att det plötsligt kommer en fråga och man säger: "Oj, ska det byggas en anstalt i Östersund? Det får ni nog se till att få finansiering för." Det är inte så det har gått till. Det här har man väl känt till på Justitiedepartementet under dessa tre år. Allt annat är att slarva med sanningen. Så ser det nämligen ut. Det går alltså inte att skylla ifrån sig. Vi har en situation där man bara i Östersund har projekterat för 155 miljoner kronor. Beatrice Ask säger att man har satsat så mycket att det ska ordna sig. Men hur ser det ut enligt regeringens siffror? Jo, man övertog en budget i balans och med plus på varje rättsområde. När det gäller Kriminalvården kan vi se ett underskott redan nästa år, 2010, på 138 miljoner. Det kan man väl leva med, men redan 2011 är det 1 074 miljoner. År 2012 är det 2 182 miljoner. Beatrice Ask säger att det här ska göras inom ramen för den ekonomi som man har. Det är klart att det inte går! Det är klart att Östersund inte får något fängelse med det. När det sedan uteblir reformer som man skulle kunna spara mycket pengar på, hundratals miljoner, i form av att utveckla halvvägshus, fotboja och mycket annat, är det klart att det havererar. Det är klart att hela Kriminalvården nu lider i den kris som polisen och åklagarna haft tidigare. Det krävs att man tar tag i taktpinnen, inte gömmer sig bakom myndigheterna, inte agerar som om man fortfarande vore i opposition, utan faktiskt visar hur det ska bli: Antingen blir det en anstalt i Östersund, eller så blir det inte det. Att vara minister innebär att också ta obekväma beslut. Jag skulle ha respekt för det. Jag skulle inte gilla det, men jag skulle ha respekt för det. Jag vet också att man får propåer från alla möjliga olika håll. Det är diskussioner i Skåne och så vidare. Jag förstår att man kan ha uppfattningen att det ska ligga någon annanstans. Men säg då det! Säg att ni inte vill ha den där utan anser att det ska vara en annan prioritering! Att gömma sig bakom en kriminalvårdschef, dessutom på felaktiga grunder, inger inte respekt utan ökar bara den misstro som finns inom rättsväsendet mot den ledning som nu sköter de här frågorna. Man låter sig inte luras av detta ute i Kriminalvården. Man vet hur det ligger till: Beatrice Ask har inte förmått sköta ledningen av kriminalvårdsfrågorna.

Anf. 24 Krister Hammarbergh (M)

