En ny migrationslagstiftning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 november 2020

Interpellation: En ny migrationslagstiftning

Interpellation 2020/21:116 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2020/21:116 En ny migrationslagstiftning

av Maria Malmer Stenergard (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den 15 september 2020 överlämnades betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik till regeringen. Titeln är ambitiös, med tanke på att många delar som utgör viktiga förutsättningar för en långsiktigt hållbar migrationspolitik faktiskt saknas helt i dag. Det handlar exempelvis om att ett nej ska vara ett nej, om att nyanlända successivt ska arbeta sig in i den svenska välfärden och om ett volymmål för mottagande av asylsökande. Dessutom framgår av konsekvensanalysen att nivåerna på asylsökande skulle stanna på samma nivåer som i dag, vilket innebär det sjätte högsta mottagandet i EU. Det är knappast långsiktigt.

I betänkandet ingick 26 förslag. Det enda parti som stod bakom samtliga var Socialdemokraterna. Regeringspartnern Miljöpartiet stod bara bakom tre. Sedan några veckor senare verkar Socialdemokraterna dock ha svängt i några av frågorna. Den 7 oktober 2020 meddelade nämligen Morgan Johansson och Isabella Lövin på en presskonferens att regeringen jobbar med ytterligare förslag som kommer att remitteras, varav några inte är förenliga med förslagen i betänkandet.

Det handlar om tillfälliga lättnader i gymnasielagen, så att det blir lättare för dem som omfattas av den att få permanent uppehållstillstånd. Det handlar också om nya grunder för uppehållstillstånd på humanitära skäl som står i direkt motsats till Migrationskommitténs förslag. Dessutom vill man genomföra lättnader vad gäller anhöriginvandring för kvotflyktingar.

De kompletterande förslagen ska tas fram och remitteras under samma tid som Migrationskommitténs betänkande är på remiss. Enligt Morgan Johansson ska en lagrådsremiss och proposition komma under våren 2021, för att träda i kraft den 20 juli 2021, då den tillfälliga lagen löper ut.

Under presskonferensen framgick också att ytterligare lättnader kan bli aktuella efter remissomgången.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

  1. När avser ministern att remittera de tillkommande förslagen?
  2. Hur lång remisstid har ministern för avsikt att avsätta för de tillkommande förslagen?
  3. När avser ministern att lämna över en proposition till riksdagen?
  4. Vad är innebörden av den humanitära skyddsgrund som ministern kommer att föreslå?