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att lämna ett gott råd till föregående talare: Byt informatörer! Skaffa dig bra informatörer, så får du rätt information! Det finns anledning att peka på det justitieministern började med, nämligen de resurser som Kriminalvården de facto har tillförts de senaste åren. Budgeten ligger nu på 7,3 miljarder. Men det var bara 5,7 miljarder för ett fåtal år sedan. Bara under den här mandatperioden under alliansregeringen har Kriminalvården tillförts ytterligare en tredjedel i ökad budget. Med de mindre satsningar som Thomas Bodström gjorde har Kriminalvården fått budgeten ökad med 52 procent på fem år. Det finns ingen närhet till någon annan myndighet som skulle få en så pass stor ökning av resurserna. Med tanke på den finansiella krisen är just Kriminalvården av alla myndigheter mer än väl tillgodosedd med ekonomiska resurser. Den viktiga frågan i dag gentemot skattebetalarna är hur vi hanterar dessa resurser. Det finns goda anledningar att påpeka att vi i Sverige har ett system som har tjänat oss väl under många hundra år, med fristående myndigheter som tar ansvar. Kriminalvården tillhör de myndigheter som inte har en verksstyrelse utan ett insynsråd, där jag själv ingår, och där generaldirektören är den som fattar besluten inom ramen för verksmyndigheten. Det är klart att vi som skattebetalare, riksdagsledamöter och andra, har rätt att kräva att en myndighet planerar, verkställer och utvecklar verksamheten, har god kontroll, tar ekonomiskt ansvar och planerar på ett klokt sätt. Herr talman! Trots pengaregnet får vi nu en diskussion där Kriminalvården ger sken av att man har utsatts för besparingsåtgärder, trots att bara årets tillskott är 700 miljoner kronor. Det blir stopp för två planerade anläggningar. Låt mig också säga, herr talman, att jag verkligen hoppas att Kriminalvården ser till att den nya anstalten i Haparanda byggs och verkställs så fort som möjligt. Att Thomas Bodström som oppositionspolitiker ägnar all sin kraft åt att nästan maniskt jaga just Beatrice Ask i stället för att tala om samhällskritik må vara. Däremot är jag bekymrad när jag läser pressmeddelandet från Kriminalvården, där man pratar om neddragningar utan att i samma pressmeddelande som myndighet tala om att det faktiskt netto sker en ökning av antalet anstaltsplatser nästa år. Jag blir också bekymrad när jag ser att den generaldirektör i vars insynsråd jag ingår inte heller nämner i samma pressmeddelande att nedläggningen av anstalten i Härnösand beror på att en ny superanstalt byggts några kilometer därifrån, att nedläggningen av en del häkten beror på att nya häkten har byggts eller att det i listan också ingår anstalter som man redan tidigare har beslutat att lägga ned. Det ger inte en riktigt korrekt bild av vad som händer. Jag måste säga att jag tycker att regeringen har tagit ansvar, som redan 2008 gav uppdraget att se över hur Kriminalvården fungerar. Vi kan konstatera när det gäller det andra delbetänkandet, Effektiviteten i Kriminalvårdens lokalförsörjning , att både Ekonomistyrningsverket och utredningen i sig kraftigt kritiserat sättet som Kriminalvården använder för att sköta projekteringar och hur man hanterar skattemedel. Än värre: I det ytterligare betänkande som nu kom, Kriminalvården - ledning och styrning , finns kraftig kritik. Man säger att strategiska vägval måste föregås av analyser. Det är mycket kraftig kritik. Man säger att ledning och styrning måste blir mer strategisk och att tillsynen måste förstärkas. Herr talman! Det här är ett samhällsproblem. Det är en myndighet. Det finns ett politiskt ansvar. Men det finns anledning att också återkomma till vad den tidigare justitieministern egentligen inledde och har ställt till med.

Anf. 25 Beatrice Ask (M)

Herr talman! Det som Thomas Bodström ibland kallar för kris skulle jag lika gärna kunna vända på och säga att jag har fått städa upp inom polisen, åklagarväsendet och även Kriminalvården, som det ser ut, efter företrädarna. Jag är inte beredd att säga att det är något problem att göra det. Men det är så här när det gäller Östersund och Verksmon: Socialdemokratiska regeringen lovade saker. Men det finns inga beslut. Det finns inga pengar. Vi har varit väldigt tydliga redan från första dagen med den nya alliansregeringen: Det är myndigheten som ansvarar inom de ramar som ges. Ingen myndighet har procentuellt fått sådana förstärkningar som just Kriminalvården. Det är ramen för diskussionen. Det är otroligt viktigt när det gäller de stora investeringar som man måste göra i kriminalvårdsanläggningar att ha ordning och reda på papperen. Jag kan berätta för Thomas Bodström, om han inte har noterat det, att jag har bestämt att vi ska genomföra en särskild revision av de senaste byggprojekten. Det är alldeles nödvändigt. Jag vill försäkra mig om att de medel som skattebetalarna lägger på detta används på ett anständigt och bra sätt och att man följer de riktlinjer och regler som gäller för statlig verksamhet. Det är oerhört nödvändigt. Det är inte så att man som minister bara kommer överens om och gör verbala satsningar eller att man helt plötsligt hoppar in och fattar de roliga besluten, strör löften omkring sig och säger att man får fixa det. Det får vara lite ordning och reda. Inom Kriminalvården har man nu en arbetsgrupp som tittar på de planer man har. Krister Hammarbergh berättade en del om utredningen om effektivitet och styrning, och det har gjorts en del andra, och den genomlysning som vi har gjort i olika avseenden. Den visar att det finns väldigt mycket mer att göra för att få träffsäkerhet i prognoser och annat. I motsats till Socialdemokraterna är alliansregeringen varsam. Vi tänker inte bygga fängelser som inte behövs. Beläggningssituationen framöver är sådan att vi ligger på 90 procent för anstalterna och 80 procent för häktena. Vi förnyar strukturen successivt, vilket är nödvändigt. Men vi kan inte bara bygga med stora insatser utan att veta att vi gör rätt. Kriminalvården är den professionella myndighet som ska ta det yttersta ansvaret för den typen av byggnationer. Nu är jag uppvuxen i Jämtland. Jag har till och med bott i Östersund. Jag vet mycket väl hur lurade de känner sig däruppe. Jag förstår alla som är upprörda över att det plöjts ned miljontals kronor, och de undrar om det blir någon anläggning. Det kan man verkligen fundera över. Det får arbetet inom Kriminalvården utvisa. Det är ändå så att jag som justitieminister har ansvar för att se till att myndigheten arbetar på ett genomtänkt sätt och att man också tar ansvar för de prioriteringar som måste göras. Det är ingenting som man bara far runt och lovar dem för att man tror att det är enklare rent politiskt. Jag tänker ta mitt ansvar i det fallet.

Anf. 26 Marie Nordén (S)

Herr talman! Krister Hammarbergh hoppas och hoppar på tåget att anklaga Kriminalvårdsstyrelsen. Men det löser inte problemet i den situation som nu är. Det är majoriteten som måste ta ansvar. Justitieministern vill gömma sig bakom en revision och en översyn. Det är inte fel i sig att göra sådana, men det löser inte problemet i den situation som nu är. Det är många som känner sig lurade och upprörda, säger Beatrice Ask. Ja, det är det. Det är många som känner sig lurade och upprörda över att vi i dag har en regering som inte ser sin roll i att fördela de statliga resurserna över landet eller behovet av att våga fatta ett beslut i Regeringskansliet om att de statliga jobben ska spridas över landet. Det gjorde vi när vi fattade ett försvarsbeslut som var jobbigt och väldigt smärtsamt för många inblandade. Men vi fattade beslutet att kompensera för de statliga jobben. I dag har vi en regering som aktivt bedriver en motsatt politik och aktivt flyttar de statliga jobben ute i landet tillbaka till Stockholm. Den här frågan är för viktig för att landa i politisk prestige eller i att man anklagar varandra. Den här frågan berör väldigt många människor i Jämtland. Det är människor som drabbades av försvarsnedläggningen och den senaste nedläggningen i Östersund av Frösö behandlingshem. Det blev också en fråga för regeringen. Men där valde regeringen att helt och hållet säga att myndigheten tar ansvar för det. Det finns många som har förhoppningar om anstalten och de möjligheter den skulle ha öppnat för dem att komma tillbaka till arbetsmarknaden och arbetslivet igen. Det är just därför vi har diskussionen här i dag och det är så viktigt att ministern ser sitt ansvar att fatta ett beslut. Det är inte, precis som Thomas Bodström sade tidigare och som ministern också är medveten om, någonting som har dykt upp den här månaden. Det är en fråga som man har jobbat med väldigt länge. Oavsett vilka resurser som regeringen har tillfört myndigheten under åren har Kriminalvården inte möjlighet att uppföra anstalten utan att regeringen är med och bidrar. Jag vill återigen säga att detta inte var en budgetfråga när vi fattade beslut om budgetpropositionen och pekade ut Haparanda och Östersund som två kommande anstalter. Det var inte en budgetfråga då, men det är en budgetfråga nu. Nu har den här regeringen möjlighet att ta ansvar för det. Det finns väldigt olika åsikter om vilka behov man kommer att ha i framtiden. När ministern beskriver situationen kan man tro att alla behov är tillgodosedda när det gäller platser inom Kriminalvården. När man talar med domstolsväsendet, åklagarväsendet, polismyndigheten, Brå och för den delen också Kriminalvården ser det helt annorlunda ut. Detta är två anstalter som många säger sig behöva om man inte ska hamna i samma situation som vi var i på 90-talet när det var en överbelastning. Det var väldigt lätt att ta sig ut, och det var inte en rimlig situation för många. Hursomhelst är det jobb som är väldigt viktiga för jämtarna. Vi får se vad revisionen leder till. Den kommer vi att följa. Men det löser inte problemet som det nu är.

Anf. 27 Thomas Bodström (S)

Herr talman! Jag ska först säga till Krister Hammarbergh att detta är en interpellationsdebatt. Du vet att det är en kontroll av regeringen och ministern och inte en allmänpolitisk debatt. Om du inte har förtroende för mig kan du fråga din kloka partikamrat Henrik von Sydow. Han har suttit i KU och vet vad en interpellation är. Jag vill inte hindra dig att gå upp i debatten. Men detta är en kontroll av regeringen och statsrådet. Än mindre är det särskilt lämpligt att kritisera en myndighet som inte har någon möjlighet att besvara kritiken. Jag vill bara ha det sagt. Jag tar gärna en allmänpolitisk debatt vid ett senare tillfälle. Men som ordförande i justitieutskottet tycker jag att det är lämpligt att du följer det som är tänkt i grundlagen. Beatrice Ask säger att hon har städat upp. Var det att städa upp att få målsägande att gå hem från rättegångarna? Var det att städa upp att när vittnena fick gå hem? Var det att städa upp när åklagarna sjukskrev sig på grund av arbetsbörda? Var det att städa upp? Var det att städa upp när det var kaos inom polisen mellan rikspolischef och länspolismästare? Är det att städa upp har vi närmat oss det vi brukar leka hemma, nämligen tvärtomspråket, man säger en sak och sedan är det precis tvärtom. Det är inte att städa upp att få rättegångar inställda. Det är allt annat än att städa upp. Det är kaos och brist på ledarskap från Justitiedepartementet. Det är konsekvensen. Jag tror inte att det skulle vara roligt för dig om åklagarna råkade läsa att du tycker att du har städat upp när de på det sättet fick sin arbetsbörda. Det tror jag inte att de skulle gilla. Sedan är det som vanligt när det är en interpellationsdebatt. Det är plötsligt Socialdemokraternas fel nu också. Jag har sagt det tidigare, och jag säger det nu igen. Jag kan vara född i opposition. Jag tror att man är evinnerligt trött när man nu börjar närma sig valet att tala om vad tidigare regeringar har gjort. Vi kunde säkert ha gjort saker och ting bättre. Låt oss diskutera det vid tillfälle. Men detta är återigen en interpellationsdebatt för att kontrollera vad regeringen och statsråden har gjort. Då går det inte bara att skylla ifrån sig. Det går inte att säga att det är Kriminalvårdens uppgift, som om man inte visste om att det har arbetats med projektering. Jag skulle vilja säga att det vore ännu värre att låtsas som att du inte kände till det som har pågått i Östersund. Där har 155 miljoner redan plöjts ned i något som inte kommer att bli verklighet. Du säger att jämtarna nu känner sig lurade. Det är klart att de känner sig lurade! De har också följt arbetet. De har sett detta. Det har varit bygglov och dessutom problem med bygglovet. Det har varit en stor diskussion i Östersund. Det är klart att de känner sig lurade. De har utgått från att man säger ifrån om det inte blir verklighet. Då skulle man ha respekt för beslutet, som jag sade tidigare. Man skulle inte gilla det, men man skulle ha respekt för det. Att tio månader före valet säga: Det är Kriminalvården som får ta ansvar för det, inger inte förtroende när den har 1 miljard i underskott för 2011. Som om det inte vore nog med det bygglov och den projektering som gjorts har man inrättat ett häkte i Östersund. Det kan väl ändå inte ha gått dig spårlöst förbi, Beatrice Ask? Det har inrättats ett häkte efter en lång diskussion, som också jag var involverad i. Där var en av tankarna att människor inte ska behöva åka till Sundsvall. Därför har man inrättat ett häkte som nu också kommer att försvinna om denna politik fortsätter. Nu hoppas vi att den inte ska göra det. Du säger att Östersundsborna inte ska känna sig lurade. De har ett val att göra nästa år, och det är ett enkelt och konkret val för jämtarna och Östersundsborna. Vid en borgerlig seger kommer det antagligen inte att bli någon anstalt. Om nu inte saker och ting förändras fullständigt med nya anstalter på andra håll kan man med säkerhet säga att med en socialdemokratisk seger kommer det att bli en anstalt. Det är enkelt för medborgarna. De trodde 2006 att det skulle bli en anstalt oavsett vilka som vann. Nu vet de bättre. År 2010 väljer Östersundsborna - anstalt eller inte anstalt, borgerlig seger eller socialdemokratisk seger. Det är vad som väntar.

Anf. 28 Krister Hammarbergh (M)

Herr talman! Innan jag börjar mitt inlägg måste jag, eftersom detta är tv-sänt, be talmannen förklara för tv-tittarna och Thomas Bodström hur debattreglerna ser ut för interpellationsdebatter. Det framställdes delvis felaktigt nyss. (FÖRSTE VICE TALMANNEN: Jag kan göra det efter inlägget eftersom det är begränsat till två minuter.) Jag tror att det är väsentlig information också med tanke på respekten för demokratins kammare. Herr talman! Jag vänder mig först lite grann till Marie Nordén. Om det hade varit så att Socialdemokraterna seriöst menade att man ville ge mer resurser till Kriminalvården hade man signalerat det i sin budgetreservation. Det har man inte. Man vill inte anslå mer pengar till Kriminalvården. Så mycket var det löftet värt. Det enda initiativ Socialdemokraterna har tagit jämfört med regeringen under den här mandatperioden är faktiskt mindre pengar ett av åren. Det är sanningen. Nu lovar Thomas Bodström saker i tidningarna. Men nu börjar man misstro dig, Thomas Bodström. Du fick frågan i Haparandabladet: Varför ska vi tro på dig nu? Misstron sprider sig, Thomas Bodström. Man ser att det är oppositionspolitik och ingenting annat. Faktum är att det är ett mycket märkligt agerande att göra sig så bred med tanke på att man egentligen har styrt det här och gett dekret via pressmeddelande och inte genom dokumentation. Det tyder på att den förra regeringen inte hade förmåga att regera, utan snarare agerade under valåret. Den ställde ut tomma löften och gav inga resurser. Nu sitter vi med problemet. Men vi har också andra problem som är viktiga att debattera. Vad händer med alla dessa resurser som tillförs Kriminalvården? Det är en viktig och väsentlig diskussion. Jag anser också fortfarande att anstalten i Haparanda borde byggas. Men det krävs resurser, styrning och effektivitet.

Anf. 30 Beatrice Ask (M)

Herr talman! Jag tycker att Marie Nordén tar upp det som är centralt, nämligen att man inte löser situationen nu bara genom att gömma sig bakom formaliteter. Det är alldeles sant. Utifrån Östersundsbornas verklighet är det väldigt märkligt hur man har agerat. Jag konstaterar att det är ännu märkligare eftersom Socialdemokraterna gör sig så breda men inte anslår några pengar för en Östersundsanstalt i sin budget. De anslår inte heller mer pengar. Det gör att vän av ordning ställer sig frågan: Vilka ytterligare anstalter vill Socialdemokraterna lägga ned? Vill man öppna för halvtidsfrigivning? Eller på vilket sätt ska Kriminalvårdens budget annars gå ihop? Men det löser inte heller situationen i dagsläget. Det finns två saker som jag och regeringen gör. Det ena är att gå igenom ärendet och se hur det är hanterat. Hur ser effektivitet och ledning ut när det gäller de stora byggprojekten och planeringen inom Kriminalvården? Vi har också försäkrat oss om att Kriminalvården nu har en arbetsgrupp med de bästa medarbetarna man har för att gå igenom investeringsplaner och prognoser när det gäller beläggning. Då kan man komma till goda slutsatser i de bedömningar som myndigheten ska göra. Vi har inte ändrat besked tio månader före valet vare sig vad gäller Östersund, Haparanda eller någon annan anstalt. Jag har från första dagen varit tydlig med att Kriminalvården själv har ansvaret för vilka anstalter man ska ha och hur organisationen ska vara strukturerad. Men man får då rätta sig efter de ramar som finns. Ingen myndighet har fått mer anslagsökningar än Kriminalvården. De får för nästa år 700 miljoner kronor ytterligare. Den som påstår att detta är ett besparingskrav får fundera lite över sitt eget sätt att räkna. 700 miljoner kronor är fruktansvärt mycket pengar. Låt mig i sammanhanget också ta upp en aspekt som jag tycker är viktig. Vi invigde i veckan en ny anstalt i Härnösand. Jag var inte ensam där, utan det var många som deltog i invigningen. Det är bra att vi har fått tre nya säkerhetsanstalter. Men det är klart att det väcker viss uppmärksamhet hos många människor att kostnaderna per dygn för en intagen på en säkerhetsanstalt ligger på 5 000-6 000 kronor. De nya platserna är fruktansvärt dyra generellt sett; man kan bo på väldigt fina hotell för de kostnaderna. När man samtidigt ser att Kriminalvården skulle kunna göra mycket mer när det gäller verksamhetens innehåll om de fick använda kanske hälften av pengarna per dag och intagen inser man att det kanske ändå finns skäl att vara lite noga med hur resurserna används. Man ska ställa krav på en myndighet som har detta ansvar. Jag tycker att det är otroligt viktigt med den genomlysning av effektivitet och beslutsstrukturer som man har gjort. Det måste det vara oavsett var i landet en anstalt ska ligga. Det är ingen som vill att vi ska bygga bara för sakens skull, även om det just under byggtiden kan innebära visst stöd när det gäller arbetsmarknaden. Vi går igenom de senaste byggprojekten. Kriminalvården arbetar aktivt för att fatta de beslut de behöver fatta för att klara sig inom den ram som nu utökas med 700 miljoner kronor. Innan det är gjort vet vi naturligtvis inte hur det går med vare sig Östersund, Haparanda eller en del andra angelägna beslut som måste fattas. Det handlar både om att vi har en önskan om att byta ut en del gamla otidsenliga anstalter och om att det behövs en del nybyggen.

Anf. 31 Marie Nordén (S)

Herr talman! Jag börjar med att kommentera Krister Hammarberghs inlägg. Den tidigare regeringen fattade beslut om ersättningsjobb i bland annat Östersund. Vi genomförde också samtliga under den mandatperiod som det gällde. Det här är ett av de få som var eftersläntrare. Det föregicks inte av några politiska diskussioner. Alla var överens om tagen. Det väcktes ingen interpellation av någon moderat eller centerpartist eller någon annan borgare i riksdagen som ifrågasatte en anstalt i Östersund och Haparanda, bland annat. Det är nu ett beslut behöver fattas av regeringen vad gäller ett hyresavtal på 25 år. Sedan handlar det om att det hamnar i budget 2012. Både justitieministern och Krister Hammarbergh är mycket väl medvetna om att det 2005, som var vårt sista budgetår för den gången, inte fanns någon möjlighet att budgetera för någonting som skulle ligga 2012. Men man kan ju alltid slå ifrån sig ansvaret. Vi är inte betjänta av ett icke-besked just nu. Det är färdigprojekterat i Östersund och Haparanda. Ska man börja bygga någonstans är det just på de platserna. Jag hoppas att i alla fall få det beskedet från ministern - att man inte springer i väg och börjar lägga ned resurser på någon annan plats för att bygga något mer angeläget där det kanske är mer tättbefolkat och finns fler människor som kan ge en röst i nästa val. Ministern kan ha en åsikt om placeringen av en anstalt. Häktet är viktigt; Thomas Bodström tog upp den frågan. Det handlar om en besparing på Kriminalvården, men en kostnad bara på polismyndigheten med 4 miljoner kronor per år om häktet försvinner från Östersund. Vi kommer att följa frågan noga. Det är en viktig fråga för östersundarna. 220 jobb kan tyckas vara väldigt lite här i Stockholm, men i Östersund är det många jobb. Jag vill ha en seriös diskussion om det här, och östersundarna vill ha ett besked från ministern om att hon ställer sig bakom en anstalt i Östersund.

Anf. 32 Thomas Bodström (S)

Herr talman! Jag vill först säga till Krister Hammarbergh att det naturligtvis är helt riktigt att du får gå upp i debatten. Det har talmannen alldeles rätt i. Du kan läsa hela tanken med interpellationer i regeringsformen 12 kap. 5 § om kontrollmakten. Där står det att riksdagsledamot får framställa interpellation eller fråga till statsråd i angelägenhet som angår tjänsteutövningen. Då får naturligtvis vem som helst vara med och diskutera. Yttrandefriheten är ju så vid att man kan säga i stort sett vad som helst, men om du vill följa de intentioner som finns i regeringsformen handlar det om kontroll av regeringen och inte om allmänpolitisk debatt. Jag tyckte att det kunde vara bra för dig att känna till det. Låt mig nu gå över till det som detta handlar om, nämligen kontroll av statsrådet Beatrice Ask. Beatrice Ask säger att Kriminalvården vet detta bäst, och sedan pekar hon på den utredning som man har gjort. Jag tycker att det var bra att vi gjorde en sådan utredning. Då får man klarlagt om det är regering och riksdag eller Kriminalvården som ska göra detta. Vad står det då i SOU 2009:13? Jo, följande: "Utredningen konstaterar att det är statsmakterna som i första hand förfogar över de kriminalpolitiska åtgärderna. Därigenom är det statsmakterna - alltså regering och riksdag - som bäst kan styra den långsiktiga utvecklingen samt möta de trendbrott som påverkar förutsättningarna för Kriminalvården. Utredningen föreslår därför att regeringen, precis som i flera andra jämförbara länder, bör besluta om det antal platser som ska finnas vid häkten och anstalter på tre års sikt eller längre." Det är väldigt viktigt att man tar det här greppet. Man kan inte peka på en ekonomi som visar 1 miljard i underskott 2011. Det handlar inte bara om pengar, utan man skulle kunna spara massor av pengar på halvvägshus, fotboja och en massa saker som vi har föreslagit gång på gång. Det handlar om miljarder som man skulle kunna spara. På det sättet skulle man kunna få den anstalt i Östersund som man har väntat på så länge och som vi hoppas ska bli verklighet.

Anf. 33 Beatrice Ask (M)

Eftersom Krister Hammarbergh inte har rätt till fler repliker i denna interpellationsdebatt vill jag säga att huvudsyftet med interpellationsdebatten är granskning av statsrådens tjänsteutövning, men det hindrar inte en debatt mellan deltagarna. Skulle någon deltagare gå utanför det regelverk som gäller ingriper sittande talman, vilket jag inte har gjort i dagens debatt.

den 21 oktober

Interpellation

2009/10:42 Fängelset i Östersund

av Marie Nordén (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Den tidigare socialdemokratiska regeringen beslutade att bygga ett fängelse i Östersund för att ersätta statliga jobb när regementet lades ned och ett stort antal jobb försvann i kommunen, men också för att behovet av nya fängelseplatser i landet är stort.

Kriminalvården har gjort alla nödvändiga förberedelser och byggarbetet planerades starta under den gångna våren.

Kriminalvårdens generaldirektör besökte nyligen i Östersund och meddelade att det inte blir något fängelse i Verksmon, trots att förprojektering av ett nytt fängelse har kostat skattebetalarna 150 miljoner kronor. Kriminalvården saknar pengar till detta. Inget fängelse i Östersund innebär att också häktet läggs ned.

Detta betyder att Östersund går miste om de ca 220 arbetstillfällen som ett nytt fängelse skulle ha fört med sig samt att ett femtontal anställda förlorar anställningen i häktet. Kostnaderna för polismyndigheten kommer att öka när resurserna går till långa transporter i stället för att kunna anställa mer personal. Behovet av fler fängelseplatser i landet kvarstår.

Min fråga till justitieministern är:

Varför är justitieministern inte beredd att fullfölja planerna att bygga fängelset i Östersund trots regeringens upprepade löften om stora satsningar i rättsväsendet